Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3111. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, stran 9495.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-8/2009/4 z dne 15. 7. 2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 69. seji dne 15. 7. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah
1. člen
V Pravilniku o usposabljanju in financiranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 24/06, 5/07, 39/07 in 23/09) se v 8. členu za besedilom »(v nadaljnjem besedilu: uradna oseba)« črta vejica in doda beseda »za«.
2. člen
V 13. členu se črta peta alinea.
Dosedanja šesta alinea postane peta alinea.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati. V kvoto treh mladih raziskovalcev se ne štejejo tisti, ki jim status miruje zaradi starševskega dopusta oziroma so starševski dopust v času trajanja statusa mladega raziskovalca že izkoristili. Kvoto treh mladih raziskovalcev v usposabljanju pri posameznem mentorju agencija preveri ob podpisu pogodbe o financiranju raziskovalnega usposabljanja za novega mladega raziskovalca.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se črtata tretja in četrta alinea.
Dosedanja peta alinea postane tretja alinea.
5. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 16. člena.
6. člen
V 17. členu se za drugim stavkom doda novi tretji stavek, ki se glasi: »Če je mlajša kandidatka za mentorico izkoristila porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka – pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 45 let.«.
7. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva;
– ima izobrazbo druge stopnje ustrezne smeri, doseženo po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji po 1. julijem 2004, in povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00;
– ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004; ali
– glede na prvo, drugo in tretjo alineo tega odstavka primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in
– starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); če je kandidat za mladega raziskovalca brez finančne podpore agencije ali ministrstva, pristojnega za znanost, že vpisan na podiplomski študij, se starostna meja dvigne nad 28 let, in sicer se za vsak vpisani letnik doda eno leto.
Če je kandidat za mladega raziskovalca že vpisan na podiplomski študij za pridobitev znanstvenega naziva ali ima magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 1. julijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil starševski dopust– pri čemer se za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo (dokumentirano) bolezensko odsotnost kandidata.
Mladi raziskovalci, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.«
8. člen
V prvem odstavku 28. člena se v napovednem stavku črta beseda »do«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca se določi na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Če mentor ni član programske skupine, se kategorija cene raziskovalne ure za mladega raziskovalca določi na podlagi kategorije cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine (ta se določi na podlagi povprečja kategorij cen raziskovalnih ur raziskovalnih projektov znotraj raziskovalne skupine). Mladi raziskovalec je član programske skupine mentorja oziroma član raziskovalne skupine mentorja, če mentor ni v programski skupini«.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
9. člen
V 29. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če kandidat za mladega raziskovalca ni opravil dodiplomskega oziroma magistrskega študija v Republiki Sloveniji, mora raziskovalna organizacija pred podpisom pogodbe poslati odločbo ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo o priznavanju tujega izobraževanja za namen zaposlovanja v Republiki Sloveniji in pretvorbo povprečne ocene dodiplomskega študija glede na sistem ocenjevanja, ki se izvaja na univerzah v Republiki Sloveniji.«.
10. člen
Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija praviloma do 1. decembra tekočega leta sklene z izvajalcem in mladim raziskovalcem pogodbo, v kateri pogodbene stranke določijo medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da izvajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca.«.
11. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec mora poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v rokih navedenih v pogodbi in v ta namen poslati agenciji letna poročila in zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga agencija objavi na svoji spletni strani. Skladno s pogodbenim rokom je izvajalec dolžan poslati agenciji tudi sklep senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij.
Pred zaključkom usposabljanja se mora mladi raziskovalec udeležiti seminarja s področja podjetništva. Seminar lahko organizira visokošolska organizacija, ki ima v svojem programu primerne vsebine in ustrezne predavatelje, ali pa ga organizira izvajalec usposabljanja ob sodelovanju s strokovnjaki iz drugih visokošolskih zavodov in gospodarstva. Seminar ne sme biti krajši od 5 šolskih ur. Potrdilo o udeležbi na seminarju mora biti priloženo zaključnemu poročilu iz prejšnjega odstavka.
Če poročila niso posredovana do rokov, določenih v pogodbi, lahko agencija za čas zamude ne izplača sredstev po pogodbi. Če sklep senata ustrezne fakultete o odobritvi neposrednega prehoda na doktorski študij ni posredovan do roka, določenega v pogodbi, agencija zadrži plačilo sredstev za največ šest mesecev. Če je v roku šestih mesecev sklep senata dostavljen agenciji, ta poračuna zadržana sredstva, v nasprotnem primeru odstopi od pogodbe.«.
12. člen
V prvem odstavku 35. člena se beseda »porodniški« nadomesti z besedo »starševski«.
13. člen
V prvem odstavku 36. člena se črtata besedi »več kot«.
V drugem odstavku se za številko »13.« doda besedilo »in 14.«, besedilo »šeste alinee navedenega člena« pa se nadomesti z besedilom »pete alinee 13. člena tega pravilnika«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in ob pozitivnem mnenju Znanstvenoraziskovalnega sveta vede«.
14. člen
V drugem in tretjem odstavku 38. člena se beseda »šestih« nadomesti z besedo »treh«.
V petem odstavku se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »če je mladi raziskovalec dopolnilno zaposlen, je izvajalec dolžan vrniti 15% izplačanih sredstev, mladi raziskovalec pa 5% izplačanih sredstev.'' V dosedanjem drugem stavku, ki postane tretji stavek, se besedi »Upravni odbor« nadomestita z besedama »Znanstveni svet«.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2009-1
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-1647-0008
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik Upravnega odbora
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost