Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5178. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2010, stran 15556.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 32. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Litija za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Litija za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI         13.304.000
    (70+71+72+73+74+78)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)     10.998.000
70   DAVČNI PRIHODKI         10.164.000
    700 Davki na dohodek in     9.160.000
    dobiček
    703 Davki na premoženje      689.000
    704 Domači davki na blago in    315.000
    storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI         834.000
    710 Udeležba na dobičku in     65.000
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine       5.500
    712 Globe in druge denarne      4.500
    kazni
    714 Drugi nedavčni prihodki    759.000
72   KAPITALSKI PRIHODKI        900.000
    720 Prihodki od prodaje       20.000
    osnovnih sredstev
    722 Prihodki od prodaje      880.000
    zemljišč in neopredmetenih
    sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI       1.406.000
    740 Transferni prihodki iz    1.406.000
    drugih javnofinančnih
    institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI         14.224.850
    (40+41+42+43+45)
40   TEKOČI ODHODKI          3.646.450
    400 Plače in drugi izdatki     640.200
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za   111.800
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in     2.199.450
    storitve
    403 Plačila domačih obresti    235.000
    409 Rezerve            460.000
41   TEKOČI TRANSFERI         5.200.820
    410 Subvencije           129.200
    411 Transferi posameznikom in  2.858.930
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim     624.890
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači     1.587.800
    transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI      2.042.780
    420 Nakup in gradnja osnovnih  2.042.780
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI     3.334.800
    431 Investicijski transferi    871.300
    pravnim in fizičnim osebam, ki
    niso proračunski uporabniki
432  Investicijski transferi     2.463.500
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK       –920.850
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.
    – II.) (Skupaj prihodki minus
    skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK         –688.850
    (PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) –
    (II. – 403 – 404) (Skupaj
    prihodki brez prihodkov od
    obresti minus skupaj odhodki
    brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  2.193.730
    (70 + 71) – (40 + 41) (Tekoči
    prihodki minus tekoči odhodki
    in tekoči transferi)
-------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
-------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    16.000
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    16.000
    IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    751 Prodaja kapitalskih       2.000
    deležev
    752 Kupnine iz naslova       14.000
    privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   16.000
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)
-------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500+501)      1.500.000
50   ZADOLŽEVANJE           1.500.000
    500 Domače zadolževanje     1.500.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)     500.000
55   ODPLAČILA DOLGA          500.000
    550 Odplačila domačega dolga    500.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    95.150
    RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  1.000.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)   920.850
-------------------------------------------------
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA      0
    DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
-------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja, drugi izredni nedavčni prihodki, prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb ter
2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost lahko v letu 2010 prevzame obveznosti do višine planiranih sredstev za leto na kontu »413 – Drugi tekoči domači transferi« za posamezno krajevno skupnost oziroma mestno skupnost, razen za sredstva, ki jih krajevna skupnost pridobi z lastno dejavnostjo. Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost se ne sme zadolževati ali izdajati poroštev.
Krajevna skupnost oziroma mestna skupnost je dolžna do 10. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini poročilo o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih v skladu s predpisi o javnofinančnem poročanju občin.
Pravice porabe na proračunski postavki za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan. Pred sprejemom odločitve mora župan pridobiti pozitivno mnenje odbora občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pozitivno mnenje odbora občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Občina lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v veljavnem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti občine, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe za investicijske odhodke in investicijske transfere v veljavnem proračunu občine, od tega:
– v letu 2011 50% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 25% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe za blago in storitve in za tekoče transfere v veljavnem proračunu občine.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z naročniškimi in najemnimi pogodbami, razen če na podlagi najemnih pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje občine.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Za projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora župan pred sprejemom odločitve pridobiti pozitivno mnenje pristojnega odbora občinskega sveta za finance.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 200.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 200.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(upravljanje premoženja)
O odpisu obveznosti, ki so prihodek občinskega proračuna, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev, odloča na predlog župana občine občinski svet.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 500 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, razen obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
O pridobitvi ali odtujitvi premičnega premoženja občine odloča župan do višine 5.000 evrov.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je Občina Litija, morajo pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponuditi denarna sredstva Občini Litija.
Ne glede na določbe 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) in 26. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 28/02) občina lahko, če je za občino ekonomsko ugodnejše, izvede javno naročilo s področja gospodarskih javnih služb po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 1.500.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest, podprogram 16039001 Oskrba z vodo ter v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 85.962 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, in pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2010 ne morejo zadolžiti ali izdati poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(obveznost poročanja)
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Litija, so dolžni do 28. 2. 2011 predložiti občini poročila o delu, realizaciji programa ter zaključni račun za leto 2010.
Prav tako so na zahtevo občinskega sveta, nadzornega odbora, župana ali občinske uprave pravne osebe dolžne izdelati in dostaviti dodatne analize poslovanja.
Pravni osebi, ki ne predloži potrebnih dokumentov, se lahko za nedoločen čas zadrži izplačilo sredstev.
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Litija v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2009
Litija, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost