Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2009 z dne 30. 12. 2009

Kazalo

5099. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«, stran 15338.

Na podlagi 7. in 17. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 49/07, 35/08 in 86/09), 12. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Naklo (Uradni list RS, št. 75/09), 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 3/1999 in 7/2009), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 94/09) in v skladu z določili 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09), Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) so Svet Mestne občine Kranj na 31. seji dne 25. 11. 2009 ter občinski sveti Občine Naklo na 19. seji dne 16. 12. 2009, Občine Preddvor na 28. seji dne 26. 11. 2009 in Občine Tržič na 25. seji dne 12. 11. 2009 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna služba notranje revizije Kranj«
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja organ skupne občinske uprave Mestne občine Kranj in Občin Naklo, Preddvor in Tržič (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice), določi se njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za delo.
Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic se imenuje »Skupna služba notranje revizije Kranj« (v nadaljevanju: skupna služba).
Skupna služba se ustanavlja z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne službe in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
Skupna služba ima status samostojnega skupnega organa občin ustanoviteljic.
Sedež skupne službe je na sedežu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1.
Skupna služba ima žig okrogle oblike, na zunanjem robu je napis »Skupna služba notranje revizije Kranj«, ob spodnjem robu pa sedež skupne službe »Slovenski trg 1, Kranj«.
3. člen
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani. Ustanoviteljice se sestajajo na sejah, ki jih skliče župan Mestne občine Kranj, pobudo za to pa lahko poda vsaka ustanoviteljica. Kolikor je nujno potrebno za nemoteno delo skupne službe, lahko začasno rešitev, po načelu dobrega gospodarjenja, sprejme župan Mestne občine Kranj.
Župani sprejmejo predlog kadrovskega načrta, program dela in finančni načrt skupne službe, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne službe.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti, ki niso urejene s tem odlokom, ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani. Z njo podrobneje določijo pravice in obveznosti ustanoviteljic do skupne službe, načrtovanje, poročanje, financiranje, opravljanje administrativnih, strokovnih in drugih nalog za skupno službo ter druge, za nemoteno delo skupne službe, pomembne zadeve. Obseg dela za posamezno ustanoviteljico se določa s strateškim in letnim načrtom skupne službe, ki ju v vsakem primeru sprejmejo vsi župani občin ustanoviteljic sporazumno.
4. člen
Skupna služba opravlja v skladu s pooblastili področnih predpisov naloge notranjega revidiranja občin ustanoviteljic ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov.
Skupna služba za navedene izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja, svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih kontrol in postopkov poslovodenja z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti ter opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.
Posredni proračunski uporabnik občine ustanoviteljice pristopi k skupni službi po sklenitvi pogodbe s pristojno občino ustanoviteljico.
Naloge notranjega revidiranja se opravljajo v skladu s strateškim in letnim načrtom. Dodatne naloge v obliki izrednih revizij ali svetovanj se v posamezni občini ustanoviteljici izvajajo po uskladitvi obsega nalog v letnem načrtu z vsemi občinami ustanoviteljicami.
5. člen
Skupna služba deluje samostojno in neodvisno kot služba, neposredno podrejena županom občin ustanoviteljic, katerim tudi neposredno poroča. Pri izvrševanju svojih nalog nastopa kot organ tiste občine ustanoviteljice, za katero opravlja naloge notranjega revidiranja oziroma, ki je ustanoviteljica posrednega proračunskega uporabnika, za katerega opravlja notranje revidiranje. V tem primeru je neposredno podrejena poslovodnemu organu tega posrednega proračunskega uporabnika.
Podrobneje se način dela opredeli s pravilnikom o delovanju skupne službe, ki ga sprejmejo vsi župani občin ustanoviteljic.
6. člen
Vodja skupne službe ima status uradnika na položaju. Imenuje ga župan Mestne občine Kranj po predhodnem soglasju vseh županov občin ustanoviteljic in Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor proračuna.
Vodja skupne službe mora imeti izobrazbo, kot jo določajo področni predpisi, s pridobljenim nazivom državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.
7. člen
Vodja skupne službe predstavlja in zastopa skupno službo, organizira in koordinira opravljanje nalog te službe, izvaja dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo notranjih revizorjev.
V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost dela skupne službe. Za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, odgovarja županu te občine, za delo organa skupne službe v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
Po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic o potrebnem številu in strukturi zaposlenih na podlagi dogovorjenega obsega delovanja skupne službe, vodja skupne službe pripravi predlog kadrovskega načrta v delu, ki se nanaša na potrebe skupne službe.
8. člen
Mestna občina Kranj nastopa kot delodajalec za zaposlene javne uslužbence.
Pravice delodajalca izvršuje župan Mestne občine Kranj.
Delovna mesta skupne službe in pogoji za njihovo zasedbo so sistemizirani v aktu o sistemizaciji delovnih mest skupne službe, ki je priloga Aktu o sistemizaciji delovnih mest Mestne občine Kranj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne službe sprejme župan Mestne občine Kranj na predlog vodje skupne službe in je priloga k Aktu o sistemizaciji delovnih mest Mestne občine Kranj.
9. člen
Sredstva za delo skupne službe zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico, kar se določi glede na število prebivalcev v naslednjem razmerju:
+-------------------------------+-------------+
|Mestna občina Kranj      |  69,33%  |
+-------------------------------+-------------+
|Občina Naklo          |   6,61%  |
+-------------------------------+-------------+
|Občina Preddvor        |   4,45%  |
+-------------------------------+-------------+
|Občina Tržič          |  19,61%  |
+-------------------------------+-------------+
Razmerje iz prejšnjega odstavka se usklajuje skladno s podatki Statističnega urada Republike Slovenije letno z ugotovitvenim sklepom, ki ga sprejmejo v enakem besedilu sveti občin ustanoviteljic.
10. člen
Strokovne in tehnične naloge za skupno službo opravlja občinska uprava Mestne občine Kranj. Ostale občine ustanoviteljice so dolžne kriti te stroške in stroške uporabe prostora in opreme sedeža skupne službe Mestni občini Kranj, v skladu z 9. členom tega odloka.
V primeru potrebe skupne službe, so ustanoviteljice in njihovi proračunski uporabniki dolžni vsak na svojem sedežu zagotoviti primerne pogoje, kjer bo skupna služba lahko opravljala svoje delo.
11. člen
Skupna služba je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
Finančni načrt skupne službe, ki ga sporazumno določijo župani občin ustanoviteljic, je skupaj s predlogom kadrovskega načrta za posamezno proračunsko leto vključen v proračun Mestne občine Kranj.
Do obravnave finančnega načrta skupne uprave kot sestavnega dela osnutka proračuna Mestne občine Kranj, so občine ustanoviteljice dolžne Mestni občine Kranj vročiti pisno soglasje k osnutku finančnega načrta skupne službe.
Če občine ustanoviteljice manjšinsko ne soglašajo s finančnim načrtom, se neusklajeni finančni načrt kljub temu uvrsti v proračun Mestne občine Kranj.
Finančni načrt mora biti usklajen s strani vseh občin ustanoviteljic najkasneje v roku treh mesecev od sprejetja proračuna Mestne občine Kranj, v nasprotnem primeru se prične s postopkom za izključitev občin ustanoviteljic, ki se s finančnim načrtom ne strinjajo.
Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za skupno službo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki.
Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne službe je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.
Podatke o načrtovanih in realiziranih odhodkih za skupno službo zagotavlja Mestna občina Kranj.
12. člen
Skupna služba lahko zaradi neizpolnjevanja obveznosti posamezne občine ustanoviteljice, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka in pogodbe, preneha z opravljanjem nalog za to občino ustanoviteljico, ko višina zapadlih obveznosti preseže 25% letne obveznosti občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne službe.
Z opravljanjem nalog za to občino skupna služba ponovno prične, ko so poravnane vse zapadle obveznosti.
Če višina zapadlih in neporavnanih obveznosti preseže letno obveznost občine ustanoviteljice, določene v finančnem načrtu skupne službe, se to občino ustanoviteljico izključi iz skupne službe.
13. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz skupne službe.
Občina ustanoviteljica izstopi z enostransko izjavo v obliki sklepa občinskega sveta, ko poravna vse obveznosti do skupne službe v ustreznem razmerju na podlagi tega odloka in pogodbe iz 3. člena tega odloka. Sklep o izstopu mora biti vročen ostalim županom občin ustanoviteljic najmanj 9 mesecev pred iztekom tekočega leta, če naj bi pričel učinkovati s 1. 1. naslednjega leta. Če je sklep vročen po 31. 3., se upošteva kot izstopna izjava, podana do 31. 3. v naslednjem koledarskem letu.
O izstopu ali izključitvi posamezne občine ustanoviteljice iz skupne službe na podlagi 12. člena tega odloka, sprejmejo občinski sveti preostalih občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep. V ugotovitvenem sklepu se določi tudi rok, v katerem mora občina, ki izstopa, kriti delež stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev.
Izključitev občine ustanoviteljice nastopi z uveljavitvijo novega odloka o ustanovitvi skupne službe.
Skupna služba za občino, ki izstopa, opravlja naloge notranjega revidiranja do konca koledarskega leta, v katerem učinkuje izjava o odstopu, pod pogojem, da je vročena vsem občinam ustanoviteljicam.
14. člen
Glede dodatnih javnih uslužbencev, ki so se zaposlili po pričetku delovanja skupne službe skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, se v primeru izstopa ali izključitve posamezne občine ustanoviteljice ali prenehanja delovanja skupne službe občine ustanoviteljice dogovorijo, katera bo prevzela status delodajalca.
Kolikor skupna služba preneha delovati, Mestna občina Kranj prevzame število zaposlenih po sistemizaciji, ki je veljala na dan pred pričetkom delovanja skupne službe, katerim se ne sme poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v skupni službi, ter stvari, pravice in sredstva skupne službe v sorazmernem deležu glede na skupno število zaposlenih.
O prenehanju delovanja skupne službe sprejmejo občine ustanoviteljice ugotovitveni sklep, s katerim določijo tudi razmerje kritja stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev in rok, v katerem so občine ustanoviteljice dolžne kriti te stroške.
15. člen
V primeru, da želi v skupno službo pristopiti nova občina, se morajo s tem strinjati vse občine, kar storijo s sprejemom novega ustanovitvenega odloka.
Skupna služba prične z delom za novo občino, ko so izpolnjeni vsi pogoji iz odloka o ustanovitvi in pogodbe iz 3. člena tega odloka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da naloge skupne službe prevzame Služba notranje revizije Mestne občine Kranj z vsemi stvarmi, pravicami in sredstvi ter zaposlenimi v Službi notranje revizije.
17. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sklenejo župani občin ustanoviteljic pogodbo iz 3. člena tega odloka. Župan Mestne občine Kranj sprejme Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne službe kot prilogo k Aktu o sistemizaciji delovnih mest Mestne občine Kranj v nadaljnjih 30 dneh. V enakem roku imenuje tudi vodjo skupne službe.
Javnim uslužbencem iz 16. člena se izda sklepe v skladu z Aktom o sistemizaciji delovnih mest skupne službe ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v skupni službi, ne more poslabšati položaj, ki so ga imeli pred ustanovitvijo skupne službe.
18. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da se naloge notranjega revidiranja za potrebe občin Naklo, Preddvor in Tržič pričnejo izvrševati v polnem obsegu, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter ko bodo sklenjene dodatne zaposlitve v skladu s sprejetim skupnim obsegom in ko bodo dodatno zaposleni javni uslužbenci ustrezno usposobljeni.
19. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Za objavo odloka v Uradnem listu RS poskrbi Mestna občina Kranj najkasneje v roku petnajst dni po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi skupne službe zadnji odločal.
V primeru, da ima občina ustanoviteljica določen drugačen način objavljanja svojih aktov, za objavo poskrbi sama v roku, kot je določen v prejšnjem odstavku.
Št. 032-0066/2008-1-49/01
Kranj, dne 16. decembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.
 
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.
 
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
 
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost