Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5133. Odlok o javnem redu in miru, stran 15424.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 in 76/08 – ZIKS-1C, 29/07 – odl. US, 58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, in 21/08 popr.), 27. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 6. člena Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za varstvo ljudi in njihovega premoženja ter obveznosti skrbnikov psov v Občini Slovenske Konjice (v nadaljevanju občina).
(2) Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na območju občine, so dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov, za prekrške, ki jih storijo mladoletne osebe pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– javne površine – javne prometne površine (npr. ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi) ter javne zelene površine (npr. parki, drevoredi, cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča), in pokopališča, ki so javno dobro ali v lasti občine, krajevne skupnosti oziroma v upravljanju teh dveh in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega,
– zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali pravnih oseb,
– upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in mir ter vznemirjajo občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. kopati živali na javnih kopališčih;
2. prati vozila na javnih površinah;
3. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je trošenje v te namene omejeno;
4. prodajati pridelke ali izdelke na prireditvah brez dovoljenja prireditelja, ko gre za prodajo na prireditvenem prostoru, oziroma dovoljenje pristojnega upravnega organa, ko gre za prodajo na ostalih lokacijah.
7. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali krajevne skupnosti, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
(2) Vodja iz prejšnjega odstavka ima naslednje obveznosti:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na prireditvenem prostoru,
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev, ki potekajo na zemljišču občine ali krajevne skupnosti parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo udeležencev v cestnem prometu,
4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke ter s prenosnimi stranišči,
5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,
6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine, krajevne skupnosti ali premoženje javnega dobra.
9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe tako, da rastline s koreninskim sistemom ali krošnjami škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni površini ali zgradbi;
2. v bivalnem okolju sežigati oziroma kuriti na prostem travo, listje in druge odpadke, ter s tem motiti okolico z dimom in s tem tudi povzročati nevarnost požarov;
3. hoditi ali voziti izven poti, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih površinah;
4. opremljati ograje ob javnih površinah z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti, imeti ob javnih površinah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete tako, da kvarijo zunanji videz kraja;
5. metati kamenje ali druge predmete, kjer je lahko ogrožena varnost ljudi in premoženja;
6. metati žvečilne gumije, izpljunke, cigarete in druge ogorke, steklenice, plastenke in ostale odpadke na javne površine.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. voditi živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v trgovske, gostinske in druge javne lokale, otroška igrišča, na zelenice, na pokopališča, športna igrišča ter na javna prevozna sredstva, razen v prostore oziroma lokale, ki vodenje živali dovoljujejo in so ustrezno označeni,
2. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh;
3. na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih in površinah zanemarjati red in čistočo tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi;
4. prazniti vsebino kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic na javne površine ali v naravno okolje;
5. opustiti dolžnost takojšnje odstranitve iztrebkov hišnih živali z javnih površin,
6. na javnih parkirnih prostorih zatikati reklamne lističe na vozila.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
(1) Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih površinah ter hoditi ali voziti v naseljenih krajih izven poti.
(2) Pristojni občinski upravni organ lahko za določen čas dovoli bivanje oziroma taborjenje na javnih površinah, ki niso za to določena.
(3) Avtodome, počitniške prikolice in avtomobilske prikolice je prepovedano puščati na javnih površinah. Lastnik jih mora odstraniti v roku, ki mu ga določi pristojni organ. Če tega ne stori lastnik sam, pristojni organ z odločbo določi podjetje, ki to stori na stroške lastnika.
12. člen
Po končanih delih na javnih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
13. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih ali drugih zgradb so dolžni na objektu in pripadajočem zemljišču poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena, tako, da so v sezoni rasti trave najmanj enkrat mesečno pokošena.
14. člen
Lastniki in upravljavci lokalov so dolžni za svoje stranke pred lokalom namestiti ustrezno število stojal za kolesa ali na kakršenkoli drug način omogočiti shranjevanje koles in to tako, da se ne ovira prometa in pešcev ali povzroča škoda na zgradbah in ne kvari videz kraja, predpisan s prostorskimi predpisi.
15. člen
(1) Izložbena okna morajo biti čista, urejena in redno vzdrževana ter v skladu s spomeniško varstvenimi zahtevami, kjer je to s predpisi določeno. Izložbena okna ne smejo biti zakrita, razen v času, ko se jih ureja.
(2) Reklamni in javni napisi morajo biti oblikovani in vzdrževani skladno s prostorskimi predpisi oziroma akti ter ne smejo ovirati dostopa.
(3) V primerih, kadar podjetja in obrtniki označijo svojo firmo, mora biti označba usklajena z veljavnimi predpisi in redno vzdrževana ter ne sme ovirati dostopa.
VI. OBVEZNOSTI SKRBNIKOV PSOV
16. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška in športna igrišča;
– zelenice v neposredni bližini vzgojno-varstvenih ustanov;
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami, ki prepovedujejo vodenje psov.
17. člen
Skrbnik psa je dolžan za psom počistiti pasje iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak skrbnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene koše, ki so namenjeni mešanim komunalnim odpadkom.
18. člen
Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali ograjenih zemljišč so dolžni na vhodu v objekt ali ograjeno zemljišče prisotnost psa označiti z opozorilnim znakom. Z verigo se sme pes približati javni poti na največ tri metre, merjeno od skrajnega roba cestišča, kadar prostor ni ograjen. Ob varnih šolskih poteh pa morajo biti psi v ograjenem prostoru.
VII. IZVAJANJE IN NADZOR
19. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.
VIII. GLOBE
20. člen
(1) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 6. člena,
– 6. točke 9. člena,
– 4., 5. in 6. točke 10. člena,
– 11. člena,
– 12. člena,
– 15. člena,
– 18. člena.
(2) Z globo 200 EUR se za prekrške določene v prejšnjem členu kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba pa z globo v višini 100 EUR.
21. člen
(1) Z globo 170 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 5. točke 9. člena,
– 16. člena,
– 17. člena.
(2) Z globo 300 EUR se za prekrške določene v prejšnjem členu kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba pa z globo v višini 200 EUR.
22. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določbe:
– 1., 2. in 3. točke 9. člena,
– 1. in 3. točke 10. člena,
– 13. člena,
– 14. člena.
23. člen
(1) Z globo 600 EUR se kaznuje pravna oseba, ki krši določbe:
– 4. točke 9. člena,
– 2. točke 10. člena.
(2) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena posameznik, odgovorna oseba pravne osebe, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
24. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka.
(2) Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 350 EUR.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 72/97).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0006/2009
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost