Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

Št. 654/09 Ob-8465/09 , Stran 3255
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. 1. Predmet razpisa Predmet razpisa je opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) od leta 2010 do konca leta 2012. Glavne dejavnosti Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) so vzpostavitev stične točke Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu (Balkan Incentive Fund for Culture – BIFC), združevanje podatkov, vzpostavljanje partnerstev ter zagotavljanje pretoka informacij o programih sofinanciranja na področju kulture v okviru drugih multilateralnih organizacij in povezav, ki so aktivne v Jugovzhodni Evropi. Sklad za spodbujanje kulture na Balkanu (Balkan Incentive Fund for Culture – BIFC) je leta 2006 za poskusno obdobje treh let ustanovila Evropska kulturna fundacija (European Cultural Foundation), nizozemska neprofitna ustanova s sedežem v Amsterdamu, v partnerstvu s Human Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos) in Open Society Institute (OSI). Evropska kulturna fundacija bo delovanje BIFC še naprej podpirala, izrazila pa je zainteresiranost za sodelovanje s partnerji za povečanje učinkovitosti ter večjo prisotnost v regiji. Glede na to, da je Zahodni Balkan zunanjepolitična prioriteta Slovenije, in glede na vključitev Slovenije v Svet ministrov za kulturo Jugovzhodne Evrope se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da ustanovi Informacijsko platformo za Jugovzhodno Evropo, ki bo združevala in krepila pretok informacij o programih sofinanciranja na področju kulture v tej regiji, ter s financiranjem stične točke, ki bo okrepila njegovo delovanje, prispeva k delovanju BIFC. Izbrani izvajalec bo z Ministrstvom za kulturo sklenil pogodbo o financiranju za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za obdobje od leta 2010 do konca leta 2012. 2. Razpisno področje Javni ciljni razpis je namenjen prijavi ponudb za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE). Cilji razpisa in naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) so: – zbiranje in distribucija informacij ter pogojev za sodelovanje pri programih sofinanciranja na področju kulture v okviru Sveta Evrope, Evropske komisije, Jadransko-jonske pobude, Srednjeevropske pobude, Unesca in drugih medvladnih in mednarodnih organizacij ter meddržavnih pobud; – zagotavljanje pomoči in usmeritev prejemnikom sredstev Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu za razvoj njihovih projektov ter spodbujanje sinergijskih učinkov med različnimi prejemniki in njihovimi projekti; – spodbujanje uravnotežene geografske porazdeljenosti podpore iz sredstev Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu na območju Zahodnega Balkana; – širjenje znanja, izkušenj in dobrih praks, pridobljenih s podporo Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu ter spodbujanje raziskav in razvoja posameznih projektov; – povečanje vidnosti Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu ter promocija njegovih ciljev na območju celotnega Zahodnega Balkana; – podpora kulturnemu sektorju na območju Jugovzhodne Evrope ter zagotavljanje ustreznih storitev za omogočanje in spodbujanje čezmejnega sodelovanja; – krepitev obstoječih kulturnih mrež in vzpostavljanje novih partnerstev v Jugovzhodni Evropi ter vzpostavitev platform za promocijo kulture na lokalnih in regionalnih ravneh; Izbrani izvajalec mora začeti opravljati naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) predvidoma marca 2010. Če se bodo naloge stične točke Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu v okviru Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE), ki izhajajo iz Memoranduma o soglasju glede Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu med Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije in Evropsko kulturno fundacijo (Memorandum of Understanding regarding the Balkan Incentive Fund for Culture (BIFC) between the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia and the European Cultural Foundation (EFC)), spremenile, se lahko z dodatkom k pogodbi ustrezno spremenijo tudi naloge izvajalca nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu 3.1. Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so nepridobitne pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (kot društvo, zavod ali ustanova) za opravljanje dejavnosti na področju kulture (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra, potrdilo upravne enote ali pristojnega ministrstva ter izpisek iz AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev! Vlogi mora biti priložen temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja). Organizacije, katerih razvid vodi Ministrstvo za kulturo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila; – da so kot pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2007 do 2009 izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava v Prijavnem obrazcu št. 1); – da prijavi priložijo zaključeno in jasno finančno zgradbo (obvezno dokazilo: finančna zgradba v Prijavnem obrazcu št. 3). 3.2. Posebni pogoji: Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE): 3.2.1 Kadrovski pogoji za prijavitelje Prijavitelj mora v prijavi izkazovati naslednja znanja oziroma usposobljenost zaposlenih oziroma sodelavcev za izvedbo projekta: – število sodelujočih in njihovo poznavanje kulturnih dogajanj na območju Jugovzhodne Evrope in v EU; – vzpostavljeni stiki z umetniškimi institucijami, organizacijami in posamezniki na območju Jugovzhodne Evrope; – reference pri vodenju mednarodnih projektov na področju kulture; – izkušnje na področju informiranja, mreženja, mednarodnega sodelovanja, koordinacije (organizacija seminarjev, konferenc itd.) in na področju stikov z javnostmi; – znanje angleščine ter znanje vsaj dveh jezikov republik bivše SFRJ; – obvladovanje dela z računalnikom (programi `Microsoft Office`); (obvezno dokazilo: opis in priloga k Prijavnemu obrazcu št. 1). Ravnanje osebja (zaposlenega pri prijavitelju oziroma delo po pogodbi) mora biti v javnem interesu ter mora odražati neodvisnost pri opravljanju nalog. Prijavitelj ne sme biti v položaju navzkrižja osebnih interesov z javnim interesom na področju kulture. Osebe, zaposlene pri prijavitelju, kot tudi osebe, ki bodo opravljale naloge informacijske pisarne na podlagi pogodbenega dela (podjemne, avtorske in druge pogodbe) ne morejo biti člani organizacij, ki prijavljajo projekte za pridobitev sredstev iz Sklada za spodbujanje kulture na Balkanu (obvezno dokazilo: podpisana izjava v Prijavnem obrazcu št. 1). 3.2.2 Prostorski pogoji za prijavitelje Prijavitelj mora imeti na voljo prostor, namenjen izvajanju aktivnosti stične točke, na dostopni lokaciji (obvezno dokazilo: opis in priloga v Prijavnem obrazcu št. 1). 3.2.3. Oprema, ki jo mora imeti prijavitelj na voljo: – računalniška oprema, ki ustreza tržno dostopni opremi s priključkom na internet; – programska oprema, združljiva z opremo Ministrstva za kulturo in Evropske kulturne fundacije (paket `Microsoft Office`); – pisarniška oprema (telefon, odzivnik, fotokopirni stroj, elektronska pošta in drugo); (obvezno dokazilo: opis in priloga v Prijavnem obrazcu št. 1). 4. Izpolnjevanje pogojev razpisa Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev ministrstva imenuje ministrica za kulturo. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Ministrstvo lahko v primeru kasnejše ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru kasnejše ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 5. Razpisni kriteriji za izbor izvajalca Ministrstvo za kulturo bo prispele ponudbe obravnavalo na podlagi spodaj navedenih kriterijev izbora: – program dela Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010 (kakovost vsebine in metodologije izvedbe v skladu z nalogami, navedenimi v točki 2 tega razpisa) – do 18 točk; – finančni načrt za izvajanje aktivnosti in delovanja Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010 (na podlagi Prijavnega obrazca št. 3) – do 18 točk; – domače in tuje reference prijavitelja in oseb, ki bodo opravljale naloge Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo. Reference morajo biti relevantne za izvajanje del, ki so predmet razpisa (kot reference se štejejo dokazila o izvedbi seminarjev in delavnic, promocij, tiskovnih konferenc, izdajanju publikacij in tiskovin, aktivni udeležbi na različnih domačih in tujih dogodkih ipd.) – do 6 točk; – načrt delovanja stične točke do leta 2012 in dolgoročna vizija (npr. komplementarnost z redno dejavnostjo predlagatelja, sinergije s sorodnimi institucijami na evropskem, regionalnem (Jugovzhodna Evropa) in nacionalnem nivoju) – do 8 točk. Skupaj predlagatelj lahko doseže od 0 do 50 točk. 6. Uporaba kriterijev: najvišje možno število prejetih točk za prijavo je 50 točk. Prag za uvrstitev v izbor je doseženih najmanj 40 točk. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo v postopku izbire ocenjen najvišje. 7. Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa z oznako JCR-IPJE-2010–2012 znaša na letni ravni predvidoma 50.000 €. Dokončna višina sredstev za izvajanje nalog stične točke Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za obdobje 2011–2012 bo določena letno na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS. Opredeljena bo v dodatku k pogodbi o financiranju, sklenjenem na osnovi poziva Ministrstva za kulturo izbranemu izvajalcu do 15. novembra tekočega leta za vsako naslednje leto posebej, v katerem bo izvajalec natančno opredelil obseg in dinamiko predvidene realizacije programa dela Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za posamezno leto. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 30. oktobra tekočega leta oziroma v rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 9. Razpisni rok Razpis se začne 31. decembra 2009 in zaključi 29. januarja 2010. 10. Razpisna dokumentacija 10.1 Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa; – prijavne obrazce; – št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE); – št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE); – št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010; z obveznimi prilogami (organigram, reference, življenjepis zaposlenih oziroma sodelujočih). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10.2 Vloga prijavitelja mora vsebovati – V celoti izpolnjene in žigosane prijavne obrazce: – št. 1: Podatki o prijavitelju za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE); – št. 2: Vsebinski načrt za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE); – št. 3: Finančna zgradba opravljanja nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) za leto 2010; z obveznimi prilogami (organigram, reference, življenjepis zaposlenih oziroma sodelujočih). Zahtevana obvezna dokazila: – kopija izpiska iz sodnega registra, potrdilo upravne enote ali pristojnega ministrstva ter izpisek iz AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev! Vlogi mora biti priložen temeljni akt, ustanovitveni akt ali statut prijavitelja; – podpisana izjava v Prijavnem obrazcu št. 1 o rednem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do Ministrstva za kulturo. 11. Oddaja vlog 11.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana do 29. januarja 2010 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj! – Prijava na javni ciljni razpis, z oznako JCR-IPJE-2010–2012.«. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). 11.2. Za pravočasno šteje vloga, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vključno 29. januarja 2010 oziroma do tega dne predložena na vložišču Ministrstva za kulturo. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, štejejo za prepozne. Za nepopolno vlogo šteje tista vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva razpisna dokumentacija. Upravičeni prijavitelj je tista pravna oseba, katere vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge. Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega ciljnega razpisa in da se z njo strinja. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge, ki: – jih niso vložile upravičene osebe, – so prepozne ali – nepopolne. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Urška Zupanec (e-pošta: Urska.Zupanec@gov.si, tel. 01/369-59-99). Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo za kulturo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko pisno po elektronski pošti. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno v točki 10.1. 14. Obveščanje o izboru: Ministrstvo za kulturo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 2. februarja 2010 ob 10. uri. Ministrstvo za kulturo bo izbralo izvajalca za opravljanje nalog Informacijske platforme za Jugovzhodno Evropo (IPJE) po postopku, kot ga določata Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost