Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3113. Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije, stran 9501.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B), 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z Vlado Republike Slovenije (št. 00700-24/2009/5 z dne 25. avgusta 2009 sprejema
T A R I F O
nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije
1. člen
S to tarifo se skladno z Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07 – ZSReg-B; v nadaljnjem besedilu: ZPRS-1), Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDavP-2) in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07) določajo nadomestila za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register).
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tej tarifi, imajo naslednji pomen:
1. »poslovni register« je osrednja zbirka (baza) podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost, o njihovih delih in o podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe;
2. »enote poslovnega registra« so poslovni subjekti, deli teh poslovnih subjektov in podružnice tujih podjetij;
3. »podatki poslovnega registra« so podatki o enotah poslovnega registra, ki jih določa 8. člen ZPRS-1;
4. »ponovna uporaba informacij (podatkov) javnega značaja« pomeni uporabo s strani fizičnih ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene, razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bile informacije (podatki) izdelane;
5. »nabor podatkov« vsebuje del ali vse javne podatke o enotah poslovnega registra in je lahko širši, ožji ali minimalni;
6. »širši nabor podatkov« vsebuje javne podatke, ki se vodijo v poslovnem registru o posamezni enoti glede na njeno pravno-organizacijsko obliko;
7. »ožji in minimalni nabor podatkov« vsebujeta del javnih podatkov ki se vodijo v poslovnem registru o posamezni enoti glede na njeno pravno-organizacijsko obliko;
8. »nabor podatkov o enotah sodnega registra« vsebuje javne podatke o enotah, ki se skladno s 3. členom Zakona o sodnem registru vpisujejo v informatizirano glavno knjigo sodnega registra, ki je sestavni del osrednje baze podatkov poslovnega registra;
9. »nabor podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih« vsebuje javne podatke, ki se vodijo v poslovnem registru o samostojnih podjetnikih posameznikih in njihovih podružnicah;
10. »struktura nabora podatkov« iz 6. do 9. točke tega člena je struktura, ki jo določi in objavi AJPES na svojem spletnem portalu;
11. »prevzem podatkov enot poslovnega registra prek spletnega servisa (WEB servis)« je programska rešitev, ki omogoča, da naročniki lahko prevzemajo podatke o enotah poslovnega registra prek spletnega servisa za izbrano število enot.
3. člen
(1) Vpogledi v javne podatke poslovnega registra na spletnem portalu AJPES in ponovni izpisi obvestil o vpisu v poslovni register so brezplačni.
(2) Državni organi in upravljavci javnih zbirk podatkov, ki se povezujejo s poslovnim registrom za namene vodenja svojih zbirk podatkov, prevzemajo ali izmenjujejo podatke iz podatkovne zbirke poslovnega registra v obsegu, vrsti in za namen, ki je določen z zakonom. Podatke pridobivajo brezplačno na podlagi uradnega zaznamka, da se njihov prevzem uredi s posebnim dogovorom.
(3) Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava so upravičeni do brezplačne uporabe javnih podatkov poslovnega registra za opravljanje javnih nalog v skladu s predpisi.
4. člen
(1) Za zagotavljanje podatkov iz poslovnega registra za ponovno uporabo v pridobitne namene se naročnikom zaračunavajo nadomestila po tej tarifi.
(2) Če organ javnega sektorja iz drugega odstavka 3. člena pridobljene podatke poslovnega registra ponovno uporabi kot vhodne podatke za svoje poslovne dejavnosti zunaj področja uporabe javnih nalog, se za zagotavljanje podatkov za navedene dejavnosti uporabijo ista nadomestila in pogoji, kot se uporabljajo za uporabo v pridobitne namene.
5. člen
Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov iz poslovnega registra se zaračunava po naslednji tarifi:
--------------------------------------------------------------------
 Zap.št.  Storitve  Osnova za obračun  Nadomestilo   Rok
                       v EUR brez  obračuna
                        DDV    oziroma
                              plačila
--------------------------------------------------------------------
 1    ZAGOTAVLJANJE PONOVNE UPORABE PODATKOV IZ POSLOVNEGA
     REGISTRA SLOVENIJE
 1.1   IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE
 1.1.1  IZBOR PODATKOV O VSEH ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA
     SLOVENIJE
 1.1.1.1 Izbor     a) prevzem     16.335,00   vsako
     podatkov v    podatkov vseh         leto,
     ožjem naboru   enot z            mesečno
     za vse enote   zagotovljenimi
     poslovnega    dnevnimi
     registra     spremembami
 
            b) prevzem     13.068,00   vsako
              podatkov vseh         leto,
              enot z            mesečno
              zagotovljenimi
              tedenskimi
              spremembami
 
            c) prevzem     10.890,00   vsako
              podatkov vseh         leto,
              enot z            mesečno
              zagotovljenimi
              mesečnimi
              spremembami
 1.1.1.2 Izbor     a) prevzem     22.052,00   vsako
     podatkov v    podatkov vseh         leto,
     širšem naboru   enot z            mesečno
     za vse enote   zagotovljenimi
     poslovnega    dnevnimi
     registra     spremembami
 
            b) prevzem     17.642,00   vsako
              podatkov vseh         leto,
              enot z            mesečno
              zagotovljenimi
              tedenskimi
              spremembami
 
            c) prevzem     14.702,00   vsako
              podatkov vseh         leto,
              enot z            mesečno
              zagotovljenimi
              mesečnimi
              spremembami
 1.1.2  IZBOR PODATKOV O SUBJEKTIH, KI SO PREDMET VPISA V SODNI
     REGISTER
 1.1.2.1 Izbor       prevzem     5.445,000   vsako
     podatkov     podatkov vseh         leto,
     sodnega      enot z            mesečno
     registra v    zagotovljenimi
     ožjem naboru   mesečnimi
              spremembami
 1.1.2.2 Izbor       prevzem     7.351,000   vsako
     podatkov     podatkov vseh         leto,
     sodnega      enot z            mesečno
     registra v    zagotovljenimi
     širšem naboru   mesečnimi
              spremembami
 1.1.3  IZBOR PODATKOV O SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH
 1.1.3.1 Izbor      prevzem     3.267,00   vsako
     podatkov    podatkov vseh        leto,
     samostojnih   enot z            mesečno
     podjetnikov   zagotovljenimi
     posameznikov  mesečnimi
     v ožjem     spremembami
     naboru
 1.1.3.2 Izbor      prevzem     4.410,00   vsako
     podatkov    podatkov vseh        leto,
     samostojnih   enot z            mesečno
     podjetnikov   zagotovljenimi
     posameznikov  mesečnimi
     v širšem    spremembami
     naboru
 1.2   PREVZEM PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE
     PREKO SPLETNEGA SERVISA
 1.2.1  Prevzem   a) do 500 enot    247,00   vsako
     podatkov                   leto,
     poslovnih                  mesečno
     subjektov v
     minimalnem
     naboru po
     izboru    b) do 1.000 enot   445,00   vsako
     uporabnika                  leto,
     za izbrano                  mesečno
     število
     poslovnih
     subjektov
           c) do 2.000 enot   889,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
 
           d) do 5.000 enot  2.223,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
 
 1.2.2  Prevzem     do 500      173,00   pred
     podatkov    poizvedb           opravljeno
     poslovnih                  storitvijo
     subjektov v
     minimalnem
     naboru po
     izboru
     uporabnika
     za določeno
     število
     poizvedb
 
 1.2.3  Prevzem   a) do     500  333,00   vsako
     podatkov v   poizvedb           leto,
     ožjem naboru                 mesečno
     za izbrano
     število enot
     PRS
           b) do 1.000 enot   600,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
 
           c) do 2.000 enot  1.200,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
 
           d) do 5.000 enot  3.001,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
 
 1.2.4  Prevzem     do 500      233,00   pred
     podatkov o   poizvedb           opravljeno
     enotah PRS v                 storitvijo
     ožjem naboru
     za določeno
     število
     poizvedb
--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
 Zap.št. Storitve   Osnova za obračun Nadomestilo Rok obračuna
                     v EUR    oziroma
                    brez DDV    plačila
-------------------------------------------------------------------
 1.2.5  Prevzem   a) do     500  450,00   vsako
     podatkov v   poizvedb           leto,
     širšem                    mesečno
     naboru za
     izbrano
     število enot
     PRS     b) do 1.000 enot   810,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
           c) do 2.000 enot  1.621,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
           d) do 5.000 enot  4.051,00   vsako
                           leto,
                           mesečno
1.2.6  Prevzem     do 500      315,00   pred
     podatkov o   poizvedb           opravljeno
     enotah PRS v                 storitvijo
     širšem
     naboru za
     določeno
     število
     poizvedb
 1.3   IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE
     NA PODLAGI POSAMEZNEGA NAROČILA
 1.3.1  Izdelava    za vsakih     32,00   po
     ožjega     začetih 500         opravljeni
     izbora     enot             storitvi
     podatkov na
     podlagi
     posameznega
     naročila
 1.3.2  Izdelava    celotna zbirka 7.623,00   pred
     ožjega                    opravljeno
     izbora                    storitvijo
     podatkov na
     podlagi
     posameznega
     naročila
 1.3.3  Izdelava    za vsakih     43,00   po
     širšega     začetih 500         opravljeni
     izbora     enot             storitvi
     podatkov na
     podlagi
     posameznega
     naročila
 1.3.4  Izdelava    celotna zbirka 10.291,00   pred
     širšega                   opravljeno
     izbora                    storitvijo
     podatkov na
     podlagi
     posameznega
     naročila
 1.4   IZDELAVA ZBIRNIH PODATKOV PO KRITERIJIH NAROČNIKA
 1.4.1  Izdelava    stroški dela     16,30  po
     zbirnih     na uro            opravljeni
     podatkov iz                  storitvi
     poslovnega
     registra po
     kriterijih
     naročnika
 1.5   POSREDOVANJE PODATKOV V MREŽO EVROPSKEGA POSLOVNEGA
     REGISTRA
 1.5.1  Osnovni     vpogled        2,10  po
     pregled                    opravljeni
     podatkov                   storitvi,
                            četrtletno
 1.5.2  Pregled     vpogled        3,00  po
     podatkov                   opravljeni
     odgovornih                  storitvi,
     oseb                     četrtletno
 1.5.3  Izpisek iz   izpisek        5,20  po
     PRS                      opravljeni
                            storitvi,
                            četrtletno
-------------------------------------------------------------------
6. člen
(1) Višina nadomestila za ponovno uporabo podatkov v tej tarifi je določena na podlagi obsega in nabora podatkov ter pogostnosti prevzemanja ažuriranih podatkov.
(2) Naročniki nabora podatkov za ponovno uporabo podatkov poslovnega registra pridobijo podatke z odločbo.
(3) V pisnem zahtevku morajo naročniki poleg splošnih podatkov natančno opredeliti namen uporabe podatkov, za nadaljnjo uporabo podatkov pa še podatke o vrsti proizvodov oziroma storitev ali o drugi obliki uporabe podatkov.
7. člen
Če se z odločbo prizna pravica do ponovne uporabe podatkov poslovnega registra iz tarife pod zap. št. 1.1, 1.2.1, 1.2.3 in 1.2.5, lahko AJPES odkloni posredovanje navedenih informacij do poravnave preteklih neplačanih obveznosti.
8. člen
(1) AJPES zagotavlja, da se posredovanje podatkov po tej tarifi izvaja tako, da je onemogočena uporaba podatkovnih baz na način, da bi bili dostopni podatki, ki so shranjeni v centralni informatizirani bazi sodnega registra, tako, da bi se lahko ugotovila naslednja dejstva:
1. ali je določena oseba ustanovitelj (družbenik) v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je ustanovitelj (družbenik);
2. ali je določena oseba član uprave oziroma nadzornega sveta v subjektu vpisa in v katerem subjektu vpisa je član uprave oziroma nadzornega sveta.
(2) Naročnik tretjim osebam ne sme posredovati kopij izvirne podatkovne zbirke ali jim v svojih proizvodih in storitvah omogočiti izvoza celotnih ali delnih podatkovnih zbirk, če to ni določeno v odločbi. AJPES ima pravico preveriti, ali je naročnik v svojih proizvodih oziroma storitvah upošteval določila iz prejšnjega stavka tega člena.
9. člen
Naročniki plačajo AJPES zaračunane storitve v osmih dneh po izstavitvi računa.
10. člen
AJPES pri posredovanju podatkov v mrežo Evropskega poslovnega registra (European Business Register – EBR) zaračuna nadomestilo za posredovanje podatkov (iz tarife pod zap. št. 1.5) četrtletno. Nadomestilo zaračuna drugi članici Evropskega poslovnega registra.
11. člen
Naročniki storitev iz tarife pod zap. št. 1.1, ki so do uveljavitve te tarife z AJPES sklenili pogodbe za nakup podatkov poslovnega registra, morajo za nadaljnjo uporabo teh storitev v roku treh mesecev vložiti nov zahtevek skladno s tretjim odstavkom 6. člena te tarife.
12. člen
Nadomestilo za storitev iz tarife pod zap. št. 1.5 se začne uporabljati ob prvi spremembi cenika Evropskega poslovnega registra.
13. člen
Z dnem uveljavitve te tarife preneha veljati in se uporabljati:
– Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po javnem pooblastilu, razen storitev po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 1/04).
14. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi objavi.
Št. 007-16/2009-31
Ljubljana, dne 21. julija 2009
EVA 2009-1611-0098
Genovefa Ružić l.r.
predsednica Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost