Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

476. Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada, stran 1102.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 10. seji dne 21. januarja 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za dodelitev finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture v Občini Žalec iz sredstev Savinovega sklada.
V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki ter dokumentacija, ki se uporabljajo v postopku dodelitve finančne pomoči,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti kandidati za dodelitev finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture.
2. člen
Višino finančne pomoči (sofinanciranja) določi občinski svet v proračunu Občine Žalec za posamezno koledarsko leto.
Sredstva za finančno pomoč se lahko pridobijo tudi iz naslova donacij in prispevkov gospodarskih družb ter iz drugih virov.
3. člen
Sredstva za dodelitev finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture se kandidatom dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko obdobje in se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.
4. člen
Komisija se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kandidatov, ki jim bo dodeljena finančna pomoč iz občinskega proračuna, ravna po pogojih in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
II. POGOJI
5. člen
Finančna pomoč pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj je namenjena osnovnošolcem, dijakom, študentom ter ostalim občankam in občanom, ki ustvarjajo na področju kulture.
Pravico do prijave na javni razpis za dodelitev finančne pomoči imajo fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
a) da imajo stalno bivališče v Občini Žalec,
b) da izpolnijo obrazec za dodelitev finančne pomoči in predložijo zahtevane dokumente,
c) da imajo do Občine Žalec poravnane vse obveznosti iz preteklih let.
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto dodelila finančno pomoč predlagateljem na naslednjih področjih:
– glasbeno področje,
– likovno področje,
– gledališko področje,
– plesno področje,
– literarno področje.
Finančna pomoč se ne dodeli za namene, ki so že financirani iz občinskega proračuna.
III. POSTOPKI
6. člen
Vsa potrebna strokovna opravila za javni razpis in dodeljevanje sredstev kandidatom na podlagi tega pravilnika opravlja Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.
7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančne pomoči kandidatom poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog,
2. zbiranje vlog,
3. obravnava in ocenjevanje vlog,
4. obveščanje kandidatov o odločitvi,
5. sklepanje pogodb,
6. spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati,
– okvirno vrednost razpisanih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok (zaprt razpis),
– način oddaje vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Pravico do dodelitve finančne pomoči imajo kandidati iz 5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi v lokalnih sredstvih javnega obveščanja.
Kandidati, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Dodelitev finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture« na naslov: Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.
10. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge kandidatov, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih kandidat v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
11. člen
Pregled vlog kandidatov, izbor predlogov in postopek dodelitve finančnih sredstev za namene, navedene v 5. členu tega pravilnika, izvede komisija za dodelitev finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture v Občini Žalec. Komisijo imenuje župan Občine Žalec, ki šteje sedem članov in jo sestavljajo:
1. ravnatelj/ica Glasbene šole »Risto Savin« Žalec,
2. direktor/ica OE za kulturo pri Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec,
3. predsednik/ica Zveze kulturnih društev »Savinja« Žalec,
4. vodja Oddelka za finance Občine Žalec,
5. vodja Oddelka za negospodarske in gospodarske dejavnosti Občine Žalec,
6. vodja JSKD OI Žalec,
7. direktor/ica Medobčinske splošne knjižnice Žalec.
12. člen
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog dodelitve finančne pomoči kandidatom in ga predloži županu v sprejetje.
Sklep o dodelitvi finančne pomoči izda župan, ki o izbiri in dodelitvi sredstev pisno obvesti vse kandidate v roku 15 dni po izbiri.
Zoper odločitev lahko kandidat v roku 8 dni od prejema sklepa vloži ugovor pri županu Občine Žalec.
Zoper županovo odločitev se lahko sproži upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
S prejemniki finančne pomoči se sklene pogodba. V pogodbi se opredeli višina in namen dodelitve sredstev, kot sledi iz tega pravilnika.
Odobrena sredstva se prejemniku nakažejo po prejemu dokazila o plačilu šolnine oziroma kotizacije.
14. člen
Prejemniki sredstev morajo v petnajstih dneh po prejemu pogodbe podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani prejemnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je prejemnik odstopil od zahteve po dodelitvi finančne pomoči.
15. člen
Prejemniki so dolžni finančno pomoč porabiti v skladu s tem pravilnikom in le za namene opredeljene v pogodbi.
Občina Žalec lahko od prejemnika zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje porabe dodeljene finančne pomoči.
Prejemnik finančne pomoči je dolžan objaviti prispevek občine v svojem poročilu in v lokalnem mediju ter predložiti potrdilo ustanove, na kateri se je izobraževal ali sodeloval v projektu.
16. člen
Pogodba se razveže, če prejemnik finančne pomoči:
– v vlogi posreduje neresnične podatke;
– če po svoji volji ali krivdi opusti študij, študijsko izpopolnjevanje ali sodelovanje v projektih.
Če Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani prejemnika, se sofinanciranje takoj ustavi.
Neupravičeno dobljena finančna pomoč vrne prejemnik skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Prejemnik, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
17. člen
Obrazec za prijavo na razpis pripravi strokovna služba in je v času razpisa na voljo v prostorih Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec.
Kandidati morajo oddati vlogo za dodelitev finančne pomoči na predpisanem obrazcu in predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva obrazec.
IV. VIŠINA FINANČNE POMOČI
18. člen
Finančna pomoč je enkratna in se lahko dodeli za študijsko izpolnjevanje doma in v tujini.
Finančna pomoč se dodeli za sofinanciranje šolnine oziroma kotizacije za izobraževanje.
19. člen
Višina finančne pomoči se posameznemu kandidatu lahko dodeli do 50% zaprošenih sredstev, vendar ne več kot 400 EUR.
V primeru večjega števila kandidatov, kot je na voljo razpisanih sredstev, se sredstva kandidatom lahko proporcionalno zmanjšajo.
20. člen
Če v proračunu Občine Žalec za posamezno koledarsko leto ni zagotovljenih sredstev za finančno pomoč, se finančna pomoč za to leto ne odobri, razen v višini namensko pridobljenih sredstev.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 670-00-0001/2007
Žalec, dne 21. januarja 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti