Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, stran 15325.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
1. člen
V Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 48/09) se v 7. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na četrti odstavek tega člena, se v primeru, če so letne stopnje odpisa za opredmetena osnovna sredstva s področja gospodarskih javnih služb določene v področnih predpisih, uporabljajo te letne stopnje odpisa.«.
Dosedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
2. člen
V Prilogi I – Stopnje rednega odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, se pod zaporedno številko III. OPREMA ZA PROMET IN ZVEZE, v 11. točki številka »20« nadomesti s številko »15«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 4-8/2009/1
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009-1611-0198
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance