Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Št. 393/2009 Ob-5837/09 , Stran 2230
Svet Zavoda Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 23. 4. 2009 razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice zavoda. Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. oziroma 57. členu in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 122/07 – odl. US): – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po ZSV ali – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju dejavnosti socialnega varstva ali druge dejavnosti, ki je povezana s socialno varstveno dejavnostjo ali – da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva, ki jo opravlja Zavod Hrastovec - Trate; – direktor/ica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve, druge ali tretje alineje imeti opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz prejšnje alineje je lahko za direktorja/ico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje, moral/-a pa ga bo opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Predviden začetek dela je 1. 1. 2010, skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Prijave z dokazili, programom dela Zavoda Hrastovec - Trate za naslednje mandatno obdobje in življenjepisom, naslovijo kandidati/ke na Svet Zavoda Hrastovec - Trate, Hrastovec v Slov. goricah 22, 2230 Lenart v Slov. goricah, z oznako “razpis za direktorja/ico” v roku 8 dni od dneva objave. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

AAA Zlata odličnost