Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Št. 330-100/2009/1 Ob-5811/09 , Stran 2215
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za kmetijsko dejavnost s plačili za kmetijska gospodarstva, ki se nahajajo in opravljajo svojo dejavnost na območjih določenih z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07) ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja, znaša do 25.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKGP. II. Vlagatelji: vlagatelji so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, razen proizvodov ribištva in ribogojstva, ki jih obravnava Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22; v nadaljnjem besedilu: priloga I k Pogodbi), podpisani v Rimu 25. marca 1957, ter kandidirajo za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu. III. Pogoji za pridobitev sredstev: 1. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje: – kmetijsko gospodarstvo je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima urejene podatke o GERK-ih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev; – kmetijsko gospodarstvo je oddalo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike v letu 2009. Če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva vloga iz leta 2008; – kmetijsko gospodarstvo je vključeno v kontrolo ekološke pridelave in izpolnjuje vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil; – kmetijsko gospodarstvo je izgubilo ali ne more pridobiti certifikata za ekološko kmetovanje zaradi ugotovljene degradiranosti okolja; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah. Pri tem ukrepu se šteje, da je v težavah, ko je iz evidence DURS razvidno, da vlagatelj ob oddaji vloge nima plačanih davkov in prispevkov, določenih z zakonom; – kmetijsko gospodarstvo mora imeti vsaj del kmetijskih zemljišč v uporabi znotraj degradiranih območjih, ki jih določi Vlada Republike Slovenije s posebnim odlokom in zaradi degradiranosti teh zemljišč ne more pridobiti certifikata za ekološko kmetovanje. 2. Podpora po tem razpisu se dodeli za kmetijska zemljišča, ki so vključena v kontrolo ekološke pridelave na kmetijskih gospodarstvih s pridobljenim potrdilom za ekološko pridelavo. IV. Višina plačil in finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Plačila zaradi degradiranosti okolja se določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih kmetijskih zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev ob vložitvi zbirne vloge za leto 2009 oziroma 2008, če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati. Vrsta pridelave na posameznem GERK-u se kontrolira na podlagi D obrazca zbirne vloge za leto 2009 oziroma 2008, če v tekočem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati. 2. Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi glede na vrsto pridelave, tako da plačilo na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša: – njive – poljščine: 200 EUR/ha, – vrtnine na prostem: 250 EUR/ha, – vrtnine v zavarovanih prostorih: 250 EUR/ha, – nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah: 300 EUR/ha, – travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 250 EUR/ha, – travinje (trave in travno-deteljne mešanice na njivah in trajno travinje): 120 EUR/ha. 3. Ne glede na določbo prejšnje točke lahko skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz naslova tega javnega razpisa znaša največ 2500 EUR. 4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 5. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku. V. Splošne določbe: prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja) ter opis namena dodeljenih javnih sredstev in znesek odobrenih javnih sredstev bodo objavljeni na spletni strani MKGP in ARSKTRP. VI. Omejitve: sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. VII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev podpore po tem javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) in MKGP (www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si). Vloga, ki ni vložena v tej obliki, se zavrže. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Javni razpis: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. 3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. VIII. Rok in način prijave: 1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Vloge na ta javni razpis se lahko pošiljajo do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog za ukrep, ki se objavi na spletni strani ARSKTRP oziroma najkasneje do vključno 30. 9. 2009. 2. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov ARSKTRP, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP, naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. ure dalje. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. IX. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev, se v primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na kuverti enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev zaposlenih na ARSKTRP. 2. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v navzočnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 3. Odpiranje vlog ni javno. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, ko so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. 5. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku 30 dni od vložitve vloge vlagatelja pisno pozvati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je osem dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Vsaka dopolnjena vloga se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejetju na ARSKTRP se dopolnjena vloga znova pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnosti ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. 6. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7. Ne glede na določilo prejšnjih dveh odstavkov, poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. 8. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrstnem redu uvrstitve na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo. 9. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem se vloga zavrne. 10. Sredstva se odobrijo upravičencu z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno. Pritožbo je treba poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. 11. Prejemniki sredstev, ki so sredstva pridobili na podlagi tega javnega razpisa, morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev. X. Nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev 1. Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do sredstev, če: a) ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu in odločbe o pravici do sredstev ali b) je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav. 2. V primerih iz prejšnje točke ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. 3. Ne glede na določbe 1.a točke tega poglavja, prejemniku sredstev ni treba vrniti že pridobljenih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. 4. Kot višja sila ali izredna okoliščina se šteje: a) smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), b) dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), c) razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejema obveznosti, prevzetih s prijavo na ta javni razpis, d) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, e) uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, f) kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del. 5. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti.

AAA Zlata odličnost