Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

465. Sklep o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 1090.

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. seji dne 31. januarja 2008 sprejel
S K L E P
o razglasitvi Hiše Deskova vas 21 za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Deskova vas – Hiša Deskova vas 21 (EŠD 25603).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika (v nadaljevanju: spomenik).
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Hiša je primer značilne zidane kmečke hiše vrhhlevnega tipa z več prostorno zasnovo in strmo dvokapno streho značilno za območje Starega trga ob Kolpi z okolico iz obdobja 19. in prve polovice 20. stoletja.
3. člen
Spomenik obsega stanovanjsko stavbo na parceli št. 604/4, k.o. Stari trg, vplivno območje spomenika predstavlja preostali del parc. št. 604/4, k.o. Stari trg. Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del strokovnih osnov za razglasitev, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod).
Strokovne osnove so na vpogled pri Zavodu in Občini Črnomelj.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje spomenika v njegovi prvotni obliki;
– vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti celote in širjenju kulturne namembnosti;
– izvajanje znanstvene raziskave na stavbi s predhodnim dogovorom na pristojnem Zavodu;
– prepovedane so spremembe vseh likovnih in tehničnih prvin stavbe, ki so vrednotene kot del spomenika, predvsem spremembe gabaritov in tlorisnih značilnosti.
Spomenik z varovanim območjem je namenjen:
– trajni ohranitvi kulturnih in zgodovinskih vrednot spomenika;
– predstavitvi načina življenja in gospodarjenja srednjega kmečkega sloja v tem delu Bele krajine;
– učno-demonstracijskemu delu;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– kulturni dejavnosti v kraju.
Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved spreminjanja okolice z niveleto površin ter lego in oblikovanostjo objektov, izjemoma so dovoljeni posegi za ureditev depoja za zbirko starih predmetov in orodij in ureditev infrastrukture za obiskovalce hiše;
– prepoved zapiranja pogledov na hišo z opornimi zidovi, živimi mejami, postavljanjem površinskih energetskih in komunikacijskih vodov, reklamnih in drugih tabel.
5. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela ter za vsak poseg v spomenik in njegove dele ter vplivno območje je potrebno pridobiti soglasje Zavoda.
6. člen
Občinska uprava občine Črnomelj mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega sklepa izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, posege, fizično zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Na podlagi tega sklepa pristojni organ občine v roku 30 dni od njegove uveljavitve predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 622-01/2007
Črnomelj, dne 31. januarja 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti