Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5144. Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu
5145. Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
5146. Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2010
5147. Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
5148. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi
5149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
5150. Uredba o dopolnitvi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
5151. Uredba o spremembi Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest
5152. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 423/2007 z dne 19. aprila 2007 o omejevalnih ukrepih proti Iranu

Odloki

5153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke, p. o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod

Sklepi

5154. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme za leto 2010
5155. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2010
5156. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin za leto 2010
5157. Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2010
5158. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih gum za leto 2010
5159. Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010
5160. Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
5161. Sklep o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije

USTAVNO SODIŠČE

5162. Odločba o ugotovitvi, da so prvi stavek četrtega odstavka 2.a člena ter 2. in 3. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

5163. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2009
5164. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5199. Akt o dopolnitvi Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja
5200. Splošni pogoji uporabe elektronskih naprav DARS d.d. za cestninjenje

OBČINE

Ajdovščina

5165. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj

Cerknica

5166. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev izvedbe Projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Cerknica
5167. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
5168. Pravilnik o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Cerknica
5169. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2010
5170. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev v Občini Cerknica
5171. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta

Dravograd

5172. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2010
5173. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2010
5174. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v Vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
5175. Sklep o uporabi cenika Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Horjul

5176. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kostanjevica na Krki

5177. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2010

Litija

5178. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010

Mozirje

5179. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2010
5180. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnova šola Mozirje

Novo mesto

5181. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage
5182. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber«
5183. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek«
5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto

Odranci

5185. Odlok o dopolnitvi Odloka o režijskem obratu v Občini Odranci
5186. Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Odranci
5187. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci za leto 2010
5188. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Oplotnica

5189. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008
5190. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2010
5191. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici

Radeče

5192. Odlok o razglasitvi Hiše Svibno 17, Radeče za kulturni spomenik lokalnega pomena
5193. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5194. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks
5195. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče

Ravne na Koroškem

5196. Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug

Škocjan

5197. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2010

Žalec

5198. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti