Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3108. Pravilnik o označevanju in dajanju na trg mesa živali, katerih nujni zakol je bil opravljen zunaj klavnice, stran 9491.

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju in dajanju na trg mesa živali, katerih nujni zakol je bil opravljen zunaj klavnice
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja posebno oznako zdravstvene ustreznosti in identifikacijsko oznako ter dajanje na trg mesa domačih parkljarjev in kopitarjev, ki je bilo pridobljeno od živali, katerih nujni zakol je bil opravljen zunaj klavnice, za izvajanje:
– 9. točke VI. Poglavja I. Oddelka Priloge III Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1020/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Prilog II in III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z označevanjem identifikacije, surovim mlekom in mlečnimi izdelki, jajci in jajčnimi izdelki ter nekaterimi ribiškimi proizvodi (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 8) in
– 7. točke III. Poglavja III I. Oddelka Priloge I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 226 z dne 25. 6. 2004, str. 83), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1021/2008 z dne 17. oktobra 2008 o spremembi Prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi ter Uredbe (ES) št. 2076/2005 v zvezi z živimi školjkami, nekaterimi ribiškimi proizvodi in osebjem, ki pomaga pri uradnih nadzorih v klavnicah (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 15).
(2) Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
2. člen
(oznaka zdravstvene ustreznosti in identifikacijska oznaka)
(1) Meso živali, katerih nujni zakol je bil opravljen zunaj klavnice in je bilo ocenjeno kot ustrezno za prehrano ljudi, mora biti označeno s posebno oznako zdravstvene ustreznosti.
(2) Oznaka zdravstvene ustreznosti iz prejšnjega odstavka mora biti okrogle oblike premera 4,5 cm, na kateri je v zgornjem delu jasno čitljiv naziv upravne enote, kjer je lokacija obrata za klanje živali, pod tem pa je navedena kontrolna številka odobritve obrata.
(3) Črke in številke morajo biti visoke najmanj 0,8 cm.
(4) Če se meso, ki je označeno s posebno oznako zdravstvene ustreznosti, uporabi za razsek ali proizvodnjo živil živalskega izvora v odobrenih obratih, morajo biti tako pridobljena živila označena z identifikacijsko oznako okrogle oblike.
(5) Identifikacijska oznaka iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naziv upravne enote, kjer je lokacija obrata za razsek ali proizvodnjo živil živalskega izvora, in kontrolno številko odobritve obrata.
3. člen
(dajanje na trg)
(1) Uradni veterinar na podlagi veterinarskega pregleda pred in po zakolu določi način uporabe mesa živali.
(2) Meso, označeno v skladu s prejšnjim členom, se lahko daje na trg kot sveže meso ali pa se uporabi za proizvodnjo živil živalskega izvora v odobrenih in registriranih obratih.
(3) Sveže meso in živila živalskega izvora iz prejšnjega odstavka se lahko trži samo na območju Republike Slovenije.
4. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2008
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2311-0017
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost