Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

5189. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008, stran 15581.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 76/08), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07, 109/08) in 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99, 1/02, 38/03) je Občinski svet Občine Oplotnica na 15. seji dne 22. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2008, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Oplotnica.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2008, ki obsega:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
+-----------------------------------+---------------+
|Skupina/Podsk. kontov       |     v EUR|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI    |  3.229.975,50|
|    |(70+71+72+73+74+78)    |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |  2.325.776,41|
+--------+--------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI      |  2.197.469,18|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in  |  1.997.496,00|
|    |dobiček          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje  |   91.309,68|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago |   108.663,50|
|    |in storitve        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki      |       0|
+--------+--------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI     |   128.307,23|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in|   58.159,07|
|    |dohodki          |        |
|    |iz premoženja       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine |    3.354,47|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni     |     166,30|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje  |       0|
|    |blaga           |        |
|    |in storitev        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni    |   66.627,39|
|    |prihodki         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI    |   236.901,28|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje  |    9.279,71|
|    |osnovnih         |        |
|    |sredstev         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje  |       0|
|    |zalog           |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje  |   227.621,57|
|    |zemljišč         |        |
|    |in nematerialnega prem.  |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE     |       0|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz  |       0|
|    |domačih virov       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz  |       0|
|    |tujine          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI    |   667.297,81|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz|   667.297,81|
|    |drugih javnofinančnih   |        |
|    |institucij        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI      |  3.726.393,14|
|    |(40+41+42+43)       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI      |   756.238,40|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki|   211.457,79|
|    |zaposlenim        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev|   27.800,53|
|    |za socialno varnost    |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in  |   447.927,99|
|    |storitve         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih    |   18.859,04|
|    |obresti          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve        |   50.193,05|
+--------+--------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI     |   956.606,09|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije      |   61.102,71|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom|   444.538,87|
|    |in gospodinjstvom     |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim |   151.945,69|
|    |organizacijam in ustanovam|        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači  |   299.018,82|
|    |transferi         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v  |       0|
|    |tujino          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI   |  1.933.852,06|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja   |  1.933.852,06|
|    |osnovnih sredstev     |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |   79.696,59|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski     |   24.999,96|
|    |transferi         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski     |   54.696,63|
|    |transferi proračunskim  |        |
|    |uporabnikom        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK   |  –496.417,64|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)|        |
|    |(I.-II.)         |        |
+-----------------------------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|NALOŽB               |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
|    |POSOJIL IN PRODAJA    |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|    |(750+751+752)       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
|    |POSOJIL          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih |       0|
|    |posojil          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih  |       0|
|    |deležev          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova  |       0|
|    |privatizacije       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|    |(440+441+442+443)     |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE|       0|
|    |KAPITALSKIH        |        |
|    |DELEŽEV          |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila     |       0|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih |       0|
|    |deležev in naložb     |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin|       0|
|    |iz naslova privatizacije |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega |       0|
|    |premoženja        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA    |       0|
|    |POSOJILA         |        |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH |        |
|    |DELEŽEV (IV.-V)      |        |
+-----------------------------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)    |   825.565,00|
+--------+--------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE       |   825.565,00|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje  |   825.565,00|
+--------+--------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550)   |   342.072,86|
+--------+--------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA      |   342.072,86|
+--------+--------------------------+---------------+
|    |550 Odplačilo domačega  |   342.072,86|
|    |dolga           |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |   –12.925,50|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-  |        |
|    |II.-V.-VIII.)       |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE     |   483.492,14|
|    |(VII-VIII)        |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE     |   496.417,64|
|    |(VI+X-IX)         |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|    |Stanje sredstev na računih|   132.377,78|
|    |na koncu preteklega leta |        |
+--------+--------------------------+---------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo  |   132.377,78|
+--------+--------------------------+---------------+
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 95.717,45 EUR se prenese v proračun za leto 2009.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013.15/2009
Oplotnica, dne 22. decembra 2009
Župan
Občine Oplotnica
Matjaž Orter l.r.

AAA Zlata odličnost