Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna, stran 9489.

Na podlagi 25. in 75. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 504. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/06), 18. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99), Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna (Uradni list RS, št. 30/09) ter Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Pivka na 21. seji, dne 3. 6. 2009 in Občinski svet Občine Postojna na nadaljevanju 21. seje dne 27. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o., Postojna
1. člen
V Odloku o soustanovitvi, organizaciji in preoblikovanju javnega podjetja Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija p.o. Postojna v Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna (Uradni list RS, št. 22/97, 23/99, 99/99, 28/00 in 22/02) se v 9. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ustanoviteljski pravice Občine Postojna in Občine Pivka do javnega podjetja izvršuje skupni organ upravljanja Občine Postojna in Občine Pivka (v nadaljevanju: skupni organ upravljanja).«
Drugi in tretji odstavek 9. člena se črtata.
2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi racionalnejšega in gospodarnejšega izvajanja javnih služb podjetje v smislu dopolnitve dejavnosti podjetje izvaja oziroma opravlja naslednja dela in naloge:
– Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
– Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
– Ravnanje z nenevarnimi odpadki
– Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
– Gradnja vodnih objektov
– Gradnja drugih objektov nizke gradnje
– Zemeljska pripravljalna dela
– Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
– Druga zaključna gradbena dela
– Druga specializirana gradbena dela
– Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– Splošno čiščenje stavb
– Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
– Čiščenje cest in drugo čiščenje
– Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.
3. člen
Spremeni se 13. člen tako da se glasi:
»Organi javnega podjetja so:
– Skupni organ upravljanja
– Nadzorni svet
– Direktor«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Funkcijo skupščine izvaja skupni organ.
Skupni organ, kot organ obeh družbenikov v funkciji skupščine kapitalske družbe odloča o vseh tistih vprašanjih delovanja javnega podjetja, ki so skupnega pomena za obe občini in ki po 505. členu Zakona o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine kapitalske družbe in o vprašanjih iz 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.«.
V tretjem odstavku se beseda »skupščina« nadomesti z besedno zvezo »skupni organ«.
Četrti odstavek se črta.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da pri odločanju skupnega organa v funkciji skupščine ni mogoče doseči soglasja, o zadevi odločata Občinska sveta občine Postojna in Pivka, skladno s 7. členom Poslovnika o delu in vodenju sej skupščine JP Kovod Postojna d.o.o., Postojna.
5. člen
Spremeni se šesta, sedma in osma alineja 16. člena tako, da se glasi:
»– občinskim svetom predlaga sprejem cen komunalnih storitev, ki se opravljajo kot gospodarske javne službe,
– občinskim svetom predlaga možne ukrepe za odpravo motenj poslovanja javnega podjetja,
– obvešča občinske svete o vseh zadevah, ki so pomembne za delo in poslovanje javnega podjetja.«
6. člen
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja javnega podjetja, na podlagi javnega razpisa, na predlog nadzornega sveta podjetja ter skladno s 5. členom Odloka o ustanovitvi skupnega organa upravljanja za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin Postojna in Pivka v JP Kovod Postojna d.o.o., imenuje in razrešuje Skupni organ upravljanja.«
7. člen
Spremeni se 20. člen tako, da se glasi:
»Javno podjetje ne sme brez soglasja Skupnega organa upravljanja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na:
– statusnih spremembah javnega podjetja,
– ustanovitvi gospodarske družbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj JP Kovod Postojna, d.o.o. in k vlaganju kapitala v že ustanovljene gospodarske družbe,
– pravni promet z nepremičninami,
– cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
Občinski svet Občine Postojna daje mnenje k izvrševanju pravic iz prve do četrte alineje.
Občinski svet Občine Pivka daje mnenje k izvrševanju pravic iz četrte alineje tega člena, za izvrševanje pravic iz prve do tretje alineje pa Občinski svet Občine Pivka daje soglasje.«
8. člen
Ta odlok je sprejet ko ga sprejmeta Občinska sveta občine Postojna in Pivka v enakem besedilu in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008
Postojna, dne 27. julija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost