Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5137. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2010, stran 15429.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 91. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je župan Občine Šmartno pri Litiji dne 23. 12. 2009 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmartno pri Litiji v obdobju januar–marec 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2010 (Uradni list RS, št. 123/08 in 25/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |   v EUR|
+--------+------------------------------+-----------+
|Konto  |Splošni del proračuna Občine |  Proračun|
|    |Šmartno pri Litiji od 1. 1.  |  januar–|
|    |2010 do 31. 3. 2010      | marec 2010|
+--------+------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI        |  957.520|
|    |(70+71+72+73+74)       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  957.520|
+--------+------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI        |  918.300|
|    |(700+703+704+706)       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK IN    |  890.600|
|    |DOBIČEK            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE    |   11.200|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO   |   16.500|
|    |IN STORITVE          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |706 DRUGI DAVKI        |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI       |   39.220|
|    |(710+711+712+713+714)     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU    |   11.200|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE   |    600|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE  |    220|
|    |KAZNI             |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA |   7.000|
|    |IN STORITEV          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI  |   20.200|
+--------+------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI      |     0|
|    |(720+721+722)         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE    |     0|
|    |OSNOVNIH SREDSTEV       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE    |     0|
|    |ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH  |      |
|    |DOLGOROČNIH SREDSTEV     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)  |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ    |     0|
|    |DOMAČIH VIROV         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ    |     0|
|    |TUJINE            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)   |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI    |     0|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH   |      |
|    |INSTITUCIJ          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|741   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA |     0|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV     |      |
|    |PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  998.833|
+--------+------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI        |  442.188|
|    |(400+401+402+403+409)     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI  |   52.990|
|    |ZAPOSLENIM          |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV  |   8.275|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST      |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN    |  376.923|
|    |STORITVE           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI  |   4.000|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |409 REZERVE          |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI       |  420.403|
|    |(410+411+412+413+414)     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |410 SUBVENCIJE        |   1.000|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM  |  296.303|
|    |IN GOSPODINJSTVOM       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM   |   3.350|
|    |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI    |  119.750|
|    |TRANSFERI           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  120.911|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH |  120.911|
|    |SREDSTEV           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |   15.331|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   12.200|
|    |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   3.131|
+--------+------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |  –41.313|
|    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)   |      |
|    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |      |
|    |ODHODKI)           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV   |      |
|    |IN NALOŽB           |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |   4.000|
|IV.   |IN PRODAJA KAPITALSKIH    |      |
|    |DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH   |     0|
|    |POSOJIL            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH    |     0|
|    |DELEŽEV            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|752   |KUPNINE IZ NASLOVA      |   4.000|
|    |PRIVATIZACIJE         |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     0|
|V.   |KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|    |(440+441+442+443)       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |440 DANA POSOJILA       |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|    |DELEŽEV IN NALOŽB       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN  |     0|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |443 POVEČANJE NAMENSKEGA   |     0|
|    |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH  |      |
|    |IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH   |      |
|    |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO    |      |
|    |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |   4.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |      |
|    |DELEŽEV (IV. – V.)      |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA      |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)      |     0|
|VII.  |               |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE    |     0|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5001 Najeti krediti pri    |      |
|    |poslovnih bankah       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5002 Najeti krediti pri    |     0|
|    |drugih finančnih institucijah |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5003 Najeti krediti pri    |     0|
|    |drugih domačih        |      |
|    |kreditodajalcih        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5004 Sredstva, pridobljena z |     0|
|    |izdajo vrednostnih papirjev  |      |
|    |na domačem trgu        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   9.667|
|VIII.  |               |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |   9.667|
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5501 Odplačila kreditov    |   9.667|
|    |poslovnim bankam       |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5502 Odplačila kreditov    |     0|
|    |drugim finančnim institucijam |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5503 Odplačila kreditov    |     0|
|    |drugim domačim        |      |
|    |kreditodajalcem        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |5504 Odplačila glavnice    |     0|
|    |vrednostnih papirjev, izdanih |      |
|    |na domačem trgu        |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |  –46.980|
|    |SREDSTEV NA RAČUNIH      |      |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |   -9.667|
|    |VIII.)            |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE       |   41.313|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)   |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |  162.000|
|    |DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |      |
+--------+------------------------------+-----------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo  |  162.000|
+--------+------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz tistih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 38.666,64 eurov, ki je potrebna za odplačilo dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 400-012/2009
Šmartno pri Litiji, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.