Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3014. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne Občine Celje, stran 7512.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 20. 6. 2006 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Mestnega sveta Mestne občine Celje
1. člen
V Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96, 37/97, 28/99, 117/00, 3/04 in 33/05) se za 1. členom doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem poslovniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
2. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo sveta skliče prejšnji župan, vodi pa jo najstarejši član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet.«
3. člen
V 13. členu se beseda »izvoli« nadomesti z besedo »imenuje«.
4. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»O potrditvi mandatov svetnikov in župana odloči svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.«
5. člen
Doda se nov šesti odstavek 14. člena, ki se glasi:
»Če svet pritožbi kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo.«
6. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 20. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti