Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2008 z dne 11. 2. 2008

Kazalo

463. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, stran 1079.

Občinski svet Občine Črnomelj je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) na 10. redni seji dne 31. januarja 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za obstoječo in načrtovano komunalno opremo za območje Občine Črnomelj, ki ga je izdelalo podjetje LUZ, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta JNMV-430-79/2006.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz komunalne opreme na območju Občine Črnomelj;
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(1) Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
(2) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
(3) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
(4) Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
(5) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
(6) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
(7) Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. PRIKAZ KOMUNALNE OPREME
5. člen
Prikaz komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Črnomelj:
– vodovod (oznaka obračunskih območij VO);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij KA);
– ceste (oznaka obračunskih območij CE);
– javne odprte in zelene površine (oznaka obračunskih območij JZ);
– javne površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja RO).
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
7. člen
(1) Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
– vodovod: 3 obračunska območja od VO_1 do VO_3;
– kanalizacija: 4 obračunska območja od KA_1 do KA_4;
– ceste: 2 obračunski območji, CE_1 in CE_2;
– javne zelene in odprte površine: 1 obračunsko območje, JZ_1 in
– površine za ravnanje z odpadki: 1 obračunsko območje RO_1.
(2) V primeru, da se objekt, ki se priključuje na posamezno komunalno opremo nahaja izven obračunskih območij te komunalne opreme, se obračunska območja razširijo na stavbno zemljišče tega objekta. Razširitev se izvede na obračunskem območju, na katerega se objekt priključuje.
8. člen
Obračunska območja so prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del tega odloka (Priloga 1 – Vodovod, Priloga 2 – Kanalizacija, Priloga 3 – Ceste, Priloga 4 – Javne odprte in zelene površine, Priloga 5 – Površine za ravnanje z odpadki).
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN PO OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
9. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v programu opremljanja.
V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
10. člen
(1) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča oziroma neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so opredeljeni kot seštevek stroška magistralne, primarne ter sekundarne komunalne opreme.
(2) Stroški opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem območju so:
+-------------------------------------------------------------------+
|             VODOVOD                 |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+
|Obračun|  Strošek na m2 stavbnega  | Strošek na m2 neto tlorisne |
|ska  |     zemljišča     | površine objekta (EUR/m2) – |
|območja|   (EUR/m2) – Cp(ij)   |      Ct(ij)      |
|    +-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|    |Magistralna|Sekundarna|Skupaj|Magistralna|Sekundarna|Skupaj|
|    |in primarna| komunalna|   |in primarna| komunalna|   |
|    | komunalna | oprema |   | komunalna | oprema |   |
|    |  oprema |     |   |  oprema |     |   |
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|VO_1  |  0,93  |  0,43  | 1,36 |  3,79  |  1,53  | 5,32 |
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|VO_2  |  1,14  |  0,78  | 1,92 |  5,00  |  3,57  | 8,57 |
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|VO_3  |  0,38  |  0,64  | 1,02 |  1,93  |  3,24  | 5,17 |
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+

+-------------------------------------------------------------------+
|            KANALIZACIJA                |
+-------+-----------------------------+-----------------------------+
|Obračun|  Strošek na m2 stavbnega  | Strošek na m2 neto tlorisne |
|ska  |     zemljišča     | površine objekta (EUR/m2) – |
|območja|   (EUR/m2) – Cp(ij)   |      Ct(ij)      |
|    +-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|    |Magistralna|Sekundarna|Skupaj|Magistralna|Sekundarna|Skupaj|
|    |in primarna| komunalna|   |in primarna| komunala |   |
|    |      | oprema |   | komunalna | oprema |   |
|    | komunalna |     |   |  oprema |     |   |
|    |  oprema |     |   |      |     |   |
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|KA_1  |  2,34  |  0,93  | 3,27 |  7,61  |  3,03  | 10,64|
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|KA_2  |  1,32  |  1,03  | 2,35 |  6,29  |  5,16  | 11,45|
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|KA_3  |  1,87  |  1,61  | 3,49 |  8,86  |  7,63  | 16,48|
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
|KA_4  |  2,23  |  0,95  | 3,18 |  10,51  |  4,48  | 15,00|
+-------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+

