Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

15. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov, stran 93.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE O OPRAVLJANJU PRIDOBITNE DEJAVNOSTI VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANOV USLUŽBENCEV DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV ALI KONZULATOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov, sklenjen v Ankari 21. novembra 2007.
2. člen
Sporazum se v slovenskem in angleškem jeziku glasi:
Sporazum
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov
1. člen
Vladi (v nadaljevanju: pogodbenici) se strinjata, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim članom družine akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so v državo sprejemnico napoteni na uradno dolžnost kot člani diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici.
2. člen
1. »Član diplomatskega predstavništva ali konzulata« pomeni:
– uslužbenca države pošiljateljice v diplomatskem predstavništvu, konzulatu ali misiji pri mednarodni organizaciji, ki ni državljan države sprejemnice, je pa tja napoten na uradno dolžnost;
2. »Vzdrževani družinski člani« pomenijo:
– zakonca;
– neporočene vzdrževane otroke do 21. leta;
– neporočene vzdrževane otroke do 25. leta, ki so redni študenti višješolskih in visokošolskih izobraževalnih ustanov; ter
– neporočene otroke, ki so telesno ali duševno prizadeti.
3. člen
1. Dovoljenje za delo se lahko izda le za zaposlitev na področju izobraževanja, akademskih raziskovalnih dejavnosti, turizma ali drugih kategorij delovnih mest, o katerih se sporazumeta pogodbenici za vsak primer posebej z izmenjavo diplomatskih not. Izdaja dovoljenja se lahko zavrne osebam, ki so nezakonito delale v državi sprejemnici ali kršile njene zakone ali predpise o obdavčevanju in socialni varnosti.
2. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti se ne izda, če se zaradi varnosti lahko zaposlijo samo državljani države sprejemnice.
3. Dovoljenje za delo se izda za obdobje do dveh let in se lahko podaljša za nadaljnja enako dolga obdobja.
4. Vsako dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici preneha veljati, ko akreditirani zaposleni zaključi uradno dolžnost.
4. člen
1. Preden začne vzdrževani družinski član opravljati pridobitno dejavnost v državi sprejemnici, diplomatsko predstavništvo države pošiljateljice pošlje uradno prošnjo oddelku za protokol ministrstva za zunanje zadeve države sprejemnice.
2. Po preveritvi, da se ta oseba uvršča v kategorije iz tega sporazuma, in ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov oddelek za protokol takoj uradno obvesti diplomatsko predstavništvo, da se osebi dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti, ko v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi države sprejemnice izpolni zakonske zahteve in, če je to potrebno, pridobi dovoljenje za delo.
5. člen
1. Za vzdrževane družinske člane, ki v skladu s tem sporazumom opravljajo pridobitno dejavnost in ki v državi sprejemnici uživajo imuniteto pred jurisdikcijo države sprejemnice v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, se država pošiljateljica nepreklicno odreka imuniteti pred civilno in upravno jurisdikcijo za vse zadeve, povezane z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
2. Če je vzdrževani družinski član, ki uživa imuniteto pred kazensko jurisdikcijo v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, v povezavi z opravljanjem pridobitne dejavnosti obtožen kaznivega dejanja, država pošiljateljica resno prouči vsako pisno zahtevo za odrek takšni imuniteti, ki jo predloži država sprejemnica.
6. člen
V skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali po kateremkoli drugem veljavnem mednarodnem instrumentu veljata za vzdrževane družinske člane davčni sistem in sistem socialne varnosti države sprejemnice za vse zadeve, povezane z njihovim opravljanjem pridobitne dejavnosti v tej državi.
7. člen
Ta sporazum začne veljati z datumom zadnje od not, s katerima se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjeni vsi notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
8. člen
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadarkoli odpove, tako da šest mesecev prej o tem pisno obvesti drugo pogodbenico.
Sestavljeno v Ankari, dne 21. 11. 2007 v dveh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Dimitrij Rupel l.r.
 
ZA VLADO REPUBLIKE
TURČIJE
Ali Babacan l.r.
Agreement
between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Turkey on the Gainful Occupation of Dependents of Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Article 1
The two governments (hereinafter referred to as: “the Parties”) accept that, on the basis of reciprocity, dependents of accredited employees of the sending State assigned to official duty in the receiving State as members of a diplomatic mission or of a consular post, shall receive authorization to engage in gainful occupation in the receiving State.
Article 2
1. “Member of a diplomatic mission or consular post” shall mean:
– An employee of the sending State, who is not a national of the receiving State and who is assigned to official duty in the receiving State in a diplomatic mission, consular post or mission to an international organisation.
2. “Dependents” shall mean:
– Spouse;
– Unmarried dependent children under 21 years of age;
– Unmarried dependent children under 25 years of age, who are in full-time attendance as students at a post-secondary educational institution; and
– Unmarried children, who are physically or mentally disabled.
Article 3
1. The work authorization can be issued only for employment in the fields of education, academic research, tourism sector or other job categories as may be agreed upon by the Parties on a case by case basis through exchange of diplomatic notes. It may be denied to persons who have worked illegally in the receiving State or committed violations of its laws or regulations in the field of taxation and social security.
2. Authorization to engage in gainful occupation may be denied in cases where, for security reasons, only nationals of the receiving State may be employed.
3. The work authorization shall be issued for a period not exceeding two years and can be renewed for successive periods of equal duration.
4. Any permission to engage in gainful occupation in the receiving State shall be terminated at the end of the assignment of the accredited employee.
Article 4
1. Before a dependent may engage in gainful occupation in the receiving State, the diplomatic mission of the sending State shall make an official request to the Protocol Division of the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State.
2. Upon verification that the person in question falls within the categories defined in this Agreement and after observing the applicable domestic procedures, the Protocol Division shall promptly and officially inform the diplomatic mission that the person has permission to engage in gainful occupation after the fulfilment of legal requirements in accordance with laws and regulations applicable in the receiving State, including the issue of the work permit, if necessary.
Article 5
1. For dependents who obtain gainful occupation under this Agreement and who have immunity from the jurisdiction of the receiving State in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations, immunity from civil and administrative jurisdiction with respect to all matters arising from such gainful occupation is irrevocably waived by the sending State.
2. In the event that a dependent who has immunity from criminal jurisdiction in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or the Vienna Convention on Consular Relations is accused of a criminal offence committed in relation to his or her gainful occupation, the sending State shall give serious consideration to any written request that may be submitted by the receiving State for waiving such immunity.
Article 6
In accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations or under any other applicable international instrument, dependents shall be subject to fiscal and social security regimes of the receiving State in all matters relating to their gainful occupation in that State.
Article 7
The Agreement shall enter into force on the date of the last notification through diplomatic channels, regarding the fulfilment by the Parties of all the necessary internal procedures for its entry into force.
Article 8
The Agreement shall be concluded for an indefinite period. Either Party may terminate it at any time by giving six months notice in writing to the other Party.
Done at Ankara on 21. 11. 2007 in two original copies, each in Slovenian, Turkish and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Dimitrij Rupel (s)
 
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Ali Babacan (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-4/2008
Ljubljana, dne 24. januarja 2008
EVA 2008-1811-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti