Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5132. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010, stran 15422.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UBP2 – Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 94. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (UPB – Uradni list RS, št. 118/07) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenske Konjice za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v EUR
-------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI        12.624.000
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)    10.469.196
70   DAVČNI PRIHODKI         9.366.402
    700 Davki na dohodek in     8.018.687
    dobiček
    703 Davki na premoženje      742.316
    704 Domači davki na blago in   605.399
    storitve
    706 Drugi davki             0
71   NEDAVČNI PRIHODKI        1.102.794
    710 Udeležba na dobičku in    510.494
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine      5.000
    712 Globe in druge denarne     7.000
    kazni
    713 Prihodki od prodaje      365.500
    blaga in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki    214.800
72   KAPITALSKI PRIHODKI        539.000
    720 Prihodki od prodaje      493.000
    osnovnih sredstev
    721 Prihodki od prodaje         0
    zalog
    722 Prihodki od prodaje      46.000
    zemljišč in nematerialnega
    premoženja
73   PREJETE DONACIJE          2.000
    730 Prejete donacije iz       2.000
    domačih virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI       1.613.804
    740 Transferni prihodki iz    776.884
    drugih javnofinančnih
    institucij
    741 Prejeta sredstva iz      836.920
    državnega proračuna iz
    sredstev proračuna Evropske
    unije
II   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  14.087.428
40   TEKOČI ODHODKI         2.729.285
    400 Plače in drugi izdatki    662.950
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev    114.137
    za socialno varnost
    402 Izdatki za blago in     1.741.436
    storitve
    403 Plačila domačih obresti    69.870
    409 Rezerve            140.892
41   TEKOČI TRANSFERI        4.510.574
    410 Subvencije          208.135
    411 Transferi posameznikom   2.645.600
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim     278.766
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači     1.378.073
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI      5.268.814
    420 Nakup in gradnja      5.268.814
    osnovnih sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI     1.578.755
    431 Investicijski transferi   1.162.135
    pravnim in fizičnim osebam,
    ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi    416.620
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-   –1.463.428
    II.) (PRORAČUNSKI
    PRIMANKLJAJ)
-------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
-------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH          0
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75   PREJATA VRAČILA DANIH          0
    POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih        0
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih         0
    deležev
    752 Kupnine iz naslova         0
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE       0
    KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE       0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila            0
    441 Povečanje kapitalskih        0
    deležev in naložb
    442 Poraba sredstev kupnin       0
    iz naslova privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA       0
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)
-------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (50)       1.250.000
50   ZADOLŽEVANJE          1.250.000
    500 Domače zadolževanje     1.250.000
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (55)       228.072
55   ODPLAČILA DOLGA          228.072
    550 Odplačila domačega dolga   228.072
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)      –441.500
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-    1.021.928
    VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-   1.463.428
    VIII-IX=-III)
-------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH    441.500
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo    441.500
-------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– občinska taksa za vodo oskrbo – prispevek za investicijska vlaganja,
– najemnina za javno infrastrukturo.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
8. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 120.892 EUR.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR in o tem s pisnimi poročili obvešča Občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Župan je pooblaščen:
– da dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve,
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov,
– da odloča o začasnem razporejanju tekočih likvidnostnih sredstev proračuna,
– da v primeru neenakomernega priliva sredstev začasno zadrži ali zmanjša uporabo sredstev za posamezne namene odobrene v proračunu,
– da odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od skupnih prihodkov in prejemkov občinskega proračuna. V primeru, ko nepremičnina ni zajeta v programu prodaje, odloča o odprodaji občinski svet.
O ukrepu iz četrte alineje mora župan poročati Občinskemu svetu in po potrebi predlagati spremembo občinskega proračuna.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
10. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.250.000 EUR.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenske Konjice v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0202/2009-1(110)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.