+------------------------------------------------------------------+
|               CESTE                |
+----------+---------------------------+---------------------------+
|Obračunska| Strošek na m2 stavbnega |Strošek na m2 neto tlorisne|
|območja  |     zemljišča     |površine objekta (EUR/m2) –|
|     |   (EUR/m2) – Cp(ij)   |      Ct(ij)     |
|     +---------+----------+------+---------+----------+------+
|     | Primarna|Sekundarna|Skupaj| Primarna|Sekundarna|Skupaj|
|     |komunalna| komunalna|   |komunalna| komunalna|   |
|     | oprema | oprema |   | oprema | oprema |   |
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|CE_1   |  1,22 |  2,92  | 4,15 |  7,47 |  10,13 | 17,59|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+
|CE_2   |  1,22 |  1,33  | 2,55 |  7,50 |  9,60  | 17,11|
+----------+---------+----------+------+---------+----------+------+

+---------------------------------------------------------------+
|        JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE        |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|Obračunsko| Strošek na m2 stavbnega |  Strošek na m2 neto  |
|območje  |    zemljišča     |tlorisne površine objekta|
|     |  (EUR/m2) – Cp(ij)   |  (EUR/m2) – Ct(ij)  |
|     +--------------------------+-------------------------+
|     | Primarna in sekundarna | Primarna in sekundarna |
|     |   komunalna oprema   |  komunalna oprema   |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|JZ_1   |      0,04      |     0,15      |
+----------+--------------------------+-------------------------+

+---------------------------------------------------------------+
|         POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI        |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|Obračunsko| Strošek na m2 stavbnega |  Strošek na m2 neto  |
|območje  |    zemljišča     |tlorisne površine objekta|
|     |  (EUR/m2) – Cp(ij)   |  (EUR/m2) – Ct(ij)  |
|     +--------------------------+-------------------------+
|     | Primarna in sekundarna | Primarna in sekundarna |
|     |   komunalna oprema   |  komunalna oprema   |
+----------+--------------------------+-------------------------+
|RO_1   |      0,05      |     0,31      |
+----------+--------------------------+-------------------------+
VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se za komunalno opremo odmeri:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja,
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja ob priključitvi, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(3) Za objekte, pri katerih je potrebno za njihovo priključitev na javno infrastrukturo dograditi komunalno opremo, se izdela poseben program opremljanja, v katerem se opredeli tudi delež obračunskih stroškov oziroma stroškov na enoto mere za komunalno opremo po tem odloku.
(4) V primeru, da namembnosti objekta ni mogoče nedvoumno določiti iz projektne dokumentacije, na osnovi katere občinski organ obračuna komunalni prispevek, lahko občinski organ določi namembnost objekta na osnovi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
12. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct(ij)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
(1) Za vsako posamezno komunalno opremo se določi znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
(2) Seštevek zneskov iz prejšnjega odstavka je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
(3) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
KPij = (Aparcela ⋅ Cpij ⋅ Dp) + (Kdejavnost ⋅ Atlorisna ⋅ Ctij ⋅ Dt),
pri čemer je:
– KPij: znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,
– Aparcela: površina parcele,
– Cpij: obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Ctij: obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme,
– Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
– Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (min. 0,3, max. 0,7; Dp + Dt = 1),
– Kdejavnost: faktor dejavnosti (min. 0,7, max. 1,3; če z odlokom ni določeno drugače, se šteje, da je Kdejavnost enak 1,0),
– i: posamezna vrsta komunalne opreme,
– j: posamezno obračunsko območje.
14. člen
(1) Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za obračun komunalnega prispevka razvidno, da gre za legalizacijo že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po določilih, ki veljajo za vse ostale objekte oziroma novogradnjo, kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek za namen pridobitve gradbenega dovoljenja. Če je bil obstoječi objekt zgrajen pred letom 1967, se upošteva, da že ima pridobljeno gradbeno dovoljenje in se ga obravnava kot že legaliziranega.
(2) Za obračun komunalnega prispevka pri legalizaciji ali novogradnji prizidkov k že legaliziranim zgrajenim objektom, je treba upoštevati določila 3. odstavka tega člena.
(3) V primeru sprememb neto tlorisne površine objekta ali namembnosti objekta se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(4) V primeru rekonstrukcij objektov ali nadomestnih gradenj objektov se komunalni prispevek izračuna glede na določbe tretjega odstavka 14. člena tega odloka, kjer je treba pri obračunu komunalnih prispevkov pred in po rekonstrukciji in nadomestni gradnji objekta upoštevati poleg spremembe neto tlorisne površine tudi spremembo površine stavbnega zemljišča glede na prejšnje (staro) stanje.
(5) Pretežna namenska raba objekta se določi glede na prevladujočo namensko rabo objekta. Prevladujoča namenska raba predstavlja več kot 50% neto tlorisne površine objekta. V primeru, da je namensko rabo objekta nemogoče nedvoumno določiti samo na osnovi razmerij neto tlorisnih površin posameznega objekta (npr. enaka razmerja), lahko občinski upravni organ določi namembnost objekta na osnovi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
15. člen
Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
16. člen
(1) Faktor dejavnosti za objekte je 1, razen za naslednje vrste objektov, določenih po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena – CC-SI (Uradni list RS, št. 33/03):
+---------+-----------+--------------------------------------+
| Šifra |  Faktor |       Opis objekta       |
| (CC-SI) | dejavnosti|                   |
+---------+-----------+--------------------------------------+
|  111  |  0,7  |Enostanovanjske stavbe        |
|  127  |      |Druge nestanovanjske stavbe (stavbe  |
|     |      |za kmetijsko rabo)          |
+---------+-----------+--------------------------------------+
|  121  |  1,2  |Gostinske stavbe           |
|  122  |      |Upravne in pisarniške stavbe     |
|  123  |      |Trgovske in druge stavbe za      |
|     |      |storitvene dejavnosti         |
+---------+-----------+--------------------------------------+
(2) Faktor dejavnosti za tiste dele podzemnih etaž v stavbah, razen za eno ali dvostanovanjske stavbe, ki so namenjeni parkiranju, je 0,7, pri čemer se za te površine določijo obračunski stroški le za ceste ter vodovod.
17. člen
(1) Komunalni prispevek na območju Občine Črnomelj se ne plača za gradnjo objektov, ki jih gradita občina ali država, namenjenih za uresničevanje javnih interesov s področja šolstva, športa, kulture, zdravstva, socialnega in otroškega varstva, zaščite in reševanja ter gradnjo občinskih stanovanj.
(2) Občina lahko oprosti ali zniža plačilo komunalnega prispevka za investitorje, ki nameravajo investicije usmerjati v nestanovanjsko gradnjo, s pretežno poslovno in proizvodno dejavnostjo, ter s tem predstavljajo priložnost za pridobitev novih delovnih mest v Občini Črnomelj. V tem primeru se Občinski svet Občine Črnomelj zaveže za sprejem in realizacijo predloga, da je treba nastali primanjkljaj, iz naslova oprostitve ali znižanja plačila komunalnega prispevka, kriti iz občinskega proračuna.
(3) V primeru, ko se objekt priključuje na makadamsko javno cesto, se skupni obračunski stroški v ustreznem obračunskem območju cest (tako za del stavbnega zemljišča kot za del neto tlorisne površine stavbe), zmanjšajo za 20%. To se upošteva pri nadaljnjem obračunu komunalnega prispevka.
VII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Rok za izdajo odločbe je 15 dni, o izdani odločbi Občina obvesti tudi upravno enoto.
19. člen
Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora v Občini Črnomelj.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Na območjih, kjer je potrebna gradnja nove komunalne opreme ali povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme, se komunalni prispevek izračuna na podlagi sprememb in dopolnitev tega programa opremljanja ali novega programa opremljanja za to območje. V novem programu opremljanja se skupni stroški obstoječe komunalne opreme prevzamejo po stroških, opredeljenih v 10. členu tega odloka. V novem programu opremljanja se ponovno opredelijo tudi merila za odmero komunalnega prispevka.
21. člen
Odmera komunalnega prispevka se v nedokončanih postopkih, v katerih do začetka veljave tega odloka še niso bile izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka, dokonča po dosedanjih predpisih.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 47/95), Popravek odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 4/96) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/00).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-87/2007
Črnomelj, dne 1. februarja 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti