Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

455. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

MINISTRSTVA

456. Pravilnik o postopkih zaščite kmetijskih pridelkov oziroma živil
457. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
458. Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007

USTAVNO SODIŠČE

459. Sprememba Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas pomladanskega zasedanja od 10. 1. 2008 do 15. 7. 2008
460. Odločba o oceni ustavnosti Zakona o visokem šolstvu
461. Odločba o zavrnitvi pritožbe

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

462. Sklep o razpisu naknadnih in ponovnih volitev članov državnega sveta

OBČINE

Črnomelj

463. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
464. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2008
465. Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena

Grad

478. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad

Grosuplje

466. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za zemljišče parc. št. 185/3 v k.o. Grosuplje – naselje

Kamnik

467. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 16 Kamniška Bistrica – del

Medvode

468. Sklep o začetku priprave Odloka o dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 12 Zbilje

Metlika

469. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije
470. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi Občine Metlika

Murska Sobota

471. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota

Podčetrtek

479. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1400/11, k.o. Virštanj za nepremičnino parc. št. 700/2, k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
480. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1404/2, k.o. Virštanj in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnino parc. št. 639/2, 640/1 in 644/2, vse k.o. Virštanj in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Rogaška Slatina

481. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina
482. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
483. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje S 8a Tržišče
484. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi

Šentrupert

472. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šentrupert za leto 2008

Žalec

473. Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje – sever
474. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
475. Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja
476. Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
477. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov
16. Uredba o ratifikaciji Dopolnilnega protokola k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o sprejetju dodatnega razpoznavnega znaka (protokol III)
17. Uredba o ratifikaciji 25., 26. in 27. spremembe Carinske konvencije o mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR zvezka (Konvencija TIR)

Ministrstvo za zunanje zadeve

18. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pomoči v hrani, 1999
19. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah
20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Izrael o dvostranskem sodelovanju na področju tehnoloških in industrijskih raziskav in razvoja v zasebnem sektorju

Razglasni del

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti