Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5101. Pravilnik o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma, stran 15341.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) in v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) je Občinski svet Občine Kuzma na 20. redni seji dne 22. decembra 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva v Občini Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Kuzma (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom:
– povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest,
– pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov,
– vzpodbujanja povezovanja med podjetji in z institucijami znanja in
– vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.
3. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
5. člen
Za podjetje se po tem pravilniku šteje mala gospodarska družba, kjer povprečno število zaposlenih v zadnjem poslovnem letu ne presega 50 zaposlenih in ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR in bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR ter samostojni podjetnik posameznik.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za namene samozaposlovanja, ki mora imeti stalno prebivališče v občini oziroma mora dejavnost opravljati v občini.
6. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja oziroma prejemniki, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v težavah in pridobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– so opredeljena v omejitvah pravila »de minimis«.
7. člen
Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec pisno izjavi, da za isti namen ni prejel sredstev iz javnih virov (državnih, občinskih in mednarodnih virov) oziroma, koliko teh sredstev je iz teh virov že pridobil. Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z izvozno dejavnostjo upravičenca.
8. člen
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči.
9. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči de minimis dodeljena kateremukoli upravičencu ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
10. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij.
11. člen
Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100% upravičenih stroškov.
II. UKREPI POMOČI
12. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,
2. sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
13. člen
Namen pomoči – sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij.
14. člen
Upravičeni stroški za materialne investicije na območju občine so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine,
– stroški pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme in celovita obnova obstoječe proizvodnje.
Upravičeni stroški za nematerialne investicije so:
– stroški nakupa patentov, licenc ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
15. člen
Upravičenci do pomoči so podjetja iz 4. člena tega pravilnika, ki investirajo v razvoj in razširitev dejavnosti in podjetja, ki nimajo sedeža v občini, vendar investirajo v dejavnost na območju občine.
Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 3 leta.
16. člen
Namen pomoči – sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
17. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 10 minimalnih mesečnih plač,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 10 minimalnih mesečnih plač.
18. člen
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 4. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine.
19. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev.
III. NAČIN DODELJEVANJA
20. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih. Javni razpis se v skladu s tem pravilnikom objavi v občinskem glasilu Novičke in na spletni strani občine. Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe.
21. člen
Besedilo in pogoje razpisa, ter postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi posebna komisija za vodenje postopka javnega razpisa imenovana s strani župana občine. Komisija na podlagi tega pravilnika in javnega razpisa odpira vloge, preveri popolnost vlog in jih obravnava, po potrebi opravlja oglede na terenu in od vlagateljev zahteva dodatna dokazila, pripravi zapisnike in predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega komisija pripravi predlog za odločitev o dodelitvi sredstev, občinska uprava pa izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Župan občine po pravnomočnosti izdanih sklepov s prejemniki sredstev sklene pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti.
22. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči de minimis po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
Razpis za dodelitev pomoči de minimis vsebuje zlasti:
– višino razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto pomoči,
– pogoje razpisa,
– navedbo kraja, kjer lahko zainteresirani dvignejo vlogo oziroma razpisno dokumentacijo,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi za dodelitev pomoči,
– rok, v katerem je potrebno oddati vlogo za dodelitev pomoči, naslov, kamor je potrebno oddati vlogo in organ, ki vlogo obravnava,
– rok, v katerem bo pristojni organ odločil o dodelitvi pomoči,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o rešitvi vloge.
23. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
IV. KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-7/2009-7
Kuzma, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost