Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2998. Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1)
2999. Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)
3000. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1B)
3001. Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB3)

MINISTRSTVA

3002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih načrtih
3003. Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov EU in EGP ter njihovih družinskih članov
3004. Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji dovoljenja za zaposlitev v primerih, ko zaposlitev tujca zaradi narave dela ni vezana na trg dela
3005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot

USTAVNO SODIŠČE

3006. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 68. člena Zakona o lokalnih volitvah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3007. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada
3008. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini statuta investicijske družbe
3040. Navodilo o dopolnitvi Navodila za predpisovanje in izdajanje magistralno pripravljenih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3041. Pojasnilo 1 k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) – sprememba predstavitvene valute
3042. Aneks k tarifni prilogi odpovedane Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ajdovščina

3009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2006
3010. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu za območje Ajdovščina – Pod obvoznico
3011. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o zazidalnem načrtu »Vrh Drag« Col
3012. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ajdovščina

Celje

3013. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Celje
3014. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne Občine Celje
3015. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajinske zasnove Šmartinsko jezero
3016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta industrija sever za območje Vile Fortune
3017. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje
3018. Sklep o ceni bolnišničnih oddelkov Vrtca Anice Černejeve
3019. Sklep o ukinitvi Sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Celje

Grosuplje

3020. Program priprave Prostorskega reda Občine Grosuplje
3021. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Grosuplje

Majšperk

3022. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednika/ce in člana/ice občinske volilne komisije
3023. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3024. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Mozirje

3025. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2005

Pivka

3026. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki
3027. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč
3028. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Košana

Radeče

3029. Odlok o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje KS 9 Dobrava v Radečah
3030. Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško za Občino Radeče
3031. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Radeče

Sežana

3032. Program priprave prostorskega reda Občine Sežana
3033. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Sežana

Šempeter-Vrtojba

3034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2006
3035. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006

Šmartno pri Litiji

3036. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
3037. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmartno pri Litiji

Vitanje

3038. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje

Žirovnica

3039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2006

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

AAA Zlata odličnost