Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

467. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 16 Kamniška Bistrica – del, stran 1091.

Na podlagi 57. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 29. 1. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 16 Kamniška Bistrica – del
1. člen
S tem sklepom župan Občine Kamnik določa, da se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje B 16 Kamniška Bistrica – del (v nadaljevanju OPPN) po postopku in na način, ki ga določata Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) in ta sklep.
Podrobneje se ocenijo stanje in razlogi za sprejem ter ugotovi pravna podlaga za pripravo OPPN; nadalje se opredeli predmet in programska izhodišča ter okvirno območje, nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke, tako za pripravo OPPN, kot njegovih posameznih faz, vključno z rokom za pripravo smernic za načrtovanje ter obveznosti v zvezi s financiranjem podrobnega prostorskega načrta.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta:
(1) Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02) je območje, ki se ureja z OPPN opredeljeno kot območje, namenjeno:
– stanovanjem in spremljajočim dejavnostim;
– gozdu;
– obvodnemu in vodnemu prostoru.
(2) Pravna podlaga priprave OPPN so Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990, dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
3. člen
Predmet in programska izhodišča podrobnega prostorskega načrta
(1) Predmet OPPN je oblikovanje meril, pogojev in ukrepov ter priprava prostorskih rešitev, na podlagi katerih bo možna kvalitetna umestitev načrtovanih programov na obravnavano območje. Ureditveno območje ima oznako B 16 Kamniška Bistrica – del.
(2) Izhodišče za pripravo OPPN je smiselno upoštevanje programskih izhodišč urbanistične zasnove mesta Kamnik.
(3) OPPN se sprejema z namenom gradnje negovalne bolnišnice, doma ostarelih in gradnje varovanih stanovanj, s pripadajočo komunalno, prometno in parkovno ureditvijo.
4. člen
Okvirno ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta OPPN zajema severovzhodni del območja B 16 iz Urbanistične zasnove mesta Kamnik. Na V je omejeno z obvozno cesto, na S in Z z reko Kamniško Bistrico, na J s kmetijskimi površinami.
5. člen
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja k dopolnjenem predlogu Občinskega podrobnega prostorskega načrta, so:
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Krajevna skupnost Duplica, 1240 Kamnik,
– Krajevna skupnost Volčji Potok - Rudnik, 1235 Radomlje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Vojkova 52, 1001 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za urejanje prostora, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Neveljska 18, 1240 Kamnik,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj.
(2) Kolikor se tekom postopka utemeljeno ugotovi, da je treba v postopek vključiti dodatnega nosilca urejanja prostora, pripravljavec pozove tudi njega. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo treba nujno upoštevati.
6. člen
(1) OPPN območja B 16 Kamniška Bistrica – del se izdela na podlagi strokovnih podlag, in sicer:
– povzetkov in usmeritev veljavnih planskih aktov Občine Kamnik;
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine;
– temeljnega geodetskega elaborata in elaborata listin za identifikacijo posestnega stanja;
– smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– podatkov o geoloških in hidroloških stanjih terena;
– idejnih rešitev prometne, komunalne, energetske ter ostale infrastrukture, omrežij in naprav v in do (iz) območja.
(2) Za območje urejanja B 16 Kamniška Bistrica – del se pripravi program opremljanja zemljišč za gradnjo.
(3) Kolikor se tekom postopka priprave OPPN ugotovi, da je utemeljeno treba izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom.
(4) Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage pripravijo s strani pobudnika izbrani izvajalci. Temeljile bodo na strateških usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine ter njihovih strokovnih podlag, dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora, analizi razvojnih potreb občine, javnega in zasebnega sektorja.
8. člen
Roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+---------------------+-------------+-----------+
|     Faza    |  Nosilec  |  Rok  |
+---------------------+-------------+-----------+
|Sklep o pričetku   |Župan, občina|    7dni|
|postopka       |       |      |
|in objava v UL    |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Priprava osnutka   |Načrtovalec |   60 dni|
|podrobnega      |       |      |
|prostorskega načrta |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Pridobitev smernic  |Občina    |   30 dni|
|nosilcev       |       |      |
|urejanja prostora  |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Pridobitev mnenja  |MOP na    |   30 dni|
|glede CPVO      |podlagi   |      |
|           |poziva občine|      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Priprava dopolnjenega|Načrtovalec |   20 dni|
|osnutka za javno   |       |      |
|razgrnitev      |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Javna razgrnitev in |Občina    |   30 dni|
|javna        |       |      |
|obravnava      |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Stališča do pripomb |Načrtovalec, |   15 dni|
|           |občina    |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Izdelava predloga  |Načrtovalec |   20 dni|
|OPPN         |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Pridobitev mnenj   |Občina    |   30 dni|
|nosilcev       |       |      |
|urejanja prostora  |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Priprava usklajenega |Načrtovalec |   15 dni|
|predloga       |       |      |
|za sprejem      |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Sprejem OPPN     |Občinski svet|   30 dni|
|           |z odlokom  |      |
+---------------------+-------------+-----------+
|Objava odloka v   |Občina    |   30 dni|
|uradnem glasilu   |       |      |
+---------------------+-------------+-----------+
9. člen
Vse obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta bremenijo proračun Občine Kamnik.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2006-5/1
Kamnik, dne 29. januarja 2008
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti