Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5082. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
5083. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do Termoelektrarne Toplarne Ljubljana
5084. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
5085. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te pomoči
5086. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije
5140. Uredba o postopku odpustitve in znižanja globe storilcem, ki so udeleženi v kartelih

Drugi akti

5087. Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

MINISTRSTVA

5088. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
5141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
5142. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
5143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5090. Poročilo o gibanju plač za oktober 2009

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5091. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2010

OBČINE

Benedikt

5092. Odlok o proračunu Občine Benedikt za leto 2010

Bled

5093. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2010

Braslovče

5094. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«

Dobrepolje

5095. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2010

Jesenice

5096. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2010

Komen

5097. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2010
5098. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro

Kranj

5099. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«
5100. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 1275/2, pot, v izmeri 33 m2, k.o. Nemilje

Kuzma

5101. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma
5102. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2010
5103. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2010
5104. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice na območju Občine Kuzma za leto 2010

Ljubno

5105. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
5106. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Luče

5107. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
5108. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«
5109. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2010
5110. Şklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010 v Občini Luče

Mozirje

5111. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
5112. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Pivka

5113. Odlok o urejanju, vzdrževanju in čiščenju javnih zelenih površin na območju Občine Pivka

Poljčane

5114. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane

Polzela

5115. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
5116. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Postojna

5117. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna

Prebold

5118. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«

Rečica ob Savinji

5119. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«
5120. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Urad za okolje in prostor SAŠA regije«

Slovenske Konjice

5132. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010
5133. Odlok o javnem redu in miru
5134. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
5135. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2010
5136. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010

Šmartno pri Litiji

5137. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2010

Tabor

5121. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«

Vitanje

5138. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2010
5139. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče

Vojnik

5123. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

Vransko

5122. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«

Zreče

5124. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2010
5125. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2010

Žirovnica

5126. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
5127. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2010
5128. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica
5129. Pravilnik o vrednotenju letnega programa športa v Občini Žirovnica
5130. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2010
5131. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2010

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

97. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 2002 h Konvenciji o varnosti in zdravju pri delu, 1981 (MPVZD)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti