Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

Št. 99/2009 Ob-8458/09 , Stran 3258
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja dijakov, državljanov držav Zahodnega Balkana, na tehniških smereh v srednješolskem izobraževanju in sicer po programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali programih strokovnih tehniških gimnazij v Republiki Sloveniji. Sofinanciranje bo podeljeno za šolsko leto 2010/2011, v katerem morajo biti dijaki prvič vpisani v dotični letnik programa iz prejšnjega odstavka, in do zaključka izobraževanja po tem programu. Sredstva za sofinanciranje se dodelijo za izobraževanje dijaka na javnoveljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javnoveljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu za pridobitev uradne formalne javnoveljavne stopnje izobrazbe, za katero dijak prejme javnoveljavno spričevalo. 2. Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja Vrednost razpisa je 200.000,00 EUR. Višina sofinanciranja mesečne štipendije znaša za posameznega dijaka 200,00 EUR mesečno za 10 mesecev v posameznem šolskem letu za posamezen letnik izobraževanja, torej skupno 2.000,00 EUR za posamezno šolsko leto za sofinanciranje življenjskih stroškov in drugih stroškov izobraževanja. 3. Pogoji javnega razpisa Do sofinanciranja izobraževanja so upravičene poklicne srednje tehniške in srednje strokovne šole ter strokovne tehnične gimnazije v Republiki Sloveniji, ki izvajajo programe iz prve točke tega razpisa, ki: a) bodo v šolskem letu 2010/2011 na podlagi zakona, ki v Republiki Sloveniji ureja srednješolsko izobraževanje, v Republiki Sloveniji izvajale program srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja ali program strokovne tehniške gimnazije, ki mora biti vključen v seznam srednješolskih izobraževalnih programov na spletni strani ministrstva, pristojnega za šolstvo, http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/programi_v_ss/#c5880; b) bodo v izobraževanje iz prejšnje alineje skladno z zahtevami zakonodaje s področja srednješolskega izobraževanja redno vpisale tuje državljane iz držav Zahodnega Balkana, ki so v Republiko Slovenijo prišli z namenom izobraževanja na takem programu, in izpolnjujejo pogoje iz naslednjega odstavka. Dijak, ki ga prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, mora izpolnjevati sledeče pogoje: a) je državljan katere izmed sledečih držav in sicer Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Kosova ali Makedonije in ima v tej državi stalno prebivališče, ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, b) bo v šolskem letu 2010/2011 vpisan v program iz prejšnjega odstavka tega razpisa, c) se bo v šolskem letu 2010/2011 prvič vpisal v dotični letnik izobraževalnega programa, d) se v Republiki Sloveniji ne izobražuje na podlagi posebne mednarodne (dvostranske ali večstranske) pogodbe ali druge oblike izmenjave, razen dogovorov o vzajemnosti, e) je oziroma bo predhodno raven izobraževanja zaključil izven Republike Slovenije, f) v Republiki Sloveniji hkrati ne prejema Zoisove ali državne štipendije ali štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, g) njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji, h) ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini, i) ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini. 4. Dokumentacija Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: a) fotokopija veljavnega potnega lista vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka, b) potrdilo o sprejemu ali vpisu na izobraževalni program v šolskem letu 2010/2011, iz katerega mora biti razviden tudi letnik vpisa ter program, za dijaka, ki se bo na program prvič vpisal v šolskem letu 2010/2011, oziroma če je dijak na isti program že vpisan, prijavitelj predloži potrdilo o vpisu dijaka v šolskem letu 2009/2010, če prijavitelj vlogo oddaja pred izvedbo vpisa v šolsko leto 2010/2011; če prijavitelj vlogo odda po izvedbi vpisa, mora predložiti originalno potrdilo o vpisu v šolsko leto 2010/2011, za dijake, ki se bodo v tem šolskem letu vpisali v višji letnik, pa tudi potrdilo o vpisu v šolsko leto 2009/2010. Iz vseh predloženih potrdil iz te alineje mora biti razviden tudi letnik vpisa ter program dijaka, c) spričevalo zadnjega obiskovanega izobraževalnega programa, ki ga izda izobraževalna institucija v tujini, za vsak zaključen razred oziroma letnik, ter zaključnega izpita, če je ta predpisan z izobraževalnim programom. Vsa dokazila iz prejšnjega odstavka, z izjemo dokazila iz točke b), morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. Prijavi morajo biti priložene tudi sledeče originalne lastnoročno podpisane izjave na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, za vsakega za sofinanciranje prijavljenega dijaka: a) izjava dijaka oziroma če je dijak mladoletna oseba izjava njegovega zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja, b) izjava staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka, da nimajo začasnega ali stalnega prebivališča v Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso lahko prijavitelj plača z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-110085, o čemer ob prijavi predloži dokazilo o izvedenem plačilu. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, komisija. Komisijo s sklepom imenuje direktor javnega sklada. Javni razpis se določi z odprtim rokom prijave. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. nižje povprečno število let sofinanciranja vseh prijavljenih dijakov posameznega prijavitelja; 2. višji delež mest znotraj razpoložljivega števila vpisnih mest, določenih z razpisom za vpis, ki jih bo prijavitelj zapolnil z za sofinanciranje prijavljenimi dijaki. Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za javni razpis, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev za posamezni javni razpis. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja Direktor javnega sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu razpisa. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mora prijavitelj, katerega vloga je bila izbrana za sofinanciranje, predložiti potrdilo o vpisu v šolskem letu 2010/2011 za vsakega dijaka, za katerega je bilo odobreno sofinanciranje, če to potrdilo še ni bilo predloženo v postopku odločanja o dodelitvi sofinanciranja. Po dokončnosti odločbe in predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka bo javni sklad z izbranimi prijavitelji sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodbo o sofinanciranju je mogoče izvrševati le za tekoče šolsko leto, njeno izvrševanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu, če prijavitelj izkaže, da dijaki, za katere je prijavitelj prejel sredstva za sofinanciranje izobraževanja, izpolnjujejo pogoje za nadaljevanje izobraževanja in so se vpisali v višji letnik na isti izobraževalni ustanovi. 7. Nakazilo sredstev Nakazilo sredstev za prvo leto se lahko izvrši po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju in sicer javni sklad nakaže sredstva na poslovni račun prijavitelja na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih dni od podpisa pogodbe. Nakazilo sredstev za vsako naslednje šolsko leto se lahko izvrši šele po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev za nadaljevanje sofinanciranja. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 8. Pogodbene obveznosti Pogoje iz tega razpisa morajo prijavitelj in vsak sofinancirani dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja. Dijaki morajo redno napredovati v višji letnik in program zaključiti v predpisanem roku, o čemer mora prijavitelj predložiti ustrezna dokazila. S pogodbo bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 9. Dostopnost dokumentacije in način prijave Javni razpis, prijavnica in vsi potrebni obrazci so na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije na Dunajski 22 v Ljubljani v poslovnem času, in sicer ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. 10. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo prijavo in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 85. javni razpis) in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je četrtek, 30. september 2010. Prijava je vložena pravočasno, če jo javni sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko javni sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu javnega sklada v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, ob sredah med 9. in 16. uro ter ob petkih med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo javni sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta razpis. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo pri Sabini Mikuletič na e-poštnem naslovu: sabina.mikuletic@sklad-kadri.si oziroma telefonsko ali osebno, vsak delovni dan v času uradnih ur med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro, tel. 01/434-15-50.

AAA Zlata odličnost