Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5123. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, stran 15402.

Na podlagi 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99), 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dobje (Uradni list RS, št. 43/00), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06), 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 67/99), 45. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 58. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07), 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06), 32. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Zreče (Uradni list RS, št. 125/04 in 79/09) so Občinski svet Občine Dobje na 1. korespondenčni seji dne 23. 12. 2009, Občinski svet Občine Dobrna na 25. redni seji dne 14. 12. 2009, Občinski svet Občine Oplotnica na 15. redni seji dne 22. 12. 2009, Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 22. 12. 2009, Občinski svet Občine Šentjur na 23. redni seji dne 22. 12. 2009, Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji dne 21. 12. 2009, Občinski svet Občine Vojnik na 28. redni seji dne 10. 12. 2009 in Občinski svet Občine Zreče na 23. redni seji dne 16. 12. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se kot organ skupne občinske uprave ustanovi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo), določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Oplotnica, Občina Slovenske Konjice, Občina Šentjur, Občina Vitanje, Občina Vojnik in Občina Zreče ustanovijo skupno upravo Medobčinski inšpektorat in redarstvo za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije in
– občinskega redarstva.
3. člen
(1) Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je v Občini Vojnik, naslov Keršova ulica 12, 3212 Vojnik.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima žig okrogle oblike, v sredini je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, ob zunanjem robu žiga pa »Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče«.
4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župan sedežne občine, po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, nadzoruje delo ter na podlagi mnenja županov občin soustanoviteljic daje skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic ter naloge občinskega redarstva.
(2) Občinski redarji opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o javnem redu in miru ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin, v skladu z določbami Zakona o občinskem redarstvu.
6. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ in vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke v občinah ustanoviteljicah.
(2) Pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti. Občinski predpisi, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, so objavljeni na spletni strani posamezne občine ustanoviteljice.
(3) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
7. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo pri izvrševanju svojih nalog ravna po vsebinskih usmeritvah župana in nalogah tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, inšpekcijski in prekrškovni postopek pa vodi samostojno v skladu z zakonodajo.
(3) O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprav, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva pa o stvari tudi odloči.
(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
8. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine po predhodnem soglasju županov občin soustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
9. člen
(1) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.
10. člen
(1) Občina, v kateri ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež, ima za javne uslužbence Medobčinskega inšpektorata in redarstva status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Vojnik.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine na podlagi pooblastila županov občin soustanoviteljic. Za izvrševanje omenjenih nalog lahko župan sedežne občine pooblasti vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali drugega javnega uslužbenca.
11. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest Medobčinskega inšpektorata in redarstva sprejme na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.
III. SREDSTVA ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva in druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice v naslednjem razmerju:
– Občina Dobje 2,24%,
– Občina Dobrna 4,33%,
– Občina Oplotnica 6,34%,
– Občina Slovenske Konjice 21,18%,
– Občina Šentjur 34,63%,
– Občina Vitanje 6,38%,
– Občina Vojnik 13,80%,
– Občina Zreče 11,10%.
13. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja svoje delo v najemnih prostorih, ki so v lasti Občine Vojnik, kjer ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan Občine Vojnik. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija, katero sestavlja direktor občinske uprave oziroma tajnik sedežne občine, skupni predstavnik ostalih občin soustanoviteljic in vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(3) Stroške za uporabo in najem upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice Medobčinskega inšpektorata in redarstva delijo v razmerju, določenim v prejšnjem členu.
14. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva določijo župani, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
15. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava Občine Vojnik. Ostale občine so dolžne kriti te stroške v skladu z 12. členom odloka.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC
16. člen
Župani občin ustanoviteljic s sporazumom podrobneje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom.
17. člen
(1) O izstopu iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo županu sedežne občine 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina poravnati vse svoje obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva v tekočem proračunskem letu izstopa.
(2) Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne občinske uprave za tekoče proračunsko leto v celoti;
– prevzeti v svojo občinsko upravo delavce, ki bi zaradi izstopa občine postali presežni delavci ali plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(3) Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(4) Medobčinski inšpektorat in redarstvo lahko občine ustanoviteljice ukinejo s soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.
(5) V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame javnih uslužbencev Medobčinskega inšpektorata in redarstva, so jim občine dolžne zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
(6) Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka so občine dolžne zagotoviti v skladu s sporazumom iz 9. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z župani občin soustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
19. člen
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo prične z delom v skladu s tem odlokom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Javnim uslužbencem zaposlenim v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi oziroma anekse k pogodbi o zaposlitvi.
(3) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga predhodno imeli v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
20. člen
(1) Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati naslednji dan po objavi. Za objavo poskrbi Občina Vojnik, uporabljati se začne najkasneje v šestih mesecih po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/09).
Št. 032-0002/2009
Dobje, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.
Št. 03201-0006/2009-9
Dobrna, dne 14. decembra 2009
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
Št. 014.15/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.
Št. 032-0032/2009-5
Slovenske Konjice, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 020-3/2005 (232)
Šentjur, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.
Št. 900-07/2009-07
Vitanje, dne 21. decembra 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 032-0025/2009-6
Vojnik, dne 10. decembra 2009
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.
Št. 00700-0009/2009-6
Zreče, dne 16. decembra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost