Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5117. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna, stran 15379.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo, (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07), 149. člena Zakona o varstvu okolja – uradno prečiščeno besedilo (ZVO-1-UPB1) (Uradni list RS, št. 39/06), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (ZP-1-UPB4) (Uradni list RS, št. 3/07), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) in 7. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 22. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Postojna
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok na celotnem območju Občine Postojna ureja način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
Lastna oskrba s pitno vodo se na področju Občine Postojna izvaja na območjih poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe pod pogoji, kot jih določajo Pravilnik o oskrbi s pitno vodo in določbe tega odloka.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je pravna oseba, ki se jo na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov določi v tem odloku.
2. Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba, ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom.
3. Uporabnik vode je fizična ali pravna oseba, ki ima izveden priključek na javni ali zasebni vodovod ali ki s posebnim dovoljenjem izvajalca javne službe odvzema pitno vodo iz javnega ali zasebnega vodovoda oziroma koristi njeno požarno varstveno funkcijo.
4. Javni vodovod sestavljajo transportno, primarno in sekundarno omrežje z objekti in napravami, ki služijo za oskrbo s pitno vodo.
5. Objekti in naprave vodovodnega sistema sestavljajo: zajetja, vodnjaki, objekti in naprave za pripravo in obdelavo pitne vode, črpališča, vodohrani, prečrpavališča, naprave za zmanjševanje tlaka in pretoka, naprave za preprečevanje požarov ter drugi manjši objekti in naprave, ki so potrebni za pravilno delovanje sistema.
6. Vodovodni priključek je del objekta in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in obračunskim vodomerom,
– vodomernega jaška, oziroma drugega ustreznega mesta,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa in montažno – demontažnega kosa (odvisno od nazivnega premera) ter
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno napeljavo uporabnika, je spoj med obračunskim vodomerom in ventilom za obračunskim vodomerom.
7. Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se poraba posameznega uporabnika pitne vode meri z obračunskimi vodomeri ter se praviloma nahaja v zunanjem talnem jašku.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih, v podzakonskih predpisih ali tehničnemu pravilniku izvajalca.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina Postojna v obliki javnega podjetja na celotnem območju Občine Postojna v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
Občina Postojna mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.
4. člen
Izvajalec mora biti tehnično opremljen in strokovno usposobljen za kakovostno izvajanje javne službe. Zagotavljati mora zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe s pitno vodo, upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise s področja oskrbe s pitno vodo.
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki vsebuje tudi program oskrbe s pitno vodo, ki ga izdela izvajalec vsako leto do konca oktobra za naslednje koledarsko leto, skladno s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo.
Program pregleda in uskladi pristojna občinska služba; potrdi pa skupni organ občin Postojna in Pivka za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Kovod Postojna d.o.o. (v nadaljevanju: skupni organ) do 20. decembra za naslednje koledarsko leto.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Občina Postojna z javno službo zagotavlja oskrbo s pitno vodo kot javno dobrino.
Izvajalec v okviru storitev javne službe na celotnem oskrbovalnem območju zagotavlja:
– oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitev javne službe,
– pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,
– vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda,
– nadzor izvedbe priključkov na vodovod,
– vzdrževanje priključkov na vodovod,
– vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij in predpisom o oskrbi s pitno vodo,
– izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo,
– monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja vodnih virov za oskrbo s pitno vodo,
– merjenje količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov,
– označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo,
– izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja vodovodnega sistema,
– občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov,
– občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih,
– izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb na oskrbovalnem območju,
– vodenje evidenc, določenih s pravilnikom, ki ureja oskrbo s pitno vodo, in
– opravljanje drugih nalog iz tega odloka.
Vodenje katastra javnega vodovoda in posredovanje podatkov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture zagotavlja Občina Postojna v okviru storitev javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.
6. člen
Oskrba z vodo na območju Občine Postojna se zagotavlja:
1. iz javnih vodovodnih sistemov (izvajanje javne službe) in
2. iz zasebnih vodovodnih sistemov (lastna oskrba).
Območja, kjer se zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo so določena v grafični prilogi 1 tega odloka.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Tehnični pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo
8. člen
Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev objekta, v katerem se rabi pitna voda, na javni vodovod obvezna, če je oddaljenost objekta od javnega vodovoda manjša od 200 m.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je priključitev njegovega objekta na javni vodovod obvezna v roku 6 mesecev od prejema obvestila in mu določiti pogoje za izdajo soglasja k priključitvi.
Občina Postojna v svojem programu komunalnega opremljanja naselij opredeli poselitvena območja oziroma njihove dele, kjer se stavbe in gradbeni inženirski objekti ne bodo priključevali na javni vodovod zaradi nesorazmerno visokih stroškov priključitve.
9. člen
Izvajalec lahko za podrobnejšo določitev pogojev projektiranja, tehnične izvedbe in uporabe javnega omrežja in priključkov sprejme tehnični pravilnik, ki ga potrdi pristojni organ.
10. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsak objekt posebej, izjemoma lahko ima objekt tudi več vodovodnih priključkov.
Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in ko poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo, izvajalec v roku 30 dni izvede priključek na javni vodovod.
Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve je določen s projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi in projektnimi pogoji.
Priključitev objekta na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
Začasni priključek (za gradbišče, javno prireditev ali začasni objekt) se izvede za določen čas do največ dveh let z možnostjo podaljšanja.
11. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka in po plačilu vseh zapadlih obveznosti do izvajalca.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na stroške uporabnika.
Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na podlagi pisne zahteve uporabnika. Stroške ukinitve in ponovne priključitve plača uporabnik.
12. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek do odjemnega mesta morata biti vedno dostopna izvajalcu.
V varovalnem pasu vodovodne infrastrukture iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno izvajati izkopov ali nasutij, postaviti ali zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Obveznosti izvajalca
13. člen
V zvezi z zagotavljanjem oskrbe z vodo je izvajalec dolžan:
– zagotavljati delovanje javnega vodovoda,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
– nadzorovati izvajalce pri gradnji gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč v delu, kjer poteka javni vodovod,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
– ukrepati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov ob izrednih razmerah,
– ustrezno obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode,
– voditi kataster javnega vodovoda in druge evidence ter omogočati Občini Postojna dostop do podatkov iz katastra vodovoda,
– odčitavati obračunske vodomere najmanj enkrat letno in obračunavati porabljeno vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in pregledovati hidrante za zagotavljanje požarne varnosti
– zmanjševati posledice naravnih in drugih nesreč na delovanje javnega vodovoda,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah dobave pitne vode,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
3. Prekinitev in omejitev dobave vode
14. člen
Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku brez objave v sredstvih javnega obveščanja na podlagi predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden brez soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega priključka, kot to določajo predpisi, ki urejajo pitno vodo in storitve javne službe,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja obračunskega vodomera, kot določajo predpisi o meroslovju,
– če ne podpiše pogodbe o vzdrževanju priključka in redni menjavi obračunskega vodomera ter se zaradi tega redno ne zamenja obračunski vodomer,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če kljub opozorilu ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami izvajalca,
– če ne dovoli sočasne obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda, na katerega je priključen
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena ustreznost vode v javnem vodovodu in
– če uporabnik ne plača računov za storitve v roku 15 dni od prejema opomina, s katerim je opozorjen na prekinitev oskrbe.
Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Uporabnik plača prekinitev in ponovno zagotovitev oskrbe z vodo ter morebitne dodatne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve. Izvajalec je dolžan uporabniku ponovno zagotoviti oskrbo z vodo najkasneje v dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.
15. člen
Izvajalec lahko prekine oskrbo z vodo za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike pisno preko sredstev javnega obveščanja oziroma na krajevno primeren način najkasneje en dan pred prekinitvijo.
V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi interventnih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec mora v teh primerih v štiriindvajsetih urah vzpostaviti omejeno nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec izvaja priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdela ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
V primeru, ko je nepredvidena prekinitev ali motnja oskrbe z vodo krajša od ene ure, objava izvajalca ni obvezna.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
16. člen
Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih (m3) z obračunskimi vodomeri.
Za storitve izvajalec izstavi račun uporabniku mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– izračunane povprečne porabe med zadnjima dvema odčitkoma,
– ocenjene količine porabe vode na podlagi norme porabe, če meritev z vodomerom ni možna.
Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, navedenem na računu, v nasprotnem primeru mu izvajalec zaračuna zakonsko veljavne zamudne obresti.
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa vložiti pisni ugovor pri izvajalcu. Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Izvajalec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.
Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode na mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred nastankom okvare.
V primeru, da zaradi nedostopnosti vodomera izvajalec ni mogel odčitati porabljene vode, je uporabnik dolžan sporočiti stanje vodomerna, v roku 30 dni po prejemu obvestila.
17. člen
Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka, lastniku objekta ali uporabniku vode, če je na obračunski vodomer priključen le en uporabnik.
V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, lahko izvajalec izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če uporabniki, priključeni na isti obračunski vodomer, podpišejo pisni dogovor z izvajalcem.
18. člen
Pomožni vodomeri v interni vodovodni napeljavi uporabnika so namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne vzdržuje in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena lahko izvajalec in upravnik stavbe skleneta pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju pomožnih vodomerov ter delitvi stroškov v interni napeljavi v skladu z določbami stanovanjskega zakona.
5. Javno pooblastilo izvajalcu
19. člen
Izvajalec, kolikor izpolnjuje predpisane pogoje, izdaja smernice za načrtovane prostorske ureditve, mnenja k predlogom prostorskih aktov, projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, soglasje za priključitev in soglasje k priključitvi na podlagi predložene dokumentacije, ki je podrobneje določena v predpisih o graditvi objektov in urejanju prostora ter tehničnem pravilniku izvajalca.
Izvajalec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpozneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
20. člen
Uporabnik storitve javne službe je fizična ali pravna oseba, ki uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju Občine Postojna.
21. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, lokacijo odjemnega mesta,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
22. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno omrežje z internimi hidranti,
– spremljati porabo vode in sporočati izvajalcu,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– omogočiti izvajalcu preverjanje izvedbe, delovanje cevovoda in opreme priključka na sekundarni vodovod,
– prenesti s pogodbo vodovodne priključke v vzdrževanje izvajalcu,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in drugimi škodljivimi vplivi,
– v primeru, da se vzporedno oskrbujejo tudi iz lastnega vodnega vira, interni inštalaciji med seboj fizično ločiti in zagotoviti merjenje porabe vode tudi iz lastnega vira,
– sporočati izvajalcu okvare na javnem vodovodu, vodovodnem priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih napeljav zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje vzdrževalnih del na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki se upoštevajo šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti,
– plačevati račune izvajalca v roku, navedenem na računu,
– urejati in upoštevati delitev stroškov računa za storitve v večstanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost odjemnega mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– urediti odjemna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu ali ostalim uporabnikom,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi z vodo kot posledice njihovega ravnanja
– za objekte, ki se priključujejo na javni vodovod in za katere se pred izdajo uporabnega dovoljenja izvede tehnični pregled, izvajalcu pred tehničnem pregledom dostaviti PID z vrisanimi komunalnimi vodi,
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
23. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja vodovodnega sistema mora lastnik nepremičnine dovoliti izvajalcu dostop do objektov vodovodnega sistema.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena pripada za poseg na nepremičnini vzpostavitev nepremičnine v prvotno stanje oziroma odškodnina.
2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
24. člen
Hidranti služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju.
Hidranti v vodovodnem sistemu so javni in interni. Interni hidranti so nameščeni na internem omrežju uporabnika; ostali hidranti so javni. Poraba vode iz internih hidrantov se mora registrirati preko obračunskega vodomera.
25. člen
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest, za polnjenje cistern za nadomestno oskrbo z vodo le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v kateri se določi pogoje odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
Prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Postojna lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja za namen pripravljenosti na nesreče. Pri tem izvedejo vizualni pregled stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih pomanjkljivostih Gasilska zveza Postojna obvesti izvajalca.
26. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času odvzema vode, količini porabljene vode.
27. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave okvare ali poškodbe hidranta, nastale med njegovo uporabo, bremenijo uporabnika.
3. Uporaba javnega vodovoda
28. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo v skladu s pogoji soglasja in na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih uporabnikov, in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
4. Uporaba vodovodnega priključka
29. člen
Uporabnik ne sme prestaviti, zamenjati, popravljati obračunskega vodomera, odstraniti plombe izvajalca na obračunskem vodomeru ali odvzemati vode mimo obračunskega vodomera.
30. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
31. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka bremenijo uporabnika.
Če uporabnik povzroči ali ne prepreči okvare obračunskega vodomera, krije stroške njegove zamenjave.
32. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale po krivdi izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
33. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zemljišč, po katerih poteka javni vodovod ali vodovodni priključki, morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji zagotoviti, da ne pride do poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku del obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod in vodovodne priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali vodovodnega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati vse stroške popravila.
VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
34. člen
Javna služba se financira iz:
– cen storitev javne službe,
– proračuna Občine Postojna in
– drugih virov.
Cene storitev javne službe se določa skladno z veljavnimi predpisi, kalkulativnimi osnovami in sprejeto poslovno politiko in morajo pokrivati stroške izvajanja javne službe ter stroške javne infrastrukture. Cene oblikuje izvajalec, pregledajo in jih strokovno potrdijo pristojni organi v skladu s predpisi.
Izvajalec lahko za prekomerno porabo vode določi višjo ceno v višini in na način, ki je določen v predpisu o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju: predpis o metodologiji za oblikovanje cene).
Cene se lahko v skladu s predpisi razlikujejo za uporabnike, ki opravljajo pridobitno oziroma nepridobitno dejavnost.
Spremembo tarife za storitev vzdrževanja priključkov na javni vodovod in menjave obračunskih vodomerov oblikuje izvajalec, potrdi pristojni občinski organ.
VII. ELEMENTI OBRAČUNA
35. člen
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil, in se na računu prikazujejo ločeno.
Omrežnina je del cene, ki pokriva stroške javne infrastrukture, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo ter se uporabnikom obračunava mesečno glede na zmogljivost priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera.
Faktorji za različne velikosti vodomerov so določeni v spodnji tabeli:
+----------------+------------------+---------------+
|   VODOMER  | PRETOK (m3/h)  |  FAKTOR   |
+----------------+------------------+---------------+
|DN 13      |    3     |   1,00   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 20      |    5     |   1,67   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 25      |    7     |   2,50   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 32      |    12     |   4,00   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 50      |    30     |  10,00   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 80      |   100     |  33,33   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 100     |   150     |  50,00   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
|DN 150     |   300     |  100,00   |
+----------------+-------- ---------+---------------+
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode izražene v EUR/m3.
Stroški vodnih povračil se določajo na podlagi predpisa o vodnih povračilih in se uporabnikom zaračunavajo mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode.
Poleg storitev javne službe je izvajalec upravičen mesečno zaračunavati priključno moč, ki se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih z velikostjo vodomera. Faktorji za različne velikosti vodomerov se določijo na enak način kot za omrežnino iz drugega odstavka tega člena.
Priključna moč je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja in rednih menjav obračunskega vodomera pokrivanju stroškov vzdrževanja vodovodnega priključka, ki obsega nadzor, kontrolo in izvajanje popravil ter obnov priključka vključno z odjemnimi mesti. Priključna moč ne zajema dela na zaključnem sloju trase priključka, kot je odstranitev in ponovna vzpostavitev vrhnjega sloja zasipa nad traso priključka, travna ruša, nasad, zemeljska utrditev, protiprašni sloj, betonska plošča ali druga utrjena površina. Odstranitev in ponovno vzpostavitev vrhnjega sloja terena nad traso priključka, na zasebnem zemljišču, zagotovi in plača lastnik priključka.
36. člen
Cena omrežnine se izračuna kot zmnožek faktorja iz prejšnjega člena in tarife za omrežnino.
Cena vodarine se izračuna kot zmnožek dobavljene količine vode in tarife za vodarino.
Stroški vodnih povračil se izračunajo kot zmnožek dobavljene količin vode in tarife za vodna povračila.
Priključna moč se izračuna kot zmnožek faktorja iz prejšnjega člena in tarife za priključno moč.
VIII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
Za izvajanje javne službe se uporablja komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena.
Komunalna infrastruktura javne službe lokalnega pomena na območju Občine Postojna za izvajanje javne službe je sistem cevovodov ter z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro opremo, opremo za merjenje, objekti za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo v sekundarno omrežje, primarno omrežje ali transportno omrežje, s pomočjo katerih se zagotavlja oskrba naselij ali delov naselij z vodo, kot to določajo predpisi storitev javnih služb.
Izvajalec lahko z uporabo javne vodovodne infrastrukture izvaja storitve osebam, ki niso uporabniki storitev javne službe.
Občina Postojna kot investitor in lastnik zagotavlja podatke o novozgrajeni komunalni infrastrukturi javne službe lokalnega pomena, ki jih izvajalec potrebuje za opravljanje svojih obveznosti.
Komunalna infrastruktura iz prvega odstavka tega člena, s katero razpolaga izvajalec, obveznosti izvajalca glede razpolaganja s to komunalno infrastrukturo in druga s komunalno infrastrukturo povezana vprašanja se podrobneje uredijo v pogodbi.
IX. NADZOR
38. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem določb 4., 13. in 34. člena tega odloka izvaja pristojni organ. Nadzor nad izvajanjem določb, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Ljubljanska c. 2, 6230 Postojna.
X. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 23. člena.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
40. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z 8. členom,
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom, razen za prenos vodovodnega priključka,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik za prekršek iz prvega odstavka tega člena.
41. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 33. členom.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Črtan.
43. člen
Izvajalec javne službe mora prevzeti, uporabnik pa predati, v vzdrževanje izvajalcu vodovodne priključke obstoječih objektov ob obnovi vodovodnega priključka ali izvedbi drugih vzdrževalnih del na priključku, vse vodovodne priključke pa mora prevzeti najkasneje do 31. decembra 2010.
Določbe v zvezi z 18. členom tega odloka se začnejo uporabljati najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
44. člen
Javno službo oskrbe s pitno vodo na območju Občine Postojna in naloge upravljalca na območju vodovodnega sistema Postojna–Pivka izvaja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o. Postojna.
45. člen
Na območju lokalnega vodovodnega sistema Razdrto zagotavljajo oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje lokalnega vodovnega sistema Razdrto lastniki tistih priključenih objektov na ta vodovodni sistem, ki so določeni s Pogodbo o določitvi solastninskih deležev in pravic soupravljanja na vodovodnem omrežju, ki skupaj z zajetji in rezervoarji predstavlja lokalni vodovod Razdrto, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Razdrto 1e, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15a, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 41a, 46b in 47b.
Na območju lokalnega vodovodnega sistema Malo Ubeljsko–Jazbina zagotavlja oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje lokalnega vodovodnega sistema v skladu z Potrdilom Občine Postojne o priglasitvi del št. 352-2/84-7/GB, z dne 18. 7. 1984, Vaška skupnost Malo Ubeljsko, katero predstavljajo lastniki vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Malo Ubeljsko 5, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19a, 20, 21, 22, 24 in 25.
Na območju starega vaškega vodovoda Šmihel pod Nanosom, ki je bil zgrajen pred letom 1900, zagotavljajo lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje lokalnega vodovodnega sistema lastniki vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Šmihel po Nanosom 1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 34, 35, 37, 38, 53, 54, 57, 58 in 61.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko Ubeljsko–Podkamen, v skladu z izdanim Vodnim dovoljenjem št. 35526-16296/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje zasebnega vodovodnega sistema lastniki vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 4, 4a, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 29, 29a, 30 in 31.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko Ubeljsko–Pod Plotonico, v skladu z izdanim Vodnim dovoljenjem št. 35526-16297/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje zasebnega vodovodnega sistema lastniki vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 34 in 35.
Na območju zasebnega vodovodnega sistema Veliko Ubeljsko–Petrova ograda, v skladu z izdanim Vodnim dovoljenjem št. 35526-16298/2004, z dne 7. 4. 2008, zagotavljajo lastno oskrbo s pitno vodo iz lokalnih vodnih virov in upravljanje zasebnega vodovodnega sistema lastniki vseh priključenih objektov na ta vodovodni sistem, in sicer lastniki objektov s hišnimi številkami Veliko Ubeljsko 14, 19, 20, 22, 26, 27, 32, 32a, 33, 37a, 38, 39 in 40.
46. člen
Vsi upravljalci lokalnih in zasebnih vodovodnih sistemov v Občini Postojna, navedeni v prejšnjem členu, so dolžni urediti svoje sisteme za oskrbo s pitno vodo tako, da bo tehnična opremljenost zagotavljala oskrbo s pitno vodo v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in normativi. Upravljalci teh lokalnih in zasebnih vodovodnih sistemov v polnosti odgovarjajo za ustreznost in varnost lokalne oskrbe s pitno vodo.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi z vodo na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00, 128/03) razen določb, ki urejajo prenos infrastrukture v upravljanje, ki prenehajo veljati najkasneje 31. 12. 2009.
Z dnem uveljavitve tega odloka se v določbah, ki se na nanašajo na oskrbo s pitno vodo preneha veljati Odlok o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00, 128/03, 68/05, 102/05).
48. člen
Do potrditve novega tehničnega pravilnika iz 9. člena tega odloka, vendar najkasneje v roku 6. mesecev od uveljavitve tega odloka, se uporablja Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema, Kovod Postojna, d.o.o. 2002.
49. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Postojna, dne 15. decembra 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost