Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5088. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 15270.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
Členitev enotnega kontnega načrta
1. člen
Proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravne osebe javnega prava), ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE, v nadaljnjem besedilu: zakon), evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami zakona, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov) in določbami tega pravilnika.
Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se izkazujejo na kontih predpisanih v enotnem kontnem načrtu, ki je Priloga I in sestavni del tega pravilnika.
Razporeditev na posamezne konte se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana s tem pravilnikom.
V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev:
– razredi, ki so oštevilčeni z enomestno številko,
– skupine, ki so oštevilčene z dvomestno številko,
– podskupine, ki so oštevilčene s trimestno številko,
– konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko,
– podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko.
Uporabniki enotnega kontnega načrta določajo nadaljnjo členitev v skladu s predpisi in svojimi potrebami.
Obrazložitev pojmov
2. člen
Izrazi v tem pravilniku, ki se nanašajo na pravne osebe iz 1. člena tega pravilnika, imajo naslednji pomen:
– uporabniki enotnega kontnega načrta so pravne osebe javnega prava iz 1. člena tega pravilnika;
– drugi uporabniki enotnega kontnega načrta so opredeljeni v četrtem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov;
– določeni uporabniki enotnega kontnega načrta so opredeljeni v petem odstavku 1. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov.
II. VSEBINA RAZREDOV, SKUPIN IN PODSKUPIN
Razred 0: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Konti skupine 00 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
3. člen
Na kontih skupine 00 se izkazujejo dolgoročno odloženi stroški razvijanja, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva (vlaganja v tuja osnovna sredstva) ter druga neopredmetena sredstva, terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in neopredmetena sredstva v gradnji oziroma izdelavi in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev, za izkazani znesek povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 01 – popravek vrednosti neopredmetenih sredstev
4. člen
Na kontih skupine 01 se izkazujejo popravki vrednosti neopredmetenih sredstev. Zmanjševanje vrednosti dolgoročno odloženih stroškov se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 00 in ne preko popravka vrednosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, ob knjiženju popravka vrednosti na kontih te skupine, za izkazani znesek zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 02 – nepremičnine
5. člen
Na kontih skupine 02 se izkazuje vrednost stavbnih, gozdnih in drugih zemljišč, zgradb ter terjatev za predujme za nepremičnine.
Ločeno se izkazujejo nepremičnine v gradnji ali izdelavi ter nepremičnine trajno zunaj uporabe. V vrednost gozdnih zemljišč se všteva tudi vrednost gozdne lesne mase. Pri zemljiščih in zgradbah se ločeno izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 03 – popravek vrednosti nepremičnin
6. člen
Na kontih skupine 03 se izkazuje popravek vrednosti zgradb. Ločeno se izkazuje popravek vrednosti zgradb trajno izven uporabe. Zmanjševanje vrednosti zemljišč se izkazuje na temeljnem kontu, odprtem v okviru skupine 02 in ne preko popravka vrednosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 04 – oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
7. člen
Na kontih skupine 04 se izkazujejo vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev, terjatev za dane predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva, opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji ali izdelavi ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe. Ločeno se izkazujeta nabavna vrednost in prevrednotenje zaradi okrepitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek sprememb nabavne vrednosti povečajo oziroma zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 05 – popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
8. člen
Na kontih skupine 05 se izkazujejo popravki vrednosti opreme, drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od leta dni, bioloških sredstev, drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev trajno zunaj uporabe.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju v dobro na kontih te skupine za znesek spremembe vrednosti popravka zmanjšajo oziroma povečajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe
9. člen
Na kontih skupine 06 se izkazujejo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Delnice in druge dolgoročne finančne naložbe se razčlenjujejo na tiste v državi in tiste v tujini. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.
V tej skupini se izkazujejo tudi naložbe v namensko premoženje tistih javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, ki imajo v skladu z določbami zakonov, ki urejajo področje in delovanje teh oseb, to premoženje v svoji lasti. Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) teh naložb.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje naložb v namensko premoženje javnih skladov ter drugih pravnih oseb javnega prava, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za izkazani znesek povečanja naložbe povečajo, za znesek zmanjšanja naložbe pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti
10. člen
Na kontih skupine 07 se izkazujejo dolgoročna posojila v državi in v tujino, dana na podlagi posojilnih pogodb, z odkupom domačih in tujih vrednostnih papirjev ter druga dolgoročno dana posojila in dolgoročno dani depoziti. Med dolgoročnimi posojili se izkazuje tudi tisti del posojil, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročno danih posojil in depozitov.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročno danih posojil in depozitov danih uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za povečanje zneska danih posojil povečajo, za zneske odplačil pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske povečanja dolgoročno danih depozitov ne evidentirajo v okviru skupine kontov 44 in ne v okviru splošnega sklada, temveč se evidentirajo le na kontih stanja.
Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja
11. člen
Na kontih skupine 08 se izkazujejo dolgoročno dani blagovni krediti, dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema ter druge dolgoročne terjatve iz poslovanja do pravnih in fizičnih oseb v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi dolgoročne terjatve iz naslova unovčenih poroštev. Med dolgoročnimi terjatvami se izkazuje tudi tisti del terjatev, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) dolgoročnih terjatev iz poslovanja.
Zagotoviti je treba ločeno izkazovanje dolgoročnih terjatev iz poslovanja do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta ob knjiženju na kontih te skupine za znesek povečanja dolgoročnih terjatev povečajo, za znesek plačila ali drugega zmanjšanja dolgoročnih terjatev pa zmanjšajo ustrezno obveznost do virov sredstev v okviru razreda 9.
Konti skupine 09 – terjatve za sredstva dana v upravljanje
12. člen
Na kontih skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, ki jih je drugi uporabnik enotnega kontnega načrta dal v upravljanje. Terjatve za sredstva dana v upravljanje uporabnikom enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, se izkazujejo ločeno.
Vrednost sredstev danih v upravljanje se ob prenosu sredstev v upravljanje knjiži na ustrezen konto skupine 09 in se izkažejo kot terjatev v znesku, enakem čisti vrednosti sredstev danih v upravljanje. Ob knjiženju na kontih te skupine se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se povečajo tudi za tisti znesek plačil iz prvega in drugega odstavka 43. člena tega pravilnika, za katere se pri uporabnikih enotnega kontnega načrta, ki prejme ta sredstva, poveča obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.
Terjatve za sredstva dana v upravljanje se usklajujejo z obveznostjo za sredstva prejeta v upravljanje, izkazano v poslovnih knjigah prejemnika sredstev.
To skupino uporabljajo le neposredni uporabniki proračuna države in občine.
Razred 1: kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve
Konti skupine 10 – denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice
13. člen
Na kontih skupine 10 se izkazujejo gotovina (bankovci in kovanci), prejeti čeki, druge takoj unovčljive vrednostnice ter denar na poti. Domača in tuja denarna sredstva v blagajni se izkazujejo ločeno. Izdani čeki se izkažejo kot odbitna postavka.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov v blagajni odobrijo prihodke oziroma drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov iz blagajne pa se obremenijo odhodki oziroma drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
Konti skupine 11 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah
14. člen
Na kontih skupine 11 se izkazujejo dobroimetja (negotovinski denar) na računih v bankah in drugih finančnih ustanovah, dogovorjena samodejna zadolžitev pri bankah, izločena denarna sredstva in akreditivi, devizni depozitni računi, devizni akreditivi, depozitni računi ter druga denarna sredstva za posebne namene.
Ločeno se izkazujejo dobroimetja v domači in tuji valuti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.
Konti skupine 12 – kratkoročne terjatve do kupcev
15. člen
Na kontih skupine 12 se izkazujejo kratkoročne terjatve do kupcev iz prodaje dolgoročnih in kratkoročnih sredstev. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročno dani blagovni krediti.
Ločeno se izkazujejo terjatve do kupcev v državi in v tujini.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev do kupcev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali prejemki iz prodaje, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
Konti skupine 13 – dani predujmi in varščine
16. člen
Na kontih skupine 13 se izkazujejo predujmi dani za kratkoročna sredstva, kratkoročno dane varščine in preplačila obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske danih predujmov izkažejo tudi na ustreznem kontu v okviru pasivnih časovnih razmejitev v skupini 29, hkrati pa za znesek danega predujma obremenijo ustrezni konto odhodkov.
Konti skupine 14 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta
17. člen
Na kontih skupine 14 se izkazujejo vse kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine, ne glede na podlago nastanka terjatev, razen terjatev iz naslova vračil preveč plačanih dajatev.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje terjatev do kupcev, danih predujmov in varščin, finančnih naložb, terjatev iz financiranja in drugih kratkoročnih terjatev, če se le te nanašajo na uporabnike enotnega kontnega načrta.
Uporabniki enotnega kontnega načrta obravnavajo zneske terjatev in finančnih naložb v skladu s tem pravilnikom, kot je določeno za ostale vrste kratkoročnih terjatev in finančnih naložb.
Konti skupine 15 – kratkoročne finančne naložbe
18. člen
Na kontih skupine 15 se izkazujejo kratkoročno dana posojila, naložbe v vrednostne papirje, depoziti in druge kratkoročne finančne naložbe.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih finančnih naložb.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja kratkoročnih finančnih naložb v okviru skupine 44, zneske zmanjšanja pa v okviru skupine 75, ob hkratni spremembi splošnega sklada.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se naložbe začasno prostih denarnih sredstev, ne evidentirajo v okviru skupine 44 in ne v okviru splošnega sklada, temveč se evidentirajo le na kontih stanja.
Konti skupine 16 – kratkoročne terjatve iz financiranja
19. člen
Na kontih skupine 16 se izkazujejo terjatve iz naslova obresti in terjatev iz naslova dividend in deležev v dobičku ter druge kratkoročne terjatve iz financiranja.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) kratkoročnih terjatev iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki, odobrijo ustrezni konto skupine 28.
Konti skupine 17 – druge kratkoročne terjatve
20. člen
Na kontih skupine 17 se izkazujejo kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij ter ostale kratkoročne terjatve.
Posebej se izkazuje oslabitev (s popravkom vrednosti) drugih kratkoročnih terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske terjatev, ki se bodo priznali kot prihodki ali drugi prejemki odobrijo ustrezni konto skupine 28.
Konti skupine 18 – neplačani odhodki
21. člen
Na kontih skupine 18 se izkazujejo odhodki oziroma zneski povezani s pridobitvijo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot obveznost. Ob poravnavi izkazane obveznosti se za znesek plačila obveznosti zmanjšajo tudi izkazani neplačani odhodki oziroma izdatki ob obremenitvi ustreznega konta razreda 4.
Podatkov v okviru te skupine kontov ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa uporabljajo to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih odhodkov oziroma izdatkov.
Konti skupine 19 – aktivne časovne razmejitve
22. člen
Na kontih skupine 19 se izkazujejo vrednotnice in druge aktivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za znesek vrednosti vrednotnic, katerih nabavna vrednost je že vključena v odhodke, niso pa še porabljene, oblikujejo kratkoročni vir sredstev v okviru skupine kontov 29. Za znesek vrednosti porabljenih vrednotnic se oblikovani vir zmanjša.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi predhodno nezaračunane prihodke za prejete predujme ter vračunane odhodke in izdatke zaradi podaljšanja proračunskega leta.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo tudi največ 12 mesecev vnaprej plačane stroške oziroma odhodke ter prihodke, ki niso mogli biti zaračunani v obračunski dobi, na katero se nanašajo.
Razred 2: kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Konti skupine 20 – kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine
23. člen
Na kontih skupine 20 se izkazujejo vnaprejšnja plačila in denarna zavarovanja kupcev in drugih dolžnikov. V tej skupini se izkazujejo tudi preplačila terjatev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta zneske prejetih predujmov izkažejo na ustreznih kontih v okviru konta skupine 19, hkrati pa se zneski prejetih predujmov izkažejo v dobro ustreznega konta prihodkov.
Konti skupine 21 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih
24. člen
Na kontih skupine 21 se izkazujejo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke. Če se od prejemka obračuna davčni odtegljaj, se obveznost izkaže tudi v primeru takojšnjega izplačila.
Konti skupine 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
25. člen
Na kontih skupine 22 se izkazujejo zaračunane in nezaračunane obveznosti do dobaviteljev v državi in v tujini. V tej skupini se izkazujejo tudi kratkoročni blagovni krediti, prejeti doma ali v tujini.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske izkazane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
Konti skupine 23 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
26. člen
Na kontih skupine 23 se izkazujejo kratkoročne obveznosti za davek na dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali izdatki, obremenijo ustrezni konto skupine 18.
Konti skupine 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
27. člen
Na kontih skupine 24 se izkazujejo vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine ne glede na podlago nastanka obveznosti, razen obveznosti za obračunane dajatve.
Na kontih te skupine se zagotavlja analitično evidentiranje obveznosti za prejete predujme in varščine, obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročno prejeta posojila, obveznosti iz financiranja, če se le te nanašajo na razmerja med uporabniki enotnega kontnega načrta iz prejšnjega odstavka.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta obravnavajo zneske obveznosti v skladu s tem pravilnikom, kot je določeno za ostale vrste kratkoročnih obveznosti.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru tudi zneske obveznosti, ki se nanašajo na sredstva za delo posrednih uporabnikov proračuna (transferne prihodke) v posameznem koledarskem letu in se zagotavljajo iz sredstev javnih financ. Za znesek neplačanih obveznosti se izkažejo neplačani odhodki v okviru te skupine 18.
Konti skupine 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev
28. člen
Na kontih skupine 25 se izkazujejo kratkoročno prejeta posojila v državi in v tujini ter posojila na podlagi izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo zneske povečanja in zmanjšanja kratkoročnih prejetih posojil tudi na ustreznih kontih razreda 5, ob hkratni spremembi splošnega sklada.
Konti skupine 26 – kratkoročne obveznosti iz financiranja
29. člen
Na kontih skupine 26 se izkazujejo obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske obračunane obveznosti, ki se bodo priznali kot odhodki ali drugi izdatki obremenijo ustrezni konto skupine 18.
Konti skupine 28 – neplačani prihodki
30. člen
Na kontih skupine 28 se izkazujejo prihodki oziroma zneski povezani s prodajo dolgoročnih in kratkoročnih sredstev oziroma storitev, ki še niso bili plačani in se izkazujejo kot kratkoročna terjatev. Ob poravnavi izkazane terjatve se za znesek plačane terjatve zmanjšajo tudi izkazani neplačani prihodki oziroma prejemki in odobri ustrezni konto razreda 7.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, lahko pa uporabljajo to skupino za evidenčno izkazovanje neplačanih prihodkov oziroma prejemkov.
Konti skupine 29 – pasivne časovne razmejitve
31. člen
Na kontih skupine 29 se izkazujejo vnaprej vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki ter druge pasivne časovne razmejitve.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo zneske plačil za kratkoročna sredstva, ki so bili že priznani kot odhodki, vendar odhodek še ni nastal. Ob nastanku odhodka se za znesek obračunane vrednosti porabe kratkoročnih sredstev obremeni ustrezni konto pasivnih časovnih razmejitev.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta na kontih te skupine izkazujejo vračunane odhodke zaradi podaljšanja proračunskega leta in prehodno obračunane odhodke za dane predujme.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta v tej skupini izkazujejo največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške oziroma odhodke ter kratkoročno odločene prihodke, za katerih pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji.
Razred 3: zaloge
32. člen
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, za znesek vrednosti nabavljenega materiala, drobnega inventarja, embalaže in blaga ter za znesek vrednosti nedokončane proizvodnje in storitev ter proizvodov, oblikujejo ustrezen vir sredstev v skupini 29. Ob porabi zalog in za ugotovljene primanjkljaje se vir sredstev zmanjša, za ugotovljene presežke pa poveča.
Konti skupine 30 – obračun nabave materiala
33. člen
Na kontih skupine 30 se izkazuje oblikovanje nabavne vrednosti kupljenega materiala ter odvisni nabavni stroški, tako dajatve, v okviru nabavne cene, kot tudi neposredni izdatki za nabavo. Kadar se uporabljajo konti te skupine, se preko posebnega konta obračuna nabave, opravi prenos obračunane nabavne vrednosti na zaloge materiala.
Konti skupine 31 – zaloge materiala
34. člen
Na kontih skupine 31 se izkazujejo vrednosti zalog osnovnega materiala v zalogi, nabavljenih polizdelkov in sestavnih delov, goriva in maziva v zalogi, režijskega materiala (pisarniškega materiala), nepotrebnega in zastarelega materiala, odpadnega materiala v skladu z izbrano metodo vrednotenja. Material v obdelavi, dodelavi in na poti se izkazuje posebej.
V tej skupini se izkazujejo tudi popravki vrednosti zastarelega materiala. Pri vodenju zalog po stalnih cenah se vodijo odmiki od stalnih cen na posebnih kontih odmikov.
Konti skupine 32 – zaloge drobnega inventarja in embalaže
35. člen
Na kontih skupine 32 se izkazuje samo tisti drobni inventar in embalaža, pri katerih je ocenjen rok uporabe največ leto dni, lahko pa tudi drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost pa manjša od 500 eurov.
Skupina se razčleni na konte drobnega inventarja in embalaže v skladišču. Pri vodenju zalog po stalnih cenah je poseben konto odmikov od stalnih cen.
Pravna oseba lahko vzpostavi za drobni inventar, dan v uporabo katerega doba koristnosti je daljša od enega leta zunajknjigovodsko količinsko evidenco po nahajališčih ali knjigovodsko vrednostno evidenco po nahajališčih.
Konti skupine 33 – nedokončana proizvodnja in storitve
36. člen
Na kontih skupine 33 se izkazujejo nedokončana proizvodnja in storitve, polizdelki, ustavljena nedokončana proizvodnja, proizvodnja v dodelavi, predelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodnje.
Konti skupine 34 – proizvodi
37. člen
Na kontih skupine 34 se izkazujejo proizvodi v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v lastni prodajalni, proizvodi v dodelavi in obdelavi ter odmiki od cen proizvodov.
Konti skupine 35 – obračun nabave blaga
38. člen
Na kontih skupine 35 se izkazuje vrednost blaga po obračunih dobaviteljev, odvisni stroški nabave blaga in obračun nabave blaga.
Konti skupine 36 – zaloge blaga
39. člen
Na kontih skupine 36 se izkazuje blago v lastnem skladišču, v tujem skladišču in v prodajalni, vračunani DDV v zalogah blaga ter vračunana razlika v cenah zalog blaga.
Konti skupine 37 – Druge zaloge in nekratkoročna sredstva za prodajo
40. člen
Na kontih skupine 37 se izkazujejo stvari, ki jih uporabniki enotnega kontnega načrta pridobijo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in so namenjene nadaljnji prodaji. Med takšne stvari sodijo stavbna zemljišča, ki jih pridobivajo občine z namenom prodaje investitorjem, stvari, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta prejel kot poplačilo za svojo terjatev, podarjene stvari namenjene nadaljnji prodaji zaradi pridobitve sredstev za opravljanje dejavnosti in podobno.
V skupini 37 se izkazujejo tudi nekratkoročna sredstva za prodajo. Nekratkoročna sredstva za prodajo so nekratkoročna sredstva za prodajo (skupina za odtujitev), za katerih (katere) knjigovodsko vrednost se utemeljeno predvideva, da bo poravnana, predvsem s prodajo, v naslednjih dvanajstih mesecih, in ne z nadaljnjo uporabo.
Razred 4: odhodki in drugi izdatki
Konti skupine 40 – tekoči odhodki
41. člen
Na kontih skupine 40 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila stroškov dela, stroškov materiala in drugih stroškov za blago in storitve, plačila investicijskih stroškov za vojsko in policijo, obresti za servisiranje domačega in tujega dolga, ter sredstva, izločena v rezerve, proračunske sklade in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
Konti skupine 41 – tekoči transferi
42. člen
Na kontih skupine 41 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga oziroma prejemnik teh sredstev za plačnika ne opravi nikakršne storitve. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne investicijskega značaja. Konti te skupine so razčlenjeni glede na prejemnika sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se tekoči transferni odhodki v delu, ki se nanašajo na neposredne in posredne proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med temi uporabniki enotnega kontnega načrta.
Konti skupine 42 – investicijski odhodki
43. člen
Na kontih skupine 42 se izkazujejo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. V okviru te skupine se izkazujejo tudi izdatki za rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb ter za obnove osnovnih sredstev.
Odhodki iz tega naslova pomenijo odhodke oziroma izdatke za naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja države, občine in drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev v bilancah stanja.
Investicijski odhodki, ki se izkazujejo v okviru te skupine kontov, povečujejo vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v svojih poslovnih knjigah.
Z investicijskimi odhodki iz prejšnjega odstavka so mišljeni tudi odhodki, ki se nanašajo na pridobivanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, katera bodo po dograditvi, s pogodbo ali drugo knjigovodsko listino, prenesena v upravljanje.
Konti skupine 43 – investicijski transferi
44. člen
Na kontih skupine 43 se izkazujejo odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.
Investicijski transferi so tudi neposredna plačila za poravnavo obveznosti, za namene iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na sredstva, ki jih ima uporabnik enotnega kontnega načrta ali druga pravna oseba javnega prava v upravljanju.
V okviru podskupine 432 – Investicijski transferi proračunskim uporabnikom se izkazujejo investicijski transferi neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, ki vodijo poslovne knjige v skladu s tem pravilnikom.
V okviru podskupine 431 – Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, se izkazujejo investicijski transferi drugim prejemnikom teh sredstev.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se investicijski transferni odhodki, v delu, ki se nanašajo na neposredne in posredne proračunske uporabnike, pobotajo s transfernimi prihodki, to je tistimi prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo izvirnih prihodkov, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Konti skupine 44 – dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
45. člen
Na kontih skupine 44 se izkazujejo plačila iz naslova danih posojil, plačila za nakup kapitalskih vložkov države in občin ter plačila namenskih sredstev javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti. Iz naslova danih posojil se vzpostavijo finančne terjatve do prejemnika teh sredstev, iz naslova kapitalskih vložkov pa se vzpostavijo finančne naložbe v lastniški strukturi prejemnika sredstev. Na teh kontih se izkazujejo tudi plačila obveznosti, za katero je bilo dano poroštvo. Za znesek plačil se vzpostavi terjatev uporabnikov enotnega kontnega načrta do glavnega dolžnika. Prav tako se v okviru te skupine izkazuje tudi poraba sredstev kupnin, pridobljenih iz naslova privatizacije podjetij na podlagi posebnega zakona.
Konti skupine 45 – Plačila sredstev v proračun Evropske unije
46. člen
Na kontih skupine 45 se izkazujejo vsa nepovratna plačila, ki jih mora na podlagi dogovora država članica Evropske unije vplačevati v proračun Evropske unije. Konti te skupine so razčlenjeni glede na vrsto vplačila, ki ga je potrebno vplačevati v evropski proračun.
Popravki odhodkov
47. člen
Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračunov občine, znotraj tekočega leta, se izkazujejo v dobro posamezne vrste odhodka.
Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračunov občine, v preteklih letih, se izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki.
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
48. člen
Na kontih skupine 46 se izkazujejo stroški in odhodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Izkazovanje stroškov mora biti urejeno tako, da je iz evidenc in na podlagi sodil mogoče ugotoviti stroške za posamezno dejavnost javnih služb.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo odhodke tudi na ustreznih kontih skupine 40, 41, 42, 43 in 44, ob odobritvi podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov in drugih izdatkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo teh podatkov.
V okviru skupine 46 se evidenčno knjižijo tudi zneski stroškov in odhodkov režijskih obratov iz 18. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, ob odobritvi podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, razen v primeru evidenčnega knjiženja po prejšnjem odstavku.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo stroški in odhodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 460 – stroški materiala; v tej podskupini se izkazujejo stroški materiala, kupljenih polizdelkov, vgrajenih delov, pomožnega materiala, energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev, odpisi drobnega inventarja in lastne embalaže, uskladitev stroškov materiala zaradi ugotovljenih popisnih razlik, stroški pisarniškega materiala in strokovne literature ter drugi stroški materiala,
– konti podskupine 461 – stroški storitev; v tej podskupini se izkazujejo stroški storitev pri proizvajanju proizvodov, stroški transportnih storitev in storitev, povezanih z vzdrževanjem, najemnine, povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa in bančnih storitev, stroški intelektualnih in osebnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo ter drugi stroški storitev,
– konti podskupine 462 – amortizacija; v tej podskupini se izkazuje amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev, amortizacija neopredmetenih sredstev, amortizacija drobnega inventarja in embalaže. Posebej se izkazuje amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb ter za opravljanje dejavnosti na trgu. V okviru te skupine se izkazuje tudi zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev,
– konti podskupine 463 – rezervacije; v tej podskupini se izkazujejo dolgoročne rezervacije za stroške reorganizacije pravne osebe, za pokrivanje pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb in za pokrivanje drugih obveznosti, ki se nanašajo na sedanje učinke,
– konti podskupine 464 – stroški dela; v tej podskupini se izkazujejo plače zaposlencev, nadomestila plač zaposlencev, stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlencev, regres za letni dopust, povračila in drugi prejemki zaposlencev, delodajalčevi prispevki in druge delodajalčeve dajatve od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev ter nagrade vajencem skupaj z dajatvami, ki bremenijo pravno osebo,
– konti podskupine 465 – drugi stroški; v tej podskupini se izkazujejo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj z dajatvami, štipendije dijakom in študentom ter ostali podobni stroški,
– konti podskupine 466 – stroški prodanih zalog; v tej podskupini se izkazujejo stroški prodanih zalog ter ugotovljeni presežki in primanjkljaji,
– konti podskupine 467 – finančni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo odhodki za obresti, odhodki od prevrednotenja dolgov zaradi spremembe vrednosti, odhodki od prodaje finančnih naložb, drugi finančni odhodki in prevrednotevalni finančni odhodki zaradi oslabitve finančnih naložb ter odhodki zaradi uskladitve rezervacij,
– konti podskupine 468 – drugi odhodki; v tej podskupini se izkazujejo denarne kazni, odškodnine in druge neobičajne postavke. Kot drugi odhodki se izkazujejo tudi vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let,
– konti podskupine 469 – prevrednotevalni poslovni odhodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotevalni odhodki zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslovanja, neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter zaradi odtujitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Konti skupine 49 – prenos odhodkov in drugih izdatkov
49. člen
Na kontih podskupine 490 in 491 se evidentira prenos odhodkov in drugih izdatkov razreda 4 ob koncu obračunskega obdobja.
Na kontih podskupine 497 – evidenčni promet stroškov in odhodkov režijskih obratov se izkazujejo stroški in odhodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 46.
Na kontih podskupine 498 – evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega in drugih proračunskih skladov, se med letom izkazujejo odhodki, ki se evidentirajo na kontih odhodkov razreda 4, glede na vrsto odhodka.
Na kontih podskupine 499 – evidenčni promet odhodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se med letom izkazujejo odhodki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 40, 41, 42, 43 in 44. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti podskupin 498 in 499 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 40, 41, 42 in 43, podskupine 497 pa v dobro ustreznih kontov skupine 46.
Razred 5: račun financiranja
Konti skupine 50 – zadolževanje
50. člen
Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov in sredstev, pridobljenih z izdajo vrednostih papirjev doma in v tujini, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90.
V tej skupini se na kontih kratkoročnega zadolževanja izkazuje kratkoročno zadolževanje in odplačila kratkoročnega zadolževanja tekočega leta.
Prevzem dolga, finančni najem in blagovni krediti se ne evidentirajo v razredu 5, temveč samo na kontih stanja.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Konti skupine 55 – odplačila dolga
51. člen
Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnic od domačega dolga in od zunanjega dolga na osnovi najetih kreditov ali z izdajo vrednostnih papirjev, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90.
Konti v tej skupini so razčlenjeni po vrstah kreditodajalcev.
Konti skupine 59 – ugotovljena razlika
52. člen
Ob koncu obračunskega obdobja se za znesek, izkazan na kontih skupine 50, odobri ustrezen konto skupine 59, za znesek, izkazan na kontih skupine 55, pa obremeni.
Razlika se prenese na konte podskupine 800.
Na kontih podskupine 599 – evidenčni promet zadolževanja in odplačil dolgov – se med letom izkazujejo prejemki in izdatki, ki jih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru skupine 50 oziroma 55. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v breme ustreznih podskupin 590 oziroma 599.
Razred 7: prihodki in drugi prejemki
Konti skupine 70 – davčni prihodki
53. člen
Na kontih skupine 70 se knjižijo davčni prihodki, ki jih uvrščamo med tekoče prihodke državnega ali občinskega proračuna. V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov: davek na dodano vrednost, davek na dohodek: dohodnina, davek na dobiček, davek na plačilno listo in delovno silo, davek na premoženje, domači davki na blago in storitve, davki na mednarodno trgovino in transakcije. V tej skupini se izkazujejo tudi vsi obvezni prispevki zaposlencev, delodajalcev, samozaposlenih, ki se vplačujejo v proračun, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki
54. člen
Na kontih skupine 71 se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu. V tej skupini se ne izkazujejo prejete obresti na sredstva proračunskih skladov, ki se knjižijo kot povečanje sklada ter tiste prejete obresti, ki se izkazujejo v okviru skupin 73 in 75.
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki
55. člen
Na kontih skupine 72 se izkazujejo prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje stvarnega premoženja, to je: zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, premoženjskih pravic (patentov, licenc, blagovnih znamk), zalog in interventnih oziroma blagovnih rezerv.
Konti skupine 73 – prejete donacije
56. člen
Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije ter prejeta denarna darila, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb (zasebnih podjetij, finančnih družb) ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij, mednarodnih nevladnih organizacij, od tujih vlad in njihovih institucij in od tujih pravnih ali fizičnih oseb ter obresti od upravljanja s temi sredstvi.
Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo.
Prejeta denarna darila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb.
V to skupino prihodkov pa ne spadajo prihodki iz naslova prejetih sredstev od drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, lokalnih proračunov, skladov socialnega zavarovanja in drugih javnih skladov, ki spadajo v okvir transfernih prihodkov in so zajeti v posebni skupini prihodkov 74.
Konti skupine 74 – transferni prihodki
57. člen
Na kontih skupine 74 se izkazujejo vsa sredstva, prejeta iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, skladov socialnega zavarovanja ali iz drugih javnih izvenproračunskih skladov. Ti prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev, pač pa predstavljajo transfer sredstev proračuna države, občin, drugih uporabnikov ali drugih blagajn javnega financiranja.
Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se transferni prihodki, to so prihodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki niso njihovi izvirni prihodki, temveč le transfer med uporabniki enotnega kontnega načrta, pobotajo s transfernimi odhodki (tekoči transferi in investicijski transferi), to je tistimi odhodki neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev med uporabniki enotnega kontnega načrta.
Konti skupine 75 – prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
58. člen
Na kontih skupine 75 se izkazujejo vsa sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev drugim ravnem države, drugim skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim ali privatnim podjetjem in gospodarskim družbam.
Zajeta so tudi sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oziroma občin v finančnih institucijah ali podjetjih in prejeta vračila unovčenih poroštev. V to skupino so zajeta tudi sredstva, pridobljena na podlagi posebnega zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in obresti od upravljanja s temi sredstvi ter druge prejete obresti od kupnin. V tej skupini se izkazujejo tudi sredstva pridobljena na osnovi stanovanjskega zakona in drugih pravnih predpisov, ki urejajo področje privatizacije in lastninjenja družbene lastnine.
Popravki prihodkov
59. člen
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine, znotraj tekočega leta, se izkazuje v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
Vračila preveč vplačanih ali napačno vplačanih prihodkov državnega proračuna ali proračuna občine, v preteklih letih, se v tekočem letu izkazujejo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se vračilo nanaša.
Vračila preveč ali napačno izplačanih odhodkov državnega proračuna ali proračuna občine v preteklih letih, se izkazujejo kot drugi izredni nedavčni prihodki.
Odstopljeni davki, na podlagi posebnih zakonov, se evidentirajo v breme posamezne vrste prihodka, na katerega se odstopljeni davek nanaša.
Konti skupine 76 – zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta
60. člen
Na kontih skupine 76 se izkazujejo vsi prihodki določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Prihodke v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe je treba izkazovati ločeno od ostalih prihodkov.
Zaradi zagotovitve podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih določeni uporabniki enotnega kontnega načrta med letom evidenčno izkazujejo prihodke na ustreznih kontih skupin 71, 72, 73, 74 in 75 z odobritvijo konta 799 – evidenčni promet prihodkov in drugih prejemkov določenih uporabnikov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne uporabnike proračuna, ne zagotavljajo teh podatkov.
V okviru te skupine se evidenčno izkazujejo tudi zneski prihodkov režijskih obratov iz 18. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov, z obremenitvijo podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov.
Podatkov v okviru te skupine ne izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta, razen v primerih evidenčnega knjiženja po prejšnjem odstavku.
Na kontih te skupine se ločeno izkazujejo prihodki po posameznih vrstah:
– konti podskupine 760 – prihodki od prodaje proizvodov in storitev; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem in na tujem trgu ter od dotacij (transferov) in donacij, doseženih na podlagi prodaje proizvodov in storitev. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih financ. V okviru te skupine se izkazujejo tudi vrednosti usredstvenih lastnih proizvodov oziroma storitev,
– konti podskupine 761 – prihodki od prodaje blaga in materiala; v tej podskupini se izkazujejo prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem in tujem trgu ter od subvencij, kompenzacij, dotacij in donacij, doseženih na podlagi prodaje blaga. Posebej se izkazujejo prihodki iz sredstev javnih financ,
– konti podskupine 762 – finančni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prihodki za obresti, prihodki od prevrednotenja naložb in dolgov, prihodki od prodaje finančnih naložb in drugi finančni prihodki,
– konti podskupine 763 – drugi prihodki, v tej podskupini se izkazujejo prejete kazni in odškodnine, nenamenske donacije ter ostali drugi prihodki. Kot drugi prihodki se izkazujejo tudi prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let,
– konti podskupine 764 – prevrednotovalni poslovni prihodki; v tej podskupini se izkazujejo prevrednotovalni prihodki nastali pri odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.
Konti skupine 78 – Prejeta sredstva iz Evropske unije
61. člen
Na kontih skupine 78 se izkazujejo prejeta sredstva iz Evropske unije, ki jih prejmejo na podlagi pogodb in dogovorov države članice Evropske unije. Konti te skupine so razčlenjeni glede na namene porabe.
Konti skupine 79 – prenos prihodkov in drugih prejemkov
62. člen
Na kontih podskupine 790 se evidentira prenos prihodkov in drugih prejemkov razreda 7 ob koncu obračunskega obdobja na ustrezni konto skupine 80.
Na kontih podskupine 797 – evidenčni promet prihodkov režijskih obratov se izkazujejo prihodki, ki jih režijski obrati med letom evidenčno izkazujejo na ustreznih kontih skupine 76.
Na kontih podskupine 799 – evidenčni promet prihodkov določenih uporabnikov enotnega kontnega načrta, se izkazujejo prihodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v okviru skupine 71, 72, 73, 74 in 75. Podatki na evidenčnih kontih se lahko knjižijo na podlagi zbirnika, ki se sestavi za posamezni koledarski mesec.
Ob zaključku leta se konti podskupin 790, 797 oziroma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 in 77.
Razred 8: ugotovitev rezultatov
Konti skupine 80 – ugotovitev rezultatov
63. člen
Na kontih skupine 80 se knjižijo zneski prenesenih odhodkov in drugih izdatkov, izkazanih na kontih razreda 4 ter prenesenih prihodkov in drugih prejemkov, izkazanih na kontih razreda 7, razen zneska prejetih obresti na sredstva rezervnega sklada oziroma ostalih proračunskih skladov, ki neposredno povečujejo rezervni sklad oziroma ostale proračunske sklade. V okviru te skupine se knjižijo tudi zneski prejemkov in izdatkov, preneseni s kontov razreda 5.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo v okviru te skupine tudi znesek presežka prihodkov (odhodkov) iz preteklih let, ki je namenjen pokrivanju izbranih odhodkov obravnavanega poslovnega leta in znesek presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let, ki se pokriva s presežkom prihodkov nad odhodki obravnavanega poslovnega leta.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki oziroma presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in drugimi prejemki, na ustrezni konto skupine 90 oziroma 94.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta prenesejo presežek zaračunanih prihodkov nad zaračunanimi odhodki ali presežek zaračunanih odhodkov nad zaračunanimi prihodki v dobro oziroma breme ustreznega konta skupine 94 oziroma 98.
Razred 9: lastni viri in dolgoročne obveznosti
Konti skupine 90 – splošni sklad
64. člen
Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. V okviru skupine 90 se ločeno izkazujejo; sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za unovčena poroštva, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje, sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, splošni sklad za posebne namene ter splošni sklad za drugo.
Splošni sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.
Splošni sklad za unovčena poroštva povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe knjigovodske vrednosti terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva.
Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje povečujejo in zmanjšujejo spremembe terjatev za sredstva dana v upravljanje.
Splošni sklad za namensko premoženje, preneseno javnim skladom ter drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti, povečujejo oziroma zmanjšujejo spremembe namenskega premoženja, prenesenega javnim skladom in drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti.
Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov.
Splošni sklad za drugo izkazuje druge spremembe splošnega sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.
Te skupine ne uporabljajo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
Konti skupine 91 – rezervni sklad
65. člen
Na kontih skupine 91 se knjiži znesek oblikovanega rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja v javnih skladih ob obremenitvi ustreznega konta v podskupini 409.
Ob plačilu obveznosti oziroma stroškov se bremeni ustrezen konto skupine 91 s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev rezervnega sklada oziroma rezervacij za kreditna tveganja po posameznih vrstah stroškov oziroma odhodkov.
To skupino uporabljajo državni proračun in proračuni občin ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter javni skladi.
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve
66. člen
Na kontih skupine 92 izkazujejo drugi uporabniki enotnega kontnega načrta prihodke, ki še niso bili plačani in za katere je vzpostavljena terjatev v okviru skupine 08.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta izkazujejo v okviru te skupine zneske prihodkov, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke.
Določeni uporabniki v tej skupini kontov izkazujejo donacije, ki so jih prejeli od donatorjev za pokrivanje določenih stroškov.
Konti skupine 93 – rezervacije
67. člen
Na kontih skupine 93 se izkazujejo rezervacije oblikovane za tveganja, za kočljive pogodbe in druge namene. Rezervacije se izkazujejo ločeno po namenih, za katere so bile oblikovane.
To skupino kontov uporabljajo samo določeni uporabniki enotnega kontnega načrta.
Konti skupine 94 – sklad premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
68. člen
Na kontih skupine 94 se ločeno izkazujejo sestavni deli skladov premoženja v javnih skladih oziroma drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v skladu z določbami zakonov njihova last in v pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne proračunske uporabnike.
V javnih skladih se v okviru tega sklada izkazujejo: sklad namenskega premoženja v nepremičninskih skladih, sklad namenskega premoženja v finančnih skladih, sklad za unovčena poroštva ter sklad za drugo.
Pri drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti in pri pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne proračunske uporabnike, se v okviru tega sklada izkazujejo: sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe ter presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki.
Posamezni sestavni deli sklada premoženja v javnih skladih so:
– sklad namenskega premoženja je vrednost sredstev, ki so v skladu s predpisi, v lasti javnega sklada,
– sklad namenskega premoženja za unovčena poroštva je knjigovodska vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za unovčena poroštva, ki so bila poravnana iz sredstev, ki jih je sklad pridobil z opravljanjem dejavnosti, za katero je bil ustanovljen,
– sklad namenskega premoženja za drugo je presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek odhodkov nad prihodki, dosežen z opravljanjem dejavnosti sklada, zmanjšan za znesek sklada za unovčena poroštva.
Posamezni sestavni deli sklada premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti in v pravnih oseb javnega prava, ki niso uvrščene med neposredne ali posredne proračunske uporabnike, so:
– sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva je znesek knjigovodske vrednosti teh sredstev, povečane za znesek sredstev neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev ter zmanjšane za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev, in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami,
– sklad za dolgoročne finančne naložbe je znesek knjigovodske vrednosti dolgoročnih finančnih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje v skupinah kontov 92 in 93 ter kontu 9410,
– presežek prihodkov nad odhodki,
– presežek odhodkov nad prihodki.
Konti skupine 96 – dolgoročne finančne obveznosti
69. člen
Na kontih skupine 96 se izkazujejo prejeti zneski najetih finančnih kreditov. Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del finančnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta knjižijo na konte te skupine tudi zneske prevrednotenja kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta splošnega sklada.
Med dolgoročnimi finančnimi obveznostmi se izkazujejo tudi obveznosti iz naslova prevzema dolga.
Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje dolgoročnih obveznosti za prejete kredite od uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Konti skupine 97 – druge dolgoročne obveznosti
70. člen
Na kontih skupine 97 se izkazujejo dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja. Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi se izkazuje tudi tisti del dolgoročnih obveznosti, ki zapade v plačilo v tekočem letu.
Pravne osebe morajo zagotoviti ločeno izkazovanje drugih dolgoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta izkažejo obveznosti v breme splošnega sklada ali drugega ustreznega konta.
Konti skupine 98 – obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje
71. člen
Na kontih skupine 98 se izkazujejo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.
V okviru te skupine se ločeno zagotavljajo podatki za obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, za obveznosti za dolgoročne finančne naložbe ter o presežku prihodkov nad odhodki oziroma presežku odhodkov nad prihodki.
Posamezni sestavni deli obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so:
– obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami,
– obveznost za dolgoročne finančne naložbe predstavlja knjigovodska vrednost dolgoročnih finančnih naložb in neodplačanega zneska glavnice dolgoročno danih kreditov in nevrnjenih zneskov dolgoročnih depozitov, razen tistih, ki se nanašajo na sredstva, katerih vir se izkazuje v skupinah kontov 92 in 93 ter podskupini kontov 980,
– presežek prihodkov nad odhodki,
– presežek odhodkov nad prihodki.
Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter prejeta ali prerazporejena sredstva za pridobitev teh sredstev.
Obveznost pa zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se pokrivajo v breme te obveznosti ter sredstva prerazporejena za drug namen.
Obveznost za dolgoročne finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih finančnih naložbah ter dolgoročno danih kreditih in depozitih.
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe povečujejo oziroma zmanjšujejo tudi druge spremembe, v skladu z določbami tretjega odstavka tega člena.
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta morajo zagotoviti ločeno izkazovanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje po posameznih pravnih osebah, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.
S pravnimi osebami iz prejšnjega odstavka so mišljeni ustanovitelji pravne osebe, če ni s pogodbo ali drugim pravnim aktom določeno, da so lastniki sredstev danih v upravljanje tudi druge pravne osebe.
Konti skupine 99 – izvenbilančna evidenca
72. člen
Na kontih skupine 99 se izkazujejo aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence.
Izkazujejo se dana poroštva, hipoteke in drugi podatki o možnih (potencialnih) obveznostih, ki pa še ne vplivajo na spremembo sredstev ali obveznosti do virov sredstev.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prenehanje veljavnosti pravilnika
73. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08).
Uveljavitev pravilnilka
74. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne 1. januarja 2010.
Ne glede na prejšnji odstavek, se določbe 10. in 58. člena tega pravilnika ter podkonti 411216, 413150, 700021, 710313 in 740017 iz Priloge I – Enotnega kontnega načrta, začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega pravilnika.
Št. 4-6/2009/1
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0030
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost