Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5172. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2010, stran 15551.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 29. seji dne 23. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dravograd za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dravograd za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
Prihodki in odhodki ožjih delov občine morajo biti zajeti v njihovih finančnih načrtih, ki so sestavni del občinskega proračuna.
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      v EUR
-------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov   Proračun leta
                       2010
-------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI         11.303.452
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)      7.463.822
70  DAVČNI PRIHODKI          6.232.455
   700 Davki na dohodek in      4.847.625
   dobiček
   703 Davki na premoženje       907.010
   704 Domači davki na blago in    477.820
   storitve
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI         1.231.367
   710 Udeležba na dobičku in    1.049.228
   dohodki od premoženja
   711 Takse in pristojbine       6.120
   712 Globe in druge denarne      10.710
   kazni
   713 Prihodki od prodaje          0
   blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki     165.309
72  KAPITALSKI PRIHODKI         583.936
   720 Prihodki od prodaje       80.000
   osnovnih sredstev
   722 Prihodki od prodaje       503.936
   zemljišč in neopred.
   dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE             0
   730 Prejete donacije iz          0
   domačih virov
74  TRANSFERNI PRIHODKI        3.255.694
   740 Transferni prihodki iz    1.785.988
   drugih javnofinančnih
   institucij
   741 Prejeta sredstva iz      1.469.706
   državnega proračuna iz
   sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   10.573.735
40  TEKOČI ODHODKI          2.230.394
   400 Plače in drugi izdatki     554.436
   zaposlenih
   401 Prispevki delodajalcev      89.866
   za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in      1.416.663
   storitve
   403 Plačilo domačih obresti     80.000
   409 Rezerve             89.429
41  TEKOČI TRANSFERI         3.004.135
   410 Subvencije           112.430
   411 Transferi posameznikom     847.773
   in gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim      338.387
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači      1.705.545
   transferi
42  INVESTICIJSKI ODHODKI       5.240.246
   420 Nakup in gradnja       5.240.246
   osnovnih sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI       98.960
   431 Investicijski transferi     98.960
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-      729.717
   II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ)
-------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
-------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIHDELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih
   posojil
   751 Prodaja kapitalskih
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih
   deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega
   premoženja v jav. skladih in
   dr. os. javnega prava
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)
-------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE               0
50  ZADOLŽEVANJE               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga    423.650
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)       306.067
   SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-      –423.650
   VIII.)
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-    –729.717
   VIII.-IX.)
-------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE      –306.067
31.12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Dravograd.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02),
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
3. prihodki proračunskega rezervnega sklada,
4. drugi prihodki, ki jih določi občina.
Prihodki ožjih delov lokalne skupnosti pripadajo tistemu ožjemu delu lokalne skupnosti, ki jih je prejel.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS).
Župan/ja s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju najkasneje v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za tekoče oziroma preteklo leto in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2010 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan/ja, predsedniki KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost presega 300.000,00 EUR in se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na podlagi odloka o ustanovitvi proračunskega sklada.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 70.000,00 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 30% župan/ja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan/ja dolžniku do višine 1.000,00 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2010 lahko ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 83.460,00 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo skupaj do višine 208.000,00 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2010 zadolžijo skupaj do višine 208.000,00 evrov.
O konkretni zadolžitvi posamezne pravne osebe odloča na predlog župana/je občinski svet.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 1.000.000,00 EUR.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)
V obdobju začasnega financiranja Občine Dravograd v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2009-31
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost