Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5196. Sklep o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug, stran 15587.

Na podlagi 57. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 … 23/07) je župan Občine Ravne na Koroškem mag. Tomaž Rožen sprejel
S K L E P
o nadaljevanju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug
1. Splošno
S tem sklepom župan Občine Ravne na Koroškem ugotavlja stanje pri pripravi zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug in določa način nadaljnje priprave in sprejemanja tega akta.
Pravna podlaga za nadaljevanje priprave in sprejema je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) s podzakonskimi predpisi.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Občina Ravne na Koroškem je do uveljavitve ZPNačrt vodila postopek priprave prostorskega akta v skladu z določili Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 – ZUNDPP), in podzakonskih predpisov k temu zakonu v obliki zazidalnega načrta.
V postopku izdelave in sprejemanja prostorskega akta so bila izvedena naslednja uradna dejanja:
– Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje – jug (Uradni list RS, št. 12/01);
– Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 43/03);
Na podlagi 99. člena ZPNačrt se postopki sprejemanja zazidalnih načrtov po ZUNDPP nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o prostorskem načrtovanju in sicer v obliki občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju: OPPN).
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja Čečovje – jug, ki bo obsegala gradnjo enostanovanjskih objektov (CC.SI 11100) s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo.
Na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov z vplivi na okolje oziroma predvideni objekti in posegi ne bodo presegali velikosti objektov ali posegov določenih v Uredbi o vrstah posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09). Prav tako na območju urejanja ni predvidena gradnja objektov, za katere je obvezna izdelava študije požarne varnosti.
3. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnjem južnem delu naselja Ravne na Koroškem in obsega zemljišča ali dele zemljišč parc. št. 36/7, 36/9, 36/10, 36/15, 36/16, 85/2, 94/10, 94/11, 412/4, 412/5, vse k.o. Navrški vrh in parc. št. 1157/1, 1167 in 1235, vse k.o. Ravne, v skupni izmeri ca. 2,50 ha.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev:
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju.
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pripravljavec posega v prostor.
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN, se pridobi s preveritvijo vseh do sedaj izdelanih strokovnih podlag in izborom najustreznejše variante.
5. Roki za pripravo OPPN:
Postopek priprave, obravnave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+--------------------------------+-----------------+
|Faza v postopku         |Rok izvedbe   |
+--------------------------------+-----------------+
|Objava sklepa o izdelavi OPPN  |december 2009  |
+--------------------------------+-----------------+
|Priprava osnutka OPPN      |januar 2010   |
+--------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic nosilcev   |januar, februar |
|urejanja prostora        |2010       |
+--------------------------------+-----------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka  |marec 2010    |
|OPPN              |         |
+--------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna    |marec, april 2010|
|obravnava            |         |
+--------------------------------+-----------------+
|Opredelitev občine do stališč, |april 2010    |
|pripomb in predlogov      |         |
+--------------------------------+-----------------+
|Priprava predloga OPPN     |maj 2010     |
+--------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |maj, junij 2010 |
|urejanja prostora        |         |
+--------------------------------+-----------------+
|Priprava usklajenega predloga  |junij 2010    |
|OPPN              |         |
+--------------------------------+-----------------+
|Obravnava in OPPN na občinskem |junij 2010    |
|svetu              |         |
+--------------------------------+-----------------+
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje OPPN:
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice za pripravo OPPN so:
1. Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana,
3. Občina Ravne na Koroškem,
4. Javno komunalno podjetje Log, d.o.o.,
5. Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec,
6. Petrol energetika, d.o.o.,
7. Telekom Slovenije d.d., PE Maribor,
8. Zavod za gozdove RS, OE Slovenj Gradec.
Ministrstvo za okolje in prostor Ljubljana, pristojno za varstva okolja, bo na podlagi 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju pisno sporočilo pripravljavcu, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru postopka priprave ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7. Financiranje priprave OPPN:
Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev OPPN, izdelavo OPPN, vodenjem vseh z zakonom zahtevanih upravnih postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj, prevzame pripravljavec.
8. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0-0001/2009-02006
Ravne na Koroškem, dne 28. decembra 2009
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost