Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5097. Sklep o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2010, stran 15336.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 30. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) sprejemam
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Komen v obdobju januar–marec 2010
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Komen (v nadaljevanju občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Komen za leto 2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Komen za leto 2009 (Uradni list RS, št. 36/09; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina     |        |
|    |kontov/Konto/Podkonto   |     V EUR|
+-------+---------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI      |  2.241.793,70|
|    |(70+71+72+73+74)      |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |   975.369,81|
+-------+---------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |   518.047,48|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in  |   463.056,00|
|    |dobiček          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženja  |   36.555,67|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago |   18.435,81|
|    |in storitve        |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki      |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |   457.322,33|
|    |(710+711+712+713+714)   |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in |   119.530,43|
|    |dohodki od premoženja   |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine  |     865,70|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni     |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje  |   336.625,82|
|    |blaga in storitev     |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki|     300,38|
+-------+---------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |    5.668,42|
|    |(720+721+722)       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje  |     102,81|
|    |osnovnih sredstev     |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje  |      0,00|
|    |zalog           |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje  |    5.565,61|
|    |zemljišč in neopredmetenih |        |
|    |dolgoročnih sredstev    |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE      |    1.592,02|
|    |(730+731+732)       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz  |     92,02|
|    |domačih virov       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz  |    1.500,00|
|    |tujine           |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740) |  1.259.163,45|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz |  1.259.163,45|
|    |drugih javnofinančnih   |        |
|    |institucij         |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |  3.408.582,89|
|    |(40+41+42+43)       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI       |   219.265,28|
|    |(400+401+402+403+409)   |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki |   54.984,97|
|    |zaposlenim         |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev |    9.422,81|
|    |za socialno varnost    |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in  |   135.734,82|
|    |storitve          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačimi    |   10.854,53|
|    |obresti          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve        |    8.268,15|
+-------+---------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI      |   272.630,18|
|    |(410+411+412+413+414)   |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije       |    7.043,51|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom |   202.180,08|
|    |in gospodinjstvom     |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim |    5.478,54|
|    |organizacijam in ustanovam |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači  |   57.928,05|
|    |transferi         |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v   |      0,00|
|    |tujino           |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)|  2.735.093,96|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja    |  2.735.093,96|
|    |osnovnih sredstev     |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   181.593,47|
|    |(431+432)         |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi|   181.593,47|
|    |pravnim in fizičnim osebam,|        |
|    |ki niso proračunski    |        |
|    |uporabniki         |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi|      0,00|
|    |proračunskim uporabnikom  |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (l.- | –1.166.789,19|
|    |II.) (PRORAČUNSKI     |        |
|    |PRIMANJKLJAJ)       |        |
+---------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEVIN NALOŽB        |
+-------+---------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0,00|
|    |POSOJIL IN PRODAJA     |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|    |(750+751+752)       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |      0,00|
|    |POSOJIL          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih |      0,00|
|    |posojil          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih  |      0,00|
|    |deležev          |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova   |      0,00|
|    |privatizacije       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0,00|
|    |DELEŽEV (440-441+442+443) |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila     |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih |      0,00|
|    |deležev in naložb     |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin |      0,00|
|    |iz naslova privatizacije  |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega  |      0,00|
|    |premoženja v javnih skladih|        |
|    |in drugih osebah javnega  |        |
|    |prava, ki imajo premoženje |        |
|    |v svoji lasti       |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA IN   |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH   |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+---------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA               |
+-------+---------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)     |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE        |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje  |      0,00|
+-------+---------------------------+---------------+
|VIl.  |ODPLAČILA DOLGA (550)   |    8.618,76|
+-------+---------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA      |    8.618,76|
+-------+---------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega   |    8.618,76|
|    |dolga           |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV | –1.175.407,95|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+V1I.-  |        |
|    |II.-V.-V11)        |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |   –8.618,76|
|    |VIII.)           |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- |  1.166.789,19|
|    |IX.)            |        |
+-------+---------------------------+---------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |    –522.582|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|        |
+-------+---------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k sklepu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 33.618,28 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 410-3/2009-27
Komen, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.