Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

Ob-8435/09 , Stran 3277
1. Predmet poziva Predmet poziva je sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi (v nadaljevanju: projekti). 2. Cilji poziva Cilji poziva so: – spodbujanje ustvarjalnosti; – ohranjanje posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – predstavljanje manjšinskih skupnosti širšemu okolju; – podpiranje kakovostnih projektov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj manjšinskih etničnih skupnosti in promocijo v tujini; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov in povečanje dostopnosti kulturnih vsebin; – povečanje kakovostnih programov kulturne vzgoje. 3. Področje poziva Področje poziva je kulturna dejavnost različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti na področju glasbene, gledališke, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in večzvrstne dejavnosti. Kulturna dejavnost po posameznih področjih obsega zlasti: – premierno produkcijo koncertov, gledaliških in plesnih predstav, samostojnih in skupinskih filmskih, likovnih in večzvrstnih (intermedijskih) projektov, – postprodukcijo kulturnih dogodkov, ki so zaradi svoje kakovosti, odziva občinstva in predstavitve kulturne produkcije primerni za ponovno izvedbo doma in v tujini, – mednarodna sodelovanja, gostovanja, turneje in izmenjave v mednarodnem kulturnem prostoru ter organizacijo gostovanj kakovostnih ljubiteljskih manjšinskih izvajalcev od drugod, – redne in posebne publikacije, prve izdaje nosilcev zvoka in slike, izdaje literarnih zbornikov in druge oblike založništva za potrebe ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev, – kulturno vzgojo s pripravo in izvedbo glasbenih, gledaliških, folklornih, filmskih, plesnih, likovnih in literarnih dogodkov in delavnic mladih ustvarjalcev (do 27 let) ter dogodkov in delavnic za otroke in mlade, v katerih se z ustreznimi pedagoško-didaktičnimi pristopi spodbuja ustvarjalnost otrok in mladih. 4. Okvirna vrednost poziva: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva znaša 233.758,00 evrov. 5. Roki poziva: poziv prične teči 4. 1. 2010. Zaključi se s porabo razpoložljivih sredstev oziroma najpozneje 4. 2. 2010. 6. Pomen izrazov: upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in njihove zveze, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava ter ustvarjalci z veljavnim statusom samozaposlenih v kulturi, ki delujejo na področju poziva. Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti ali svojih delih dostopna javnosti. Finančna uravnoteženost pomeni, da se v finančni strukturi projekta skupne vrednosti predvidenih odhodkov ujemajo s prihodki (odhodki = prihodki). 7. Pogoji poziva Vloge na poziv lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so kulturna društva, zasebni zavodi in druge nevladne organizacije, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev), ali ustvarjalci s statusom samozaposlenih v kulturi (kar dokažejo s kopijo potrdila o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi); – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost; – so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v preteklih letih (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja); – ne prijavljajo istega projekta, ki je bil posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Ministrstva za kulturo, Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja). 8. Splošni kriteriji poziva Predlagatelj posameznega projekta ustreza splošnim kriterijem, če: – trajneje, vsaj eno leto, deluje na razpisnem področju; – izvaja programe, ki omogočajo ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – izvaja programe manjšinskih kulturnih ustvarjalcev; – izvaja programe, ki predstavljajo manjšinske skupnosti širšemu okolju. Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega poziva, če: – sodi na področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih ustvarjalcev manjšinskih skupnosti; – omogoča ohranitev posebne kulturne identitete različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev skladno z izraženimi kulturnimi potrebami; – predstavlja manjšinske skupnosti širšemu okolju; – resorno ne spada na druga področja, kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.; – zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90% vseh predvidenih stroškov; – ima uravnoteženo in realno finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki); je izvedljiv glede na razpoložljive vire; – bo v celoti izveden v letu 2010. 9. Posebni kriteriji poziva Predloženi programi bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev, glede na: – realizacijo programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk); – učinek realizacije programa oziroma projektov predlagatelja v zadnjem letu oziroma preteklem obdobju (skupaj do 21 točk; – kakovost zasnove predlaganega projekta (skupaj do 21 točk); – kakovost izvedbe predlaganega projekta (skupaj do 21 točk); – učinke predlaganega projekta z vidika spodbujanja kulturnega razvoja manjšinskih etničnih skupnosti (skupaj do 21 točk); – učinke predlaganega projekta z vidika kulturne raznolikosti, integrativnosti, interkulturalnosti, sodelovanja in sožitja (skupaj do 21 točk). 10. Uporaba kriterijev Programe bo presojala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagala le tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli najmanj šestdeset točk. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2010 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 12. Dokumentacija poziva Dokumentacija poziva obsega: – besedilo poziva; – prijavne obrazce: A (osnovni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o dosedanjem delu in dosežkih društva), B (osnovni podatki o projektu in finančni načrt), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe prijavitelja). Dokumentacija poziva je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dobijo tudi na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. JSKD je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti ali po elektronski pošti. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 4. 2. 2010 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! – Vloga na poziv Etn-2010. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Posamezni predlagatelj lahko na ta poziv predloži skupaj največ šest vlog. Na posamezno področje dejavnosti (glasbena, gledališka…) lahko predloži največ tri vloge. Vse nadaljnje vloge bodo zavrnjene. Posamezni predlagatelj lahko predloži več vlog v enem ovitku, vendar mora vsaka od njih ustrezati pogojem popolne vloge. Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog. Izpolnjevanje pogojev poziva Vloga na poziv je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih Etn-2010; – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku; – vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o delu društva), B (prijava projekta s finančnim načrtom), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta), Izjava (izjave odgovorne osebe); – vsebuje vse zahtevane podatke in priloge; – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev poziva. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega poziva. Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so: – Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502; – Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518; – Marko Studen, marko.studen@jskd.si, 01/24-10-508. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. Vloge, prispele na javni poziv, bodo obravnavane po času prispetja. Za čas prispetja vloge, ki je bila dopolnjena, se šteje čas prispetja dopolnitve vloge. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po tem roku bodo izdane odločbe.

AAA Zlata odličnost