Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5145. Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud, stran 15497.

Na podlagi sedmega odstavka 34. člena in drugega odstavka 37. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dodeljevanju regionalnih spodbud
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
Ta uredba podrobnejše določa pogoje in merila (v nadaljnjem besedilu: kriteriji) in postopek za dodeljevanje regionalnih spodbud ter pogoje, merila in postopek za brezplačni prenos stvarnega in finančnega premoženja države v last samoupravnim lokalnim skupnostim z namenom vlaganja tega premoženja v razvojne programe.
II. REGIONALNE SPODBUDE
2. člen
(regionalne spodbude)
(1) Regionalne spodbude so spodbude, ki vplivajo na regionalni razvoj in jih proračunski uporabniki na državni ravni (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) namenjajo za sofinanciranje projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: regijski projekt).
(2) Regionalne spodbude se dolgoročno indikativno načrtujejo in usklajujejo z regionalnimi razvojnimi programi, državnim razvojnim programom in programskimi dokumenti, ki jih Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pripravlja v skladu s pravnim redom Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
(3) V postopku priprave državnega proračuna se v dokumentih razvojnega načrtovanja določijo vsebine in projekti, ki imajo značaj regionalnih spodbud, skladno z Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07).
(4) Regionalne spodbude se v postopku priprave državnega proračuna indikativno usklajujejo z izvedbenimi načrti regionalnih razvojnih programov (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni načrt) in s programi uporabnikov. Usklajevanje vodi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: služba).
(5) Regionalne spodbude, ki nimajo značaja državnih pomoči, se sofinancirajo do višine 100 odstotkov upravičenih stroškov.
(6) Regionalne spodbude se dodeljujejo po postopku, določenem v 3. do 9. členu te uredbe. Uporabnik, ki dodeljuje regionalne spodbude po tem postopku, o tem obvesti službo.
3. člen
(dodeljevanje regionalnih spodbud)
(1) Regionalne spodbude se dodeljujejo za namene, opredeljene v regionalnih razvojnih programih na podlagi ciljev posameznih uporabnikov.
(2) Postopek dodeljevanja regionalnih spodbud je dvofazni:
– v prvi fazi izvede služba povabilo subjektom spodbujanja razvoja na regionalni ravni iz 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) (v nadaljnjem besedilu: regionalna razvojna agencija) za predložitev izvedbenih načrtov,
– v drugi fazi izvedejo uporabniki javni poziv prijaviteljem projektov iz izvedbenih načrtov za vložitev vlog za dodelitev regionalnih spodbud.
4. člen
(povabilo službe za predložitev izvedbenih načrtov)
(1) Dodeljevanje regionalnih spodbud poteka na podlagi povabila službe regionalnim razvojnim agencijam za predložitev izvedbenih načrtov. Povabilo se nanaša na spodbude vseh uporabnikov. Vključuje pogoje financiranja, specifične kriterije posameznih uporabnikov, okvirne kvote razpoložljivih sredstev po uporabnikih in regijah ter druge elemente, določene v Uredbi o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06).
(2) Regionalna razvojna agencija pripravi predlog kriterijev za umeščanje regijskih projektov v izvedbeni načrt, ki jih potrdi svet regije.
(3) Regionalna razvojna agencija usmerja pripravo izvedbenega načrta, v sodelovanju z Regionalnim razvojnim svetom in njegovimi odbori. Projekti se uvrščajo v izvedbeni načrt v skladu z razvojnimi prioritetami in ukrepi, navedenimi v regionalnem razvojnem programu.
(4) Regionalna razvojna agencija predloži predlog izvedbenega načrta službi, skupaj s sklepom sveta regije o njegovi potrditvi in uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave.
(5) Služba lahko, po usklajevanju z vsemi uporabniki, določi regionalni razvojni agenciji rok za dopolnitev predloga izvedbenega načrta, če ta ni skladen s povabilom in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Služba lahko predlaga tudi spremembo vsebine predloga izvedbenega načrta. Po uskladitvi služba poda pisno mnenje o usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji.
(6) Usklajen izvedbeni načrt sprejme svet regije. Regionalna razvojna agencija o tem obvesti vse uporabnike.
5. člen
(kriteriji)
(1) Kriteriji za izbor projektov iz drugega odstavka prejšnjega člena morajo biti skladni s cilji regionalnih razvojnih programov in državnega razvojnega programa ter postavljeni tako, da izbrani regijski projekti izkazujejo:
– regionalni pomen in
– vpliv na ustvarjanje delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja.
(2) Glede na vsebino regionalne spodbude določi uporabnik dodatne specifične kriterije, ki se navedejo v povabilu iz prvega odstavka prejšnjega člena. V primeru sofinanciranja projektov iz sredstev kohezijske politike EU morajo specifični kriteriji vsebovati tudi »Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013«, ki jih služba objavi na svoji spletni strani.
6. člen
(javni poziv uporabnikov prijaviteljem projektov iz izvedbenih načrtov za dodelitev sredstev)
(1) Z javnim pozivom k oddaji vlog za dodelitev regionalnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: poziv) povabijo uporabniki prijavitelje projektov iz izvedbenih načrtov, potrjenih in sprejetih po postopku, določenem v prejšnjem členu, k oddaji vlog za dodelitev regionalnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Postopek poziva vodi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje predstojnik uporabnika ali od njega pooblaščena oseba.
(3) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana, ki morajo imeti strokovno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog s področja, s katerega se dodeljujejo regionalne spodbude.
(4) Poziv mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Objava poziva mora vsebovati:
1. naziv in sedež uporabnika,
2. pravno podlago za izvedbo poziva,
3. predmet poziva,
4. pogoje za kandidiranje, ki morajo biti skladni s kriteriji iz prejšnjega člena,
5. okvirno višino sredstev, ki je na razpolago za predmet poziva,
6. v primeru sofinanciranja projektov iz namenskih sredstev EU, navedbo razmerja med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike,
7. navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva, ali rokov, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
8. rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
9. datum odpiranja vlog ali datumi odpiranja vlog, če je v pozivu predvideno njihovo zaporedno odpiranje,
10. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu poziva,
11. informacija o tem, kje je na voljo dokumentacija poziva,
12. v primeru sofinanciranja projektov iz namenskih sredstev EU navedbo:
– zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1) in navodili organa upravljanja,
– o morebitnem dopolnilnem financiranju,
– o upravičenih stroških, specifikaciji dokazil za izkazovanje stroškov in metodi za njihov izračun v skladu z navodili organa upravljanja ali s sklicevanjem na navodila organa upravljanja,
– zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji,
– zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji agentu, posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom,
– zahteve glede spremljanja prihodkov operacije,
– omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25),
– posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljen delež in
– druge podatke, če so potrebni,
13. vzorec pogodbe,
14. navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo, da prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva, in da je upravičen do sredstev, ter
15. navedbo o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
(5) Uporabnik mora vlagateljem omogočiti vpogled v dokumentacijo poziva.
(6) V dokumentaciji poziva morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili prejemniku izdelati popolno vlogo.
(7) Uporabnik mora v dokumentaciji poziva navesti vse pogoje, ki jih mora izpolnjevati prejemnik, in sestavine vloge ter zahtevano dokumentacijo, ki so potrebne, da se vloga šteje za popolno.
(8) Komisija mora pred odločitvijo o objavi poziva oceniti, ali je vsebina dokumentacije pripravljena tako, da je mogoče pričakovati uspešen poziv in se odločiti, ali bo odpiranje javno. Ocena in odločitev se zapišeta v zapisnik.
7. člen
(vloga za dodelitev in sklep o izboru prejemnika regionalne spodbude)
(1) Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi poziva. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v dokumentaciji.
(2) Vloga mora biti predložena v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z besedilom »ne odpiraj – vloga« in navedbo poziva, na katerega se nanaša.
(3) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija. Odpiranje se izvede v roku, ki je predviden v pozivu, ali v predvidenih rokih, če gre za zaporedno odpiranje vlog, pri čemer je čas od izteka roka za dostavo vlog do odpiranja največ osem dni.
(4) Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge.
(5) O odpiranju vlog komisija sproti voditi zapisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet poziva,
– imena navzočih predstavnikov komisije,
– imena ali nazivi vlagateljev vlog (potencialnih prejemnikov sredstev),
– ugotovitve o popolnosti vlog in
– navedbo vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge,
– navedbo zavrženih vlog.
(6) Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
(7) Komisija v osmih dneh po odpiranju vlog pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
(8) Nepopolna vloga, ki je vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavrže s sklepom, ki se pošlje vlagatelju.
(9) Komisija strokovno pregleda popolne vloge in oceni izpolnjevanje pogojev, ki so bili navedeni v pozivu in dokumentaciji poziva. Komisija mora o strokovnem pregledu popolnih vlog in o njihovi oceni izpolnjevanja pogojev voditi zapisnik.
(10) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov regionalnih spodbud, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(11) Predlog prejemnikov regionalnih spodbud se predloži predstojniku uporabnika ali osebi, ki jo le-ta pooblasti za odločanje o dodelitvi regionalnih spodbud.
(12) Predstojnik uporabnika ali oseba, ki jo je ta pooblastil za odločanje o dodelitvi regionalnih spodbud, izda sklep o izboru prejemnikov regionalnih spodbud na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
(13) Uporabnik mora v roku, navedenem v objavi poziva, vse vlagatelje popolnih vlog s sklepom o izbiri obvestiti o odločitvi glede dodelitve regionalnih spodbud. V obrazložitvi sklepa mora navesti razloge za svojo odločitev.
(14) Uporabnik mora prejemnika sredstev po uvrstitvi projekta v načrt razvojnih programov državnega proračuna pozvati k podpisu pogodbe.
(15) Če prejemnik v osmih dneh od prejema poziva ne podpiše pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo.
8. člen
(pogodba)
Pred dodelitvijo sredstev se sklene pogodba med uporabnikom in prejemnikom. Obvezne sestavine pogodbe so:
1. naziva in naslova uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. časovni načrt porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo sredstev,
– možnost, da lahko uporabnik kadar koli preveri namensko porabo sredstev,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev med izvajanjem projekta ali programa ali najmanj zaključno poročilo,
– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni časovni načrt, sicer izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
6. druge obvezne sestavine pogodbe, ki so določene v aktih in usmeritvah uporabnika in predpisih EU.
9. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Vlagatelj vloge lahko vloži pri uporabniku pritožbo zoper sklep, s katerim je bila vloga zavržena, ali sklep o izbiri v roku osmih dni od prejema sklepa.
(2) Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti kriteriji poziva.
(4) Uporabnik mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom.
10. člen
(sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so v javnem interesu)
(1) Pri določitvi indikativnega obsega sredstev po razvojnih regijah za sofinanciranje dejavnosti regionalnih razvojnih agencij na podlagi 28. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja se s 60-odstotno utežjo upošteva fiksni del, ki je enak za vse razvojne regije, in s 40-odstotno utežjo spremenljivi del. Spremenljivi del je odvisen od števila občin na območju razvojne regije in indeksa razvojne ogroženosti regije. Število občin se upošteva s 25-odstotno utežjo, indeks razvojne ogroženosti regije pa s 75-odstotno utežjo.
(2) Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so v javnem interesu, se izvede na podlagi sklepa ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister). Služba pošlje sklep ministra o dodeljeni regionalni kvoti regionalni razvojni agenciji, ki je v času izdaje sklepa vpisana v evidenci pri službi, in ji določi rok za predložitev dokumentacije, ki je potrebna za sklenitev pogodbe o dodelitvi sredstev. Sredstva se dodelijo na podlagi podpisane pogodbe med službo in regionalno razvojno agencijo. Če na podlagi sklepa sveta regije opravljajo razvojne naloge za razvojno regijo tudi območne razvojne agencije, so te sopodpisnice pogodbe. V pogodbi se podrobno opredelijo in finančno ovrednotijo naloge v javnem interesu, ki jih za razvojno regijo izvajajo območne razvojne agencije.
(3) Odobrena sredstva je mogoče izplačati na podlagi predloženih poročil o izvedenih aktivnostih.
11. člen
(pomoč občinam pri komunalnem urejanju romskih naselij)
(1) Pomoči občinam pri komunalnem urejanju romskih naselij se skladno s 35. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja dodeljujejo kot posebne regionalne spodbude na prednostnih območjih, ki se soočajo z velikimi strukturnimi problemi.
(2) Do pomoči iz prejšnjega odstavka je upravičena občina:
– v kateri je v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, izvoljen predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu, ali
– v kateri je v skladu z določbami zakona, ki ureja položaj romske skupnosti, ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki romske skupnosti.
(3) Služba izvede javni razpis ali pozove upravičene občine k predložitvi projektov v višini indikativne kvote iz četrtega odstavka tega člena. V javnem razpisu ali pozivu služba določi dokumentacijo, ki jo treba predložiti za dodelitev pomoči in rok za predložitev. Če se uporabi postopek s pozivom, lahko služba določi občini rok za dopolnitev projektnega predloga. Služba pripravi predlog programa, ki ga sprejme vlada.
(4) Indikativne kvote za upravičene občine se izračunajo na podlagi razpoložljivega zneska sredstev na proračunski postavki službe, skupnega števila upravičenih občin, ocene opremljenosti romskih naselij z vodovodom, elektriko, kanalizacijo in prometno infrastrukturo, števila registriranih volivcev romske skupnosti v občini in sredstev, ki pripadajo občini na podlagi 21. do 23. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/09, 101/07 – odl. US in 57/08).
(5) Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje naslednjih projektov v romskih naseljih:
– vodovodni sistemi kar vključuje zajetja in cevovode do priključka uporabnika,
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov ali zaradi drugih ekoloških zahtev,
– elektrifikacija strnjenih naselij,
– novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in poti,
– odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev naselij.
(6) Pri nakupu zemljišč se v javnem razpisu ali pozivu določi zgornja meja sofinanciranja kvadratnega metra odkupljenega zemljišča ne glede na pogodbeno ceno.
(7) Pogodbe o dodelitvi sredstev so lahko večletne, pri čemer se pri določitvi proste letne kvote upoštevajo že prevzete pogodbene obveznosti iz prejšnjih let.
(8) Projekti se sofinancirajo do višine 100 odstotkov.
12. člen
(financiranje stroškov izvajanja programov po posebnih zakonih)
Ne glede na sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki so v javnem interesu v skladu z 10. členom te uredbe, se skupni stroški priprave in izvajanja posebnega programa s strani regionalne razvojne agencije financirajo po posebni pogodbi, vendar lahko ti stroški predstavljajo največ tri odstotke vrednosti posebnega programa.
13. člen
(nujni ukrepi regionalne politike)
(1) Samoupravnim lokalnim skupnostim in posameznikom se lahko v posebnih nepredvidljivih okoliščinah, do katerih pride zaradi naravne, ekološke ali druge nesreče, dodeli regionalna spodbuda kot nujni ukrep regionalne politike.
(2) Nujni ukrepi regionalne politike iz prejšnjega odstavka se izvajajo po postopku, določenem v 14. členu Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09).
III. PRENOS DRŽAVNEGA PREMOŽENJE V LAST SAMOUPRAVNIM LOKALNIM SKUPNOSTIM ZARADI VLAGANJ V RAZVOJNE PROGRAME
14. člen
(uporaba)
(1) Po postopku in ob izpolnjevanju meril in pogojev, ki jih določa to poglavje, se lahko brezplačno prenese stvarno in finančno premoženje države (v nadaljnjem besedilu: premoženje) v last samoupravnim lokalnim skupnostim z namenom vlaganja tega premoženja v razvojne programe (v nadaljnjem besedilu: prenos premoženja).
(2) To poglavje se ne uporablja za kmetijska zemljišča v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(3) Finančno premoženje iz prvega odstavka tega člena obsega delnice in deleže države v regionalnih razvojnih institucijah.
(4) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za ravnanje s strateškimi nepremičninami, ki jih upravljavci premoženja ne potrebujejo.
15. člen
(pobuda in začetek postopka za prenos premoženja)
(1) Služba začne postopek prenosa premoženja na:
– lastno pobudo,
– pobudo državnega organa, ki upravlja premoženje (v nadaljnjem besedilu: upravljavec premoženja),
– pobudo regionalne razvojne agencije ali pobudo samoupravne lokalne skupnosti.
(2) Služba v postopku prenosa premoženja preveri:
1. ali bo premoženje uporabljeno v razvojnih programih,
2. ali upravljavec premoženja soglaša s prenosom,
3. ali samoupravna lokalna skupnost soglaša s pridobitvijo lastninske pravice,
4. izpolnjevanje kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka:
– obstoj javnega interesa, utemeljenega z razvojnim namenom,obstoj pozitivnega učinka prenosa v obliki povečane dodane vrednosti, kar mora biti utemeljeno z razvojnim programom,
– število novo ustvarjenih delovnih mest ali število ohranjenih delovnih mest, utemeljeno s sanacijskim programom ali razvojnim programom,
– obstoj drugega pozitivnega merljivega učinka prenosa na izboljšanje stanja okolja ali oskrbe prebivalstva ali gospodarstva samoupravne lokalne skupnosti z razvojno infrastrukturo, utemeljeno z razvojnim programom in
– morebitne zadržke, zaradi katerih postopka prenosa premoženja ne bi bilo mogoče uspešno izpeljati.
(3) Če so pogoji in merila iz prejšnjega odstavka izpolnjeni, izda minister sklep o začetku prenosa premoženja, sicer pobudo za začetek postopka zavrne.
(4) Služba pošlje sklep o začetku ali zavrnitvi postopka prenosa premoženja predstojniku upravljavca premoženja in drugim udeležencem v postopku.
16. člen
(letni načrt razpolaganja)
Upravljavec premoženja vključi premoženje, za katero je izdan sklep o začetku postopka prenosa, v ustrezni letni načrt razpolaganja s premoženjem.
17. člen
(priprava gradiva o prenosu premoženja za obravnavo na vladi)
(1) Gradivo o prenosu premoženja za obravnavo na vladi strokovno pripravi in uskladi služba.
(2) Premoženje, ki je predmet brezplačnega prenosa, se prenese po ocenjeni vrednosti. Naročnik cenitve je upravljavec premoženja, stroške cenitve krije samoupravna lokalna skupnost. Cenitev premoženja se ne opravi, če upravljavec premoženja oceni, da je vrednost premoženja nižja od 5.000 eurov.
(3) Gradivo o brezplačnem prenosu premoženja se lahko nanaša na enega ali več predmetov prenosa. Poleg predloga sklepa vlade in predloga pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja mora gradivo vsebovati:
– obrazložitev predloga brezplačnega prenosa premoženja z opredelitvijo ciljev in namenov prenosa ter dokazil, s katerimi se utemeljuje, da bo samoupravna lokalna skupnost premoženje uporabila za razvojne programe,
– ocenitev vrednosti premoženja, če je bila narejena,
– pisno soglasje samoupravne lokalne skupnosti za pridobitev lastninske pravice.
18. člen
(sklep in pogodba o prenosu premoženja)
(1) Vlada na predlog službe sprejme sklep o brezplačnem prenosu premoženja na samoupravno lokalno skupnost, potrdi besedilo pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja in izda pooblastilo za njen podpis.
(2) Pogodba o brezplačnem prenosu finančnega in premičnega premoženja mora vsebovati:
– natančen opis premoženja, ki je predmet prenosa,
– navedbo lokalne skupnosti, na katero se premoženje prenese,
– navedbo, da gre za brezplačen prenos,
– vrednost premoženja, ki je predmet prenosa,
– navedbo namena prenosa,
– natančen opis razvojnega programa, v katerega se vlaga premoženje, in dinamiko izvajanja razvojnega programa,
– opis, kako bo preneseno premoženje uporabljeno v razvojnem programu,
– obveznosti lokalne skupnosti, da službi letno poroča o uporabi premoženja v razvojnih programih,
– klavzulo, da celotne stroške sklenitve pogodbe nosi samoupravna lokalna skupnost.
(3) Poleg sestavin iz prejšnjega odstavka mora pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja vsebovati tudi:
– določbo o obligacijsko pravni prepovedi odsvojitve nepremičnine vsaj za 5 let, z ustrezno pogodbeno kaznijo za primer kršitve,
– obveznost lokalne skupnosti, da službi letno poroča ali nepremično premoženje še služi uresničevanju javnega interesa,
– intabulacijsko klavzulo,
– zemljiškoknjižno dovolilo, s katerem si Republika Slovenija, za primer kršenja pogodbe, dogovori odkupno pravico, na podlagi katere lahko zahteva povratno prodajo nepremičnine za ceno, ki ne presega vlaganj v to nepremičnino, zmanjšano za amortizacijo.
19. člen
(usklajevanje in obveščanje v postopku prenosa premoženja)
(1) V postopku sprejemanja sklepa iz prejšnjega člena mora služba predlog pogodbe o brezplačnem prenosu premoženja v delu, ki se nanaša na podatke o premoženju, uskladiti z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za javno upravo.
(2) Služba mora po en izvod predloga pogodbe, skupaj z dokumentacijo, predložiti Ministrstvu za finance in Ministrstvu za javno upravo.
20. člen
(zaključek postopka, spremljanje in nadzor prenosa državnega premoženja)
(1) Postopek brezplačnega prenosa premoženja se konča z vpisom na novo nastalega premoženjskega stanja v ustrezne uradne evidence ali registre ali z odločitvijo, da se postopek prenosa ustavi.
(2) Postopek brezplačnega prenosa premoženja se lahko ustavi v katerikoli fazi s sklepom ministra.
(3) Če samoupravna lokalna skupnost krši pogodbo o brezplačnem prenosu premoženja, lahko upravljavec premoženja uveljavi odkupno pravico za ceno, ki ne presega vlaganj v to nepremičnino, zmanjšano za amortizacijo ali pogodbeno kazen.
(4) Samoupravna lokalno skupnost mora pridobljeno premoženje voditi v svojih analitičnih evidencah dolgoročnih sredstev kot neopredmetena sredstva, opredmetena osnovna sredstva ali dolgoročne finančne naložbe, še najmanj pet let po začetku veljavnosti pogodbe o prenosu premoženja.
(5) Za nadzor in spremljanje izvajanja določil pogodbe o prenosu lastninske pravice je odgovorna služba.
21. člen
(evidenca in poročanje)
Služba vzpostavi in vodi evidenco o opravljenih brezplačnih prenosih premoženja in enkrat na leto o tem poroča vladi.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanje ureditve)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati in se uporabljati Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 110/04 in 93/05 – ZSRR-1).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-15/2009/6
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009-1536-0021
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost