Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2009 z dne 31. 12. 2009

Kazalo

Ob-8466/09 , Stran 3260
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Trubarjeva 11. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v vlogi nosilca proračunske postavke. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 ZPOP-1), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08), Sprememb Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2009 (sklep Vlade RS št 47602-37/2008/14 z dne 29. 10. 2009), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2010 (sklep Vlade RS, št. 47601-30/2009/11 z dne 17. 12. 2009), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »(št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe), Proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09, 59/09 ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 3. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite z ugodno obrestno mero, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Banka Volksbank d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Factor banka d.d. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Še posebej je razpis namenjen spin off podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 4.1 Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, razen če je v nadaljnjem besedilu javnega razpisa drugače določeno. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2008 in izkaz poslovnega izida za leto 2008 za odpiranja vlog do 31. 3. 2010, – bilanca stanja na dan 31. 12. 2009 in izkaz poslovnega izida za leto 2009 za vsa nadaljnja odpiranja, – za podjetja, ustanovljena v letu 2010 velja, da se upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Samostojni podjetnik posameznik se v svojem podjetju upošteva v številu zaposlenih. V okvir MSP sodijo tudi nova podjetja in spin off podjetja. Novo podjetje za potrebe tega razpisa je podjetje, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in ni registrirano več kot 42 mesecev do dneva vložitve vloge ter izplačuje plače (za samostojne podjetnike prispevke) vsaj 4 mesece. Spin-off podjetje za potrebe tega razpisa je podjetje, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje in ni registrirano več kot 42 mesecev in katere družbenik je ali je bil raziskovalec v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem (JRZ) ali javnem visokošolskem (JVZ) zavodu. Podjetje deluje na osnovi večjega obsega znanja JRZ ali JVZ (objava vsaj 2 člankov na »Web of knowledge«) in je nastala z aktivnim sodelovanjem te organizacije. Ostala določila za opredelitev velikosti MSP se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Prilogo 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008 najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=109. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2008 za odpiranja do 31. 3. 2009 in so v težavah na podlagi računovodskih izkazov za leto 2009 za odpiranja od 31. 3. 2009 naprej skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije), – imajo neporavnane obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, – so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2007-2009), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada. Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Pri dodeljevanju pomoči je potrebno upoštevati še merilo nujnosti državnih pomoči. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – podjetje mora zagotavljati ohranjanje zaposlenih (izhodišče število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) projekt se lahko zaključi najkasneje do 31. 12. 2013, – podjetje mora izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje z vidika ohranitve delovnih mest in dodane vrednosti na zaposlenega, razen če se upravičeni stroški projekta nanašajo le na obratna sredstva, – podjetje mora imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji. 4.2. Kreditni in garancijski pogoji: – višina upravičenih stroškov projekta ni omejena, upoštevajo se neto stroški projekta brez DDV, – maksimalna skupna višina bančnega kredita, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je 1.000.000 EUR, od tega je lahko maksimalni znesek kredita namenjen financiranju obratnih sredstev 200.000 EUR in maksimalni znesek namenjen financiranju nematerialnih projektov 200.000 EUR, – garancije v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobrijo za vse upravičene stroške projekta, – obrestna mera za kredit pri banki je EURIBOR 6 mesečni+1,2%, – odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju 100% obratnih sredstev, je od 1,5 do 3 let, odplačilna doba kredita, namenjenega financiranju projektov brez ali delno z obratnimi sredstvi, je od 1,5 do 7 let, – za odplačevanje glavnice kredita, namenjenega financiranju projekta brez ali delno z obratnimi sredstvi je možen moratorij do dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo, moratorij na glavnico kredita namenjenemu financiranju 100% obratnih sredstev, je največ 6 mesecev, – stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke, – provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno, – zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja, – zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom. 5. Merila za izbor prejemnikov Vse popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (zaposleni, lastna udeležba, dinamika rasti čistih prihodkov, tržna naravnanost, vpliv na okolje, delež zaprošenih obratnih sredstev v čistih prihodkih podjetja, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status novega podjetja). Podjetja s statusom spin off podjetja se ne točkujejo po kvantitativnih merilih. Namesto tega točkovanja se upošteva mnenje Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (to mnenje pridobi Sklad za vsako posamezno vlogo s statusom spin off podjetja) za spin off podjetja. – kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III Merila za ocenjevanje projektov). Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili, prav tako preidejo v kvalitativno analizo tudi spin off podjetja na podlagi pozitivnega mnenja izdanega s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garancije Sklada. Prav tako takoj pridobi negativno mnenje tudi projekt spin off podjetja, ki je prejel negativno mnenje s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in ne more pridobiti garancije Sklada. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi Sklada v odločanje za vse popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki izpolnjujejo definicijo spin off podjetja, za vse ostale primere pa velja, da imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost vlagatelji, ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja. Uprava Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 6. Višina garancijskega potenciala, ki je na razpolago za javni razpis Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 10.000.000 EUR. 7. Upravičeni stroški projekta Garancija se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme1, nakupa zemljišč2, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroške gradnje in/ali nakupa objekta3, ___________ 1 Za novo tehnološko opremo se upošteva vsa nerabljena oprema izdelana vsaj v letu 2009. 2 Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije. 3 V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelane s strani neodvisne institucije. – nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – obratna sredstva (nakup materiala, blaga, storitev, promocija, plače, davčne obveznosti, stroški testiranja.). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. To velja tudi v primeru obratnih sredstev. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj tri leta po zaključku projekta za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti v tem času prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam. Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež ali glasovalne pravice) s podjetjem-prejemnikom. Prav tako materialne investicije ne more kupiti od oseb v sorodstvenem razmerju z lastnikom. Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I), se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2011. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 8. Rok v katerem morajo biti izdane garancije sklada Garancije Sklada se izdajajo do 31. 3. 2011. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo stare kredite. 9. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog so: 15. 2., 5. 4., 15. 5., 15. 6., 15. 9. in 15. 10. vse v letu 2010 oziroma do porabe sredstev. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma preklica. Ko bodo vsa razpisana sredstva porabljena, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Vloge, ki bodo prispele po roku za predložitev vloge se obravnavajo v naslednjem odpiranju. Vloge, ki bodo prispele po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. 10. Datumi odpiranja vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenih rokov za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 11. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Uprava Sklada bo o njih s sklepom odločila v zakonskem roku. Služba državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredovala vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. 12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za ocenjevanje projekta, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor, v pisarni št. 1, pri višjem referentu 1 za državne pomoči in rizične naložbe (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 74 – Bojana Mikeln, (02) 234 12 88 – Boris Ritlop, (02) 234 12 42 – Jasna Kepnik Hiter in (02) 234 12 64 – mag. Boštjan Vidovič ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 13. Vsebina vloge 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančni kredit z ugodno obrestno mero P1-TP (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu www.podjetniskisklad.si/razpisi obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. Poslovni načrt, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2008 in 2009 (za odpiranje 15.2. priložite oceno bilance stanja in izkaza poslovnega izida). Za podjetja ustanovljena v letu 2010 velja, da morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni glede na datum oddaje vloge): a) za gospodarske družbe: SBON-1 (AJPES), b) za samostojne podjetnike: BON-1/SP (AJPES) in potrdilo o plačanih davkih od pristojne davčne izpostave. 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad, podpisana s strani odgovorne osebe. 6. Velja samo za podjetja s statusom spin off podjetja-Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za status spin-off podjetja iz tega razpisa, izdano s strani JRZ oziroma JVZ podpisano s strani odgovorne osebe. Potrdilo mora vsebovati obrazložitev z ustreznimi dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje definicije spin off podjetja po tem razpisu. 7. Velja samo za podjetja s statusom novega podjetja - Potrdilo o izplačevanju plač za 4 mesece z dokazili o nakazilih: Obračun zneskov plač z davki in prispevki in potrdilo banke o nakazilih plač iz transakcijskega računa z razvidnimi datumi nakazil. Priložene listine so osnova za ocenjevanje. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v pisni obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 14. Oddaja vlog Vlogo v pisni obliki vloži vlagatelj po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada za kredit z ugodno obrestno mero - P1/TP«. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Trubarjeva 11, Maribor) je možna vsak delovni dan v pisarni št. 05 – poslovni sekretariat med 9. in 15. uro. 15. Ostale zahteve Vlagatelji kateri bodo prejeli pozitivni sklep bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.

AAA Zlata odličnost