Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

Št. 341/09 Ob-5813/09 , Stran 2216
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je izbira občinskih investicij na področju kulture, ki se bodo pričele izvajati v proračunskem letu 2010 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za kulturo v letih trajanja investicije ter vključene v načrt razvojnih programov. Občinske investicije na področju kulture po tem razpisu vključujejo: – nabavo nepremičnin, – gradnjo, – investicijsko vzdrževalna dela, – nabavo opreme. Projekt, ki ga občina prijavlja, mora biti funkcionalno zaključena faza investicije v objekt, prostore ali opremo, tako da objekt po izvedeni investiciji lahko obratuje. Javni razpis za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture se razpisuje za investicije, ki presegajo pomen, ki ga imajo za lokalne skupnosti, oziroma zaradi skladnega razvoja Slovenije in je to v javnem interesu države. Razpis vključuje naslednjo občinsko kulturno infrastrukturo: – splošne knjižnice (Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in Standardi za splošne knjižnice za obdobje od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2015, RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. 4. 2005), – kulturne domove. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo občine, ki bodo pričele z investicijami v letu 2010 in izpolnjujejo naslednje pogoje: – da ima občina za investicijo dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06), – da je občina lastnica nepremičnine, – da bo občina zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo, ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 – odl. US: U-I-286/04-46, 126/07) in Zakonom o javnih naročilih (uradno prečiščeno besedilo, ZJN-1-UPB1, Uradni list RS, št. 36/04), – da lahko občina za leta izvajanja investicije izkaže zaprto finančno konstrukcijo vključno s proračunskimi sredstvi za katera kandidira na razpisu. Občina lahko v razpisu pridobi odstotek sofinanciranja vrednosti investicije (brez davka na dodano vrednost), ki občini pripada glede na koeficient razvitosti. Koeficienti razvitosti občin z obsegom sofinanciranja investicij iz državnega proračuna so določeni na osnovi Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 61/09) in so razvidni v prilogi. Zaprta finančna konstrukcija z informativnim terminskim planom se izkazuje na obrazcu 3, ki mora biti izpolnjen po navodilih Ministrstva za finance (Proračunski priročnik, poglavje Načrt razvojnih programov). 3. Obvezne priloge k vlogi na razpis Občina priloži vlogi na razpis naslednje obvezne priloge: – prijavni obrazec občine predlagateljice – Obrazec 1 v razpisni dokumentaciji, – dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program s sklepom pristojnega organa občine o potrditvi investicijske dokumentacije za predlagan investicijski projekt. V primeru, da je vrednost investicije manj kot 300.000 € se predloži poenostavljen dokument identifikacije investicijskega projekta, – dokazilo o lastništvu nepremičnine, – izjavo občine predlagateljice, da bo zagotovila pripravo in izvedbo investicijskega projekta v skladu s prostorskimi standardi, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o javnih naročilih – Obrazec 2 v razpisni dokumentaciji, – predlog finančnega načrta z informativnim terminskim planom – Obrazec 3 v razpisni dokumentaciji, – sprejet odlok o proračunu občine za preteklo oziroma tekoče leto in veljavni načrt razvojnih programov, če je investicijski projekt občine zajet v veljavnem načrtu razvojnih programov, – utemeljitev predlaganega projekta, smernice utemeljitve so razvidne iz razpisne dokumentacije. Predložitev obveznih prilog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenovala ministrica. Komisija bo predlagala zavrženje prepoznih in nepopolnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe. Vloga je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu razpisa. Za nepravočasno se šteje vloga ali dopolnitev vloge, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 28. septembra 2009, oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine – priloge, ki jih določa besedilo razpisa. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih prilog, navedenih v besedilu razpisa. Upravičena je tista oseba, katere vloga izpolnjuje pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Za vlogo, ki jo je vložila neupravičena oseba se šteje vloga, ki je ni vložila občina ali pa jo je vložila občina, ki ne izpolnjuje pogojev, navedenih v 2. točki besedila razpisa. 4. Ocenjevanje razpisnih pogojev V predlog programa za sofinanciranje občinskih investicij na področju kulture bo ministrstvo vključilo projekte po vrstnem redu, določenem na osnovi ocenjevanja projektov, ki ga bo izvedla strokovna komisija. Sofinancirane bodo tiste investicije, ki bodo v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene višje. Povzetek načina ocenjevanja: prednostna merila so ovrednotena s točkami in na ocenjevalnih listih dostopna v razpisni dokumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni investicijski projekt je 100 točk. Po izvedenem točkovanju se bodo občinam po vrstnem redu, na osnovi doseženih točk, dodelila sredstva do izčrpanja razpoložljivih sredstev v letu 2010. V primeru pridobitve enakega števila točk imajo prednost investicije, namenjene nujnim posegom na objektih (preprečitev škode na objektu ali funkcionalna usposobitev objekta). V primeru, da se je občina s svojo investicijo uvrstila v izbor za dodelitev sredstev, a se temu odpove v obdobju po zaključku razpisa, se sredstva namenijo prvi naslednji investiciji iz vrstnega reda, ki sredstev še ni prejela. 5. Kriteriji ocenjevanja Kriteriji ocenjevanja splošnih knjižnic so naslednji: – število prebivalstva, – stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na članstvo, – stopnja izkoriščenosti knjižnice – ocena glede na obisk/izposojo, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na nujnost posegov, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na normative, – razvitost občine, – prostorska rešitev. Kriteriji za ocenjevanje kulturnih domov: – število prebivalstva, – stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena glede na število dogodkov, – stopnja izkoriščenosti dvorane – ocena glede na pestrost, odmevnost, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na nujnost posegov, – stanje prostorov in opreme – ocena glede na potencialne uporabnike, – razvitost občine, – prostorska rešitev. Podroben opis kriterijev ocenjevanja je razviden iz razpisne dokumentacije. 6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za sofinanciranje v proračunskem letu 2010 znaša 500.000 €. 7. Obdobje za porabo odobrenih sredstev: odobrena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu, za katero bodo odobrena in v plačilnih rokih, kot jih določa veljavni zakon o izvrševanju državnega proračuna. 8. Razpisni rok: razpis se prične 28. avgusta 2009 in zaključi 28. septembra 2009. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec – Obrazec 1, – izjava predlagateljice – Obrazec 2, – Obrazec 3, – smernice za utemeljitev predlaganega projekta – kulturni dom, splošna knjižnica, – ocenjevalni list – kulturni dom, splošna knjižnica, – koeficienti razvitosti občin za leti 2009 in 2010 z obsegom sofinanciranja investicij. Razpisno dokumentacijo lahko občine v razpisnem roku dvignejo vsak delovni dan v vložišču ministrstva med 8. in 15. uro. Razpisno dokumentacijo je možno natisniti s spletne strani ministrstva http://www.kultura.gov.si, kjer so tudi ostali podatki povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka posamezni občini razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in z vsemi prilogami oddana na naslovu: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 28. septembra 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava za občinske investicije na področju kulture, z oznako JPR25-OB-2009. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba občine in njen naslov. Če občina na razpis posreduje več investicij, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako na ovitku, iz katere je razvidno, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se občina strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 11. Elektronski naslovi pristojne uslužbenke za dajanje informacij in pojasnil: Lucka.Zlender-Jukic@gov.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirani predstavnik občine ima vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpiranje vlog se bo pričelo 30. septembra in končalo predvidoma 9. oktobra 2009. Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog občine obvestilo o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe. Obvestilo o izbiri investicij za sofinanciranje bodo občine prejele v roku najmanj dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog.

AAA Zlata odličnost