Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5134. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, stran 15427.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 29. 10. 2009, Občinski svet Občine Zreče na 22. redni seji dne 17. 11. 2009 in Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (Uradni list RS, št. 38/07) se spremeni naslov odloka, ki se po novem glasi: »Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski urad občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče«.«
2. člen
(1) V 1. členu se v prvem odstavku za besedo izvrševanje, doda besedilo »upravnih in strokovnih« in beseda »okolja« zamenja z »prostora«.
(2) Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.«
(3) Oštevilčijo se naslovi poglavij. Ob naslovu poglavja Uvodne določbe se doda I, vsa ostala poglavja se zaporedno oštevilčijo.
3. člen
(1) V 2. členu se črta prvi odstavek.
(2) V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek se za besedo »v« doda beseda »občini« in besedna zveza »Slovenskih Konjicah« zamenja z »Slovenske Konjice.«
(3) V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »pečat« zamenja z besedo »žig.«
4. člen
V 3. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka, ki se po novem glasi:
»Župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzoruje delo ter daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.«
5. člen
(1) V 4. členu odloka se spremeni besedilo prvega odstavka, ki se po novem glasi: »Medobčinski urad opravlja upravne, strokovne, razvojne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju:
1. urejanja prostora:
– sodeluje pri analizah stanja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– izvajanje postopkov oddaje javnih naročil,
– priprava in spremljanje projektov,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih ustanov,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
2. zagotavljanja in izvajanja javnih služb:
– sodeluje pri analizah stanja na področju komunalne infrastrukture in pripravlja strokovne podlage za odločanje,
– izvajanje postopkov oddaje javnih naročil,
– statistična in analitična dela,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje na podlagi svoje pristojnosti,
– koordinira vodenje katastra GJI,
– načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nanašajo na javna naročila s področja komunalne infrastrukture,
– priprava in spremljanje projektov na področju javnih gospodarskih služb,
– priprava projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih ustanov,
– zagotavljanje javnih služb v okviru javno-zasebnega partnerstva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.«
(2) V tretjem odstavku se črta naslednje besedilo: »iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka«.
(3) Doda se četrti odstavek, ki se glasi: »Organ skupne občinske uprave na področju iz prvega odstavka tega člena izvaja:
(4) Pred tem členom se spremeni naslov poglavja, ki se po novem glasi: »II. Naloge in organizacija dela.«
6. člen
Spremeni se besedilo 5. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje nalogo.
(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne uprave pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.«
7. člen
Spremeni se besedilo 6. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine ustanoviteljice, po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic, v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(4) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske uprave).«
8. člen
Spremeni se besedilo 7. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.«
9. člen
Spremeni se besedilo 8. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v občini Slovenske Konjice.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja skupne uprave na podlagi pisnega pooblastila županov občin ustanoviteljic.«
10. člen
Spremeni se besedilo 9. člena, ki se po novem glasi:
»Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave na predlog vodje skupne uprave sprejme župan sedežne občine po predhodnem mnenju županov občin ustanoviteljic.«
11. člen
Spremeni se besedilo 10. člena, ki se glasi:
»(1) Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice in sicer glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
– Občina Slovenske Konjice 61,6%
– Občina Vitanje 10,4%
– Občina Zreče 28,0%.
(2) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v komisijo po enega člana.
(4) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, določenim v prvem odstavku tega člena.
(5) Razmerja med občinami ustanoviteljicami, ki niso določena s tem odlokom se uredijo s sporazumom.
(6) Pred naslovom poglavja Sredstva za delo se doda III.«
12. člen
Spremeni se besedilo 11. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.«
13. člen
(1) V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »upravne« doda besedilo »strokovne«.
(2) Doda se tretji odstavek, ki se glasi: »Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja občinska uprava občine Slovenske Konjice. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu z 11. členom tega odloka, oziroma kolikor se ti stroški nanašajo samo na eno izmed občin ustanoviteljic, krije te stroške ta občina v celoti.«
14. člen
Doda se 12.a člen, ki se glasi:
»(1) Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
(2) Pred tem členom se doda besedilo poglavja »IV. Medsebojne pravice in obveznosti občin ustanoviteljic«.«
15. člen
Spremeni se 13. člen, ki se glasi:
»(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostransko izjavo, o kateri izda občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam ustanoviteljicam.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in sporazuma iz 12.a člena odloka.
(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
(4) Pred tem členom se črta naslov poglavja Prehodne določbe.«
16. člen
(1) V 14. členu se v prvem odstavku beseda »delavcev« zamenja z besedno zvezo »javnih uslužbencev«.
(2) V drugem odstavku črta besedilo: »iz tretjega odstavka 3. člena tega odloka.«
17. člen
(1) Doda se 14.a člen, ki se glasi:
»V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih tridesetih dneh v skladu z zakonom o javnih uslužbencih imenuje vodjo skupne uprave.«
(2) Pred tem členom se doda poglavje z naslovom: »V. Prehodne in končne določbe«.
18. člen
Doda se 14.b člen, ki se glasi:
»(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame skupna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
(5) Črta se naslov poglavja »Končne določbe«.«
19. člen
(1) Za objavo odloka poskrbi Občina Slovenske Konjice v Uradnem listu Republike Slovenije, po sprejemu na občinskih svetih občin ustanoviteljic.
(2) Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 030-0006/2009-6(126)
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 900-07/2009-06
Vitanje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 00700-0007/2009-4
Zreče, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost