Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

485. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
486. Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2)
487. Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)
488. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)
489. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A)
490. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

491. Uredba o vsebini evidence o planinskih poteh in o načinu njene vzpostavitve in vodenja
492. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in spremembah Direktive 2002/21/ES
546. Uredba o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evropske unije
547. Uredba o spremembah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
548. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin

Odloki

493. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena

Sklepi

549. Sklep o določitvi denarnega nadomestila za nastanitev v skladu z Zakonom o dopolnitvah Zakona o začasnem zatočišču

Drugi akti

550. Akt o spremembah Akta o preoblikovanju javne ustanove ,,Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

MINISTRSTVA

494. Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov
495. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – teran
496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
497. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o namenih porabe, merilih in pogojih za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin
498. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
499. Seznam snovi I, IA in IB
500. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2008
551. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aditivih za živila
552. Spremembe in dopolnitve Sodnega reda

USTAVNO SODIŠČE

501. Odločba o skladnosti drugega odstavka 223. člena ZP-1 z Ustavo
502. Popravni sklep k odločbi št. Up-2089/06 z dne 18. 10. 2007

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

503. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

504. Aneks št. 5 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bloke

505. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2008
506. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bloke
507. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v Občini Bloke

Braslovče

508. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2008
509. Odlok o ugotovitvi skladnosti občinskih prostorskih izvedbenih načrtov Občine Braslovče s strategijo prostorskega razvoja občine ali prostorskim redom Občine Braslovče, razveljavitev občinskih prostorskih izvedbenih načrtov Občine Braslovče in razveljavitev prostorskih izvedbenih pogojev Občine Braslovče
510. Odlok o Prostorskem redu Občine Braslovče
511. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Braslovče

Gornji Petrovci

512. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.
513. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Gornji Petrovci

Ilirska Bistrica

514. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kraške lekarne Ilirska Bistrica

Kranj

515. Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj

Kranjska Gora

516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
517. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
518. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Rateče vzhod R SK2
519. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ledine - Podkoren (ureditveno območje KG2/H1)

Kuzma

520. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2007

Ljubljana

521. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2009

Murska Sobota

522. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

523. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
524. Pravilnik o sofinanciranju dodatnega strokovnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

525. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto (ZMP-3)

Podlehnik

526. Pravilnik o enkratnem prispevku za delovanje humanitarnih društev
527. Sklep o določitvi cen oglaševanja v občinskem glasilu Podlehniška žvegla
528. Sklep o višini letne najemnine za najetje grobov in vežice za leto 2008
529. Cenik zimske službe za sezono 2007/2008

Postojna

530. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta industrijsko-obrtne cone v Postojni

Semič

531. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2008
532. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2009

Slovenj Gradec

533. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008

Slovenske Konjice

534. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Slovenske Konjice
535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Slovenske Konjice

Trebnje

536. Odlok o razveljavitvi Odloka o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe
537. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (UPB)

Vitanje

538. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Vitanje« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
539. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vitanje
540. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Vitanje

Vransko

541. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008
542. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

543. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec
544. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda

Železniki

545. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

553. Popravek Popravka Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta družbeno usmerjene blokovne gradnje »Nova Dobrava« Zreče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti