Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

Št. 478-18/2009 Ob-8431/09 , Stran 3273
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: I. Sklop 1: nepremičnine parc. št. 1122/63, k.o. Gotenica, ki v naravi predstavlja zemljišče, v izmeri 244 m2 in parc. št. 1137/4, k.o. Gotenica, ki v naravi predstavlja gospodarsko poslopje, v izmeri 99,45 m2 in dvorišče, v izmeri 433 m2. Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. II. Sklop 2: nepremičnine parc. št. 1710/4, k.o. Grčarice, ki v naravi predstavlja pot, v izmeri 252 m2 in parc. št. 1710/5, k.o. Grčarice, ki v naravi predstavlja gospodarsko poslopje, v izmeri 79,65 m2 in dvorišče, v izmeri 370 m2. Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb. 4. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 5. Izhodiščna cena in varščina Sklop 1: Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 5.492,00 €. V ta znesek ni vštet DDV. Sklop 2: Izhodiščna cena za nepremičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 5.760,00 €. V ta znesek ni vštet DDV. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščino vplačajo na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic, št. 28 17116-2990008-39911709. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 6. Dodatne informacije in ogled premičnin Ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave javnega zbiranja ponudb do roka za oddajo ponudb po predhodnem dogovoru s Petrom Šubicem, tel. 01/898-65-41, pri katerem dobite tudi vse dodatne informacije v zvezi z nepremičninami, ki so predmet prodaje. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov: mojca.plesko-grah@gov.si. 7. Oblika ponudbe Ponudba mora biti podana v zaprti kuverti, na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: Predmet: »Ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Gotenica in k.o. Grčarice«. Številka zadeve: 478-18/2009. Oznaka: »Ne odpiraj – Ponudba!« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 19. 1. 2010 do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 19. 3. 2010. 10. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudniki bodo o izidu javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 5 dni po opravljenem izboru; – izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana varščina bo zadržana; – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo ipd.) ter morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, poravna kupec; – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; – če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. 11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 1. 2010 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. 12. Ustavitev postopka: Vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost