Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5087. Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, stran 15266.

Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) ter 4. in 5. člena v zvezi z 52. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
A K T
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev)
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, ustanovljen po Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in Zakonu o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: ZJS) z Ustanovitvenim aktom Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00), preoblikovan v Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in ZJS, z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08) nadaljuje svoje delo kot Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad), ustanovljen za nedoločen čas kot javni sklad po določbah Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08).
2. člen
(ustanovitelj)
(1) Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
(2) Pravice in dolžnosti ustanovitelja sklada izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), pri čemer so pristojnosti ustanovitelja določene s predpisi o varstvu okolja ter predpisi o javnih skladih.
(3) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
(organizacijska oblika in pravna sposobnost)
(1) Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in s tem aktom.
(2) Sklad je subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 5854067.
4. člen
(firma)
(1) Firma sklada je: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.
(2) Skrajšana firma sklada je: Eko sklad, j.s.
(3) Firma sklada v angleščini je: Eco Fund, Slovenian Environmental Public Fund.
(4) Skrajšana firma sklada v angleščini je: Eco Fund.
5. člen
(sedež)
(1) Sedež sklada je v Ljubljani.
(2) Naslov sklada je: Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
(3) Sprememba naslova sklada ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
6. člen
(znak in žig)
(1) Sklad pri svojem poslovanju poleg firme uporablja storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljeno pri uradu, pristojnem za varstvo industrijske lastnine.
(2) Sklad ima žig pravokotne oblike. Žig vsebuje firmo ali skrajšano firmo sklada, njegov znak in sedež.
II. NAMEN IN POSLOVANJE SKLADA
7. člen
(namen)
(1) Poleg nalog, ki jih sklad opravlja po zakonu, ki ureja varstvo okolja, sklad za račun ustanovitelja iz sredstev državnega proračuna ter drugih sredstev v skladu s predpisi ali iz sredstev Evropske unije opravlja še naslednje naloge:
– sofinanciranje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega ali lokalnega pomena,
– sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ali zmanjševanja obremenitve okolja,
– sofinanciranje različnih oblik informiranja, svetovanja, izobraževanja in ozaveščanja javnosti,
– finančne naloge zbiranja, upravljanja in namenske porabe sredstev, pridobljenih iz plačila za sanacijo posledic rudarskih del skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo,
– druge strokovne in organizacijsko-tehnične naloge.
(2) Sklad opravlja naloge iz prejšnjega odstavka na področju varstva okolja oziroma odprave ali zmanjševanja obremenitve okolja, učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije ter na drugih področjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, energetiko, rudarstvo, in odločitvami ustanovitelja.
8. člen
(instrumenti sklada)
Sklad instrumente, določene z zakonom, ki ureja varstvo okolja, uporablja v skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči, ter ravna skladno s poslovno politiko, ki jo sprejme ustanovitelj na predlog direktorja sklada in na podlagi mnenja nadzornega sveta.
9. člen
(dejavnost po standardni klasifikaciji)
(1) Naloge iz 7. člena tega akta opravlja sklad v okviru naslednjih dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– J58.110  Izdajanje knjig,
– J58.130  Izdajanje časopisov,
– J58.140  Izdajanje revij in druge periodike,
– J58.190  Drugo založništvo,
– K64.920  Drugo kreditiranje,
– K64.300  Dejavnost skrbniških in drugih skladov
      ter podobnih finančnih institucij,
– K66.190  Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve,
      razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
– J63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– J62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– M73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora,
– N82.300  Organiziranje razstav, sejmov in kongresov,
– O84.110  Splošna dejavnost javne uprave,
– P85.590  Drugo nerazvrščeno izobraževanje,
      izpopolnjevanje in usposabljanje.
III. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA NAMENSKEGA PREMOŽENJA SKLADA
10. člen
(namensko premoženje in kapital)
(1) Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga sklad uporablja za doseganje namena iz 7. člena tega akta.
(2) Sklad namenskega premoženja sklada (v nadaljevanju: kapital) je lastni vir, ki ga ustanovitelj skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, namenja za doseganje namena sklada.
(3) Vrednost kapitala po stanju na dan 31. decembra 2008 znaša 88.033.373,64 eura.
11. člen
(povečanje in zmanjšanje kapitala)
(1) Kapital se poveča:
– z vplačilom dodatnega namenskega premoženja s strani ustanovitelja ali drugih oseb skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja (sredstva, pridobljena po zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, sredstva državnega proračuna skladno z zakonom, dotacije ter darila domačih in tujih oseb ter tujih držav),
– z razporeditvijo presežka prihodkov nad odhodki skladno z odločitvijo ustanovitelja.
(2) Kapital se zmanjša:
– z izplačilom dela namenskega premoženja ustanovitelju, s sočasnim zmanjšanjem kapitala v enaki vrednosti,
– zaradi pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki skladno z odločitvijo ustanovitelja.
(3) Ustanovitelj na predlog nadzornega sveta sklada ob obravnavi letnega poročila in na podlagi evidenc o pridobljenih sredstvih iz tega člena določi obseg povečanja ali zmanjšanja vrednosti kapitala.
12. člen
(pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki)
(1) Sklad v svojih računovodskih izkazih ne sme izkazovati nepokritega presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
(2) Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja v preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če teh ni ali pa ne zadostujejo, ustanovitelj lahko za ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki zmanjša kapital ali pa presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz državnega proračuna.
(3) Za zmanjšanje kapitala zaradi pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki se uporabljajo določbe o izplačilu premoženja ustanovitelju po zakonu, ki ureja javne sklade, in zakonu, ki ureja računovodstvo.
IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA POSLOVANJE SKLADA
13. člen
(zagotavljanje sredstev za poslovanje)
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo iz prihodkov od upravljanja namenskega premoženja sklada, iz presežka prihodkov nad odhodki in iz nadomestil po pogodbah o opravljanju nalog za račun ustanovitelja, sklenjenih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, energetiko in rudarstvo, oziroma na podlagi odločitev ustanovitelja.
V. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
14. člen
(upravljanje namenskega premoženja)
(1) Pri upravljanju namenskega premoženja mora sklad ohranjati vrednost tega premoženja, upravljati s premoženjem kot dober gospodarstvenik ter ravnati v skladu z namenom, zaradi katerega je sklad ustanovljen.
(2) Obseg porabe sredstev namenskega premoženja po namenih se določi s poslovnim in finančnim načrtom sklada in poslovno politiko sklada, o prerazporeditvah pa na predlog direktorja sklada odloča nadzorni svet sklada, če ni z zakonom, ki ureja varstvo okolja, energetiko ali rudarstvo, določeno drugače.
15. člen
(omejitve finančnih spodbud, naložb prostega namenskega premoženja in zadolževanje sklada)
(1) Pri podeljevanju posojil, izdajanju poroštev, dajanju finančnih spodbud za spodbujanje dejavnosti na področju dela sklada ter pri ustanavljanju kapitalskih družb ter vlaganju kapitala v druge pravne osebe sklad upošteva naslednje omejitve:
– pri podeljevanju posojil sklad ravna skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in z zakonom, ki ureja javne sklade, pri ocenjevanju kreditne sposobnosti upravičencev pa sklad smiselno uporablja predpise Banke Slovenije, ki veljajo za banke;
– pri izdajanju poroštev sklad ravna skladno s predpisi, ki urejajo javne finance, in zakonom, ki ureja javne sklade;
– pri uporabi drugih finančnih spodbud za spodbujanje dejavnosti na področju dela sklada, kot so na primer finančni zakup, nepovratna sredstva in drugi finančni instrumenti, skupna vrednost ene finančne spodbude, ki predstavlja naložbo sklada, ne sme preseči 10% vrednosti kapitala sklada, skupna vrednost finančnih spodbud, ki predstavljajo potencialne obveznosti sklada, pa ne trikratnika vrednosti namenskega premoženja sklada;
– izpostavljenost iz naslova vseh kapitalskih naložb v druge pravne osebe je dovoljena v višini do 10% vrednosti kapitala sklada, kapitalska naložba v eno pravno osebo pa ne sme presegati 2% vrednosti kapitala sklada.
(2) Pri naložbah prostega namenskega premoženja mora sklad upoštevati prednostni vrstni red, določen z zakonom iz drugega odstavka prejšnjega člena.
VI. UVELJAVLJANJE PRAVIC
16. člen
(splošni pogoji poslovanja)
Pogoji kreditiranja oziroma dajanja poroštev in drugih oblik finančnih spodbud iz 8. člena tega akta, kriteriji in merila za določitev upravičencev do teh spodbud oziroma vrstnega reda upravičencev, pogoji za pridobitev, obseg spodbud, ki jih lahko prejme posamezen upravičenec, medsebojne pravice in obveznosti sklada in upravičenca po dodelitvi spodbud ter postopki za izbor upravičencev in dodeljevanje spodbud iz 8. člena tega akta se določijo s splošnimi pogoji poslovanja sklada.
17. člen
(pristojnost odločanja)
(1) V upravnih zadevah iz pristojnosti sklada odloča direktor sklada.
(2) Kadar je skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, dovoljena pritožba zoper posamične akte, o pritožbi odloča ministrstvo.
(3) Za opravljanje dejanj v postopku javnega poziva ali javnega razpisa direktor lahko imenuje komisijo sklada, v kateri najmanj en član izpolnjuje predpisane pogoje za vodenje upravnega postopka.
18. člen
(zahteva za uveljavitev pravic)
(1) Postopek odločanja v zadevah, ki se nanašajo na upravljanje namenskega premoženja, se začne na zahtevo upravičenca.
(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži na posebnem obrazcu. Vsebina obrazca zahteve se v skladu s splošnimi pogoji poslovanja določi z vsakokratnim javnim razpisom ali javnim pozivom.
19. člen
(obveznost objav)
Javni razpisi in javni pozivi za uveljavljanje pravic ter tarifni pravilnik za opravljanje storitev se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni pogoji poslovanja pa se objavijo na spletni strani sklada vključno z vsemi spremembami.
VII. ORGANI SKLADA
20. člen
(organi)
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.
21. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima štiri člane.
(2) Člane nadzornega sveta na predlog ministra imenuje vlada, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva,
– predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, in
– predstavnika ministrstva, pristojnega za energijo.
(3) Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.
22. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, ki ureja javne sklade, opravlja nadzorni svet tudi naslednje naloge:
– daje soglasje k tarifnemu pravilniku,
– daje ustanovitelju in direktorju sklada predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje direktorju sklada za sklepanje poslov nad vrednostjo 206.000,00 eurov brez DDV,
– daje soglasje direktorju sklada k besedilu javnih pozivov in javnih razpisov za dodeljevanje sredstev sklada,
– daje mnenje k poslovni politiki sklada, ki jo predlaga direktor sklada.
23. člen
(direktor)
(1) Sklad vodi in zastopa direktor.
(2) Direktorja za dobo štirih let imenuje in razrešuje ustanovitelj.
24. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri,
– da ima najmanj osem let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti,
– da ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa obsodba ni pogojna.
(2) Kandidat za direktorja mora prijavi na javni natečaj poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka priložiti tudi program razvoja oziroma vizijo dela sklada za mandatno obdobje, za katero se prijavlja.
25. člen
(pristojnosti direktorja)
(1) Poleg pristojnosti, ki jih ima direktor po zakonu, ki ureja javne sklade, ima direktor tudi naslednje pristojnosti:
– izdaja pravne akte iz pristojnosti sklada,
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti sklada in predlaga sanacijske ukrepe,
– predlaga poslovno politiko sklada za naslednje srednjeročno obdobje,
– s soglasjem nadzornega sveta določa notranjo organizacijo sklada in tarifni pravilnik,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– predlaga sklic sej nadzornega sveta,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta,
– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju sklada v obsegu, določenem s predpisi, samostojno, brez predhodnega soglasja nadzornega sveta sklepa pravne posle, katerih vrednost ne presega 206.000,00 eurov brez DDV,
– sprejema javne pozive in javne razpise za dodeljevanje sredstev sklada po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema javne razpise za dodeljevanje sredstev za sofinanciranje projektov ozaveščanja ali programov promoviranja dejavnosti sklada in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem aktom.
(2) Omejitev iz devete alinee prejšnjega odstavka se ne nanaša na sklepanje pogodb za dodeljevanje spodbud za doseganje namena sklada in za razpolaganje s finančnimi sredstvi, ki ne bodo porabljena za doseganje namena sklada prej kot v enem letu.
26. člen
(predstavljanje in zastopanje)
(1) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na javne uslužbence z univerzitetno izobrazbo in najmanj petimi leti delovne dobe. S pooblastili lahko prenese na te uslužbence tudi pravico podpisovanja aktov, pogodb in listin, kakor tudi pravico zastopanja sklada pred sodiščem in drugimi organi skladno z zakonom. Direktor ne glede na dana pooblastila drugim uslužbencem obdrži vsa pooblastila in odgovornosti, ki jih ima po zakonu in tem aktu.
(2) Sporočila javnosti posredujeta predsednik nadzornega sveta ali direktor oziroma po njegovem pooblastilu druga oseba.
27. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Na podlagi odločbe o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi predsednik nadzornega sveta, ki jo pred podpisom soglasno potrdi nadzorni svet sklada.
(2) Za pravice in obveznosti direktorja do plače in drugih pravic iz delovnega razmerja se uporabljajo predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev in sistem plač funkcionarjev in javnih uslužbencev ter določajo kriterije za uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede.
VIII. ORGANIZACIJA POSLOVANJA SKLADA
28. člen
(notranja organizacija)
(1) Notranjo organizacijo sklada v skladu z namenom in nalogami iz 7. člena tega akta določi direktor s soglasjem nadzornega sveta.
(2) Z aktom o notranji organizaciji se določijo:
– notranje organizacijske enote,
– delovna področja notranjih organizacijskih enot,
– sistemizacija delovnih mest ter njihovo vrednotenje in
– pooblastila uslužbencev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
IX. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
29. člen
(odgovornost sklada)
(1) Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti, nastale v zvezi z namenom, za katerega je sklad ustanovljen, z vsem svojim premoženjem.
(2) Izvršba na namensko premoženje sklada je dovoljena samo za zavarovanje ali poplačilo terjatve, nastale v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja.
(3) Za obveznosti, nastale pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 7. člena tega akta, odgovarja sklad s sredstvi, pridobljenimi za opravljanje te dejavnosti.
30. člen
(odgovornost ustanovitelja za obveznosti sklada)
(1) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti sklada iz naslova najetih posojil, ki niso zavarovana s poroštvom države in ki skupaj ne smejo presegati 20% vrednosti kapitala sklada.
(2) Za druge obveznosti sklada ustanovitelj ne odgovarja.
X. POSLOVNE KNJIGE
31. člen
(vodenje)
(1) Poslovne knjige in poročila, knjigovodske in računovodske listine in poročila mora sklad voditi v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, zakonom, ki ureja računovodstvo, slovenskimi računovodskimi standardi in drugimi predpisi o računovodskih postopkih, enotnem kontnem načrtu, vodenju knjig in izdelavi poročil, ki veljajo za državni proračun in posredne uporabnike proračuna.
(2) Sklad mora zagotoviti notranje revidiranje poslovanja sklada in revidiranje letnega poročila sklada.
XI. VARSTVO PODATKOV
32. člen
(varstvo podatkov)
(1) Uslužbenci in člani organov sklada so dolžni varovati:
– tajne podatke skladno z zakonom, ki ureja tajne podatke,
– osebne podatke skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
– poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo stranke, ponudniki in drugi poslovni subjekti oziroma jih kot take določi direktor sklada, in podatke, za katere je očitno, da bi njihovo razkritje nepooblaščenim osebam ali javnosti škodovalo interesu in ugledu sklada, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Za morebitno nepooblaščeno razkritje podatkov iz tega člena so uslužbenci in člani organov sklada kazensko in civilno odgovorni.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(uskladitev splošnih pogojev poslovanja sklada)
Splošni pogoji poslovanja sklada morajo biti usklajeni s tem aktom v treh mesecih po uveljavitvi tega akta.
34. člen
(poslovna politika sklada)
Poslovna politika sklada mora biti potrjena v enem letu po uveljavitvi tega akta.
35. člen
(organi sklada)
Organi sklada, imenovani na podlagi Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04, 55/06 in 70/08 – ZVO-1B), nadaljujejo svoje delo kot organi sklada po določbah tega akta do izteka obdobja, za katerega so bili imenovani.
36. člen
(prenehanje veljavnosti in sprejem aktov)
(1) Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Ustanovitveni akt Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04, 55/06 in 70/08 – ZVO-1B).
(2) Do uveljavitve aktov, sprejetih na podlagi tega akta, še naprej veljajo sprejeti splošni pogoji poslovanja sklada, pravilnik o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest sklada in poslovnik nadzornega sveta sklada.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-7/2009/11
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost