Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

2999. Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS), stran 7256.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS)
Razglašam Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije (ZMRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. junija 2006.
Št. 001-22-104/06
Ljubljana, dne 3. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZMRS)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa cilje in način dolgoročnega načrtovanja, financiranja ter izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: mednarodno razvojno sodelovanje).
2. člen
(obseg urejanja)
Mednarodno razvojno sodelovanje po tem zakonu je uradna razvojna pomoč Republike Slovenije državam v razvoju in obsega vse javne finančne izdatke, namenjene za družbeno-ekonomski razvoj in dobro držav v razvoju, ki so po merilih Odbora za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj upravičene do uradne razvojne pomoči.
3. člen
(cilji mednarodnega razvojnega sodelovanja)
Republika Slovenija ima na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja naslednje cilje:
– boj proti revščini v državah v razvoju s podpiranjem njihovega gospodarskega in družbenega razvoja;
– zagotavljanje miru in človekove varnosti v svetu, zlasti s krepitvijo in pospeševanjem demokracije, pravne države, človekovih pravic in dobrega upravljanja v državah v razvoju;
– boj proti HIV/AIDS, malariji in drugim boleznim ter zmanjševanje umrljivosti novorojenčkov in mater;
– omogočanje vsem, ne glede na spol, raso ali vero, da dosežejo splošno ali osnovno raven izobrazbe;
– zagotavljanje trajnostnega razvoja, ki uravnoteženo vključuje cilje ohranjanja okolja, varstvo naravnih virov, ekonomsko rast in vzdržnost, ter skrb za socialno vključenost in pravičnost;
– zagotavljanje osnovnih družbenih storitev in dobrega upravljanja ob upoštevanju družbene in osebne varnosti;
– krepitev dvostranskega in večstranskega sodelovanja s prednostnimi državami;
– drugi specifični cilji Republike Slovenije na tem področju, skladno z zunanjepolitičnimi interesi in glede na vsebino Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju v skladu s 4. členom tega zakona.
4. člen
(Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju)
(1) Mednarodno razvojno sodelovanje se načrtuje in izvaja na podlagi Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: Resolucija).
(2) Resolucija obsega dvostransko in večstransko razvojno sodelovanje ter mora vsebovati vsebinske in geografske prednostne naloge in okvirno višino sredstev za njihovo uresničevanje.
(3) Resolucija temelji na ciljih, ki jih določata ta zakon in Strategija razvoja Slovenije. Resolucija mora biti skladna z dogovorjenimi skupnimi cilji Evropske unije na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
(4) Resolucijo sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije.
5. člen
(nacionalni koordinator in medresorsko delovno telo)
(1) Nacionalni koordinator za mednarodno razvojno sodelovanje je Ministrstvo za zunanje zadeve.
(2) Za načrtovanje, usklajevanje, spremljanje izvajanja in vrednotenje mednarodnega razvojnega sodelovanja imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra ali ministrice za zunanje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister) medresorsko delovno telo, ki ga vodi predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve.
(3) Naloge medresorskega delovnega telesa so:
– načrtovanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– usklajevanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– spremljanje izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– obravnava okvirne višine sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje;
– uskladitev predloga Resolucije;
– sodelovanje pri pripravi ocene uspešnosti izvajanja Resolucije.
6. člen
(strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje)
(1) Za pripravo Resolucije in svetovanje glede mednarodnega razvojnega sodelovanja ustanovi minister strokovni svet za mednarodno razvojno sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).
(2) Strokovni svet:
– oblikuje predlog Resolucije in ga posreduje medresorskemu delovnemu telesu;
– svetuje ministru glede mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– sodeluje pri pripravah ocen uspešnosti.
(3) Za člane strokovnega sveta se imenujejo:
– predstavniki ministrstev, vključenih v izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– predstavniki izvajalcev mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– strokovnjaki za mednarodno razvojno sodelovanje;
– predstavniki gospodarskih zbornic in predstavniki pravnih oseb iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
7. člen
(financiranje mednarodnega razvojnega sodelovanja)
(1) Usmeritve za dolgoročno zagotavljanje sredstev za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja določi Državni zbor Republike Slovenije v Resoluciji. Sredstva za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za finance na podlagi sprejete Resolucije s predlogom okvirne višine sredstev za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja seznani Vlado Republike Slovenije.
(3) Višino sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v skladu s sprejetimi mednarodnimi obvezami Republike Slovenije in javnofinančnimi zmožnostmi Republike Slovenije.
(4) Skupna sredstva za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja, skladno z merili Odbora za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj, obsegajo:
– del članarine Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah;
– del prispevka Republike Slovenije v proračunu Evropske unije;
– prispevek Republike Slovenije v Evropskem razvojnem skladu;
– sredstva za programe mednarodne razvojne in humanitarne pomoči, ki jih izvajajo posamezna ministrstva, skladno z Resolucijo;
– druge neposredne ali posredne javnofinančne odhodke ali javnofinančne stroške, ki sodijo v uradno razvojno pomoč, v skladu s sprejeto Resolucijo.
(5) Posamezna ministrstva in drugi proračunski uporabniki, pristojni za izvajanje programov mednarodnega razvojnega sodelovanja, na podlagi sprejete Resolucije znotraj okvirnih skupnih sredstev načrtujejo sredstva za izvajanje dvostranskih programov in projektov ter večstranskih programov in projektov, v okviru svojih finančnih načrtov, praviloma v okviru za ta namen določenega skupnega proračunskega programa.
8. člen
(pristojnost za izvajanje)
(1) Za izvajanje tega zakona so pristojni Ministrstvo za zunanje zadeve in druga ministrstva ter drugi neposredni in posredni proračunski uporabniki, ki se vključujejo v mednarodno razvojno sodelovanje s sredstvi svojih finančnih načrtov.
(2) Vlada Republike Slovenije z javnim pooblastilom prenese tehnično operativni del izvajanja Resolucije v celoti ali njegove posamezne vsebinske dele na ustrezno usposobljene pravne osebe javnega ali zasebnega prava.
9. člen
(oblike mednarodnega razvojnega sodelovanja)
Mednarodno razvojno sodelovanje obsega:
a) načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov v državah v razvoju;
b) financiranje razvojnih projektov, ki se izvajajo v državah v razvoju, kamor sodijo:
– pomoči finančnim institucijam, katerih cilj je spodbujanje gospodarskega razvoja v državah v razvoju s pridobivanjem delnic, izdajanjem garancij, s prispevki v sklade in na druge podobne načine;
– opravljanje storitev in dobave blaga, namenjenega gospodarskemu in družbenemu razvoju držav v razvoju;
– donacije izobraževalnim, zdravstvenim, raziskovalnim, družbenim ali kulturnim institucijam v državah v razvoju;
– tehnične pomoči;
– druge podobne oblike financiranja;
c) izobraževanje in usposabljanje posameznikov, organizacij in institucij iz držav v razvoju;
č) sodelovanje predstavnikov Republike Slovenije v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah in napotitve predstavnikov Republike Slovenije k sodelovanju v mednarodnih razvojnih in humanitarnih operacijah v skladu z zakonom, ki ureja napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije;
d) kulturno in znanstveno sodelovanje, prenos informacij in tehnologij v dežele v razvoju;
e) vzpostavitev in delovanje služb javnega sektorja in služb znotraj drugih pooblaščenih institucij javnega ali zasebnega prava v Republiki Sloveniji, pooblaščenih za mednarodno razvojno sodelovanje;
f) usposabljanje strokovnjakov in zaposlenih pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji, ki delajo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, ter zagotavljanje sredstev in materialnih možnosti za njihovo delovanje;
g) svetovanje, načrtovanje in priprava študij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja;
h) načrtovanje in izvajanje programov za obveščanje javnosti in krepitev zavesti v Republiki Sloveniji o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja.
10. člen
(izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja)
(1) Izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja poteka v skladu s sprejeto Resolucijo in finančnimi načrti ministrstev in drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ali oseb javnega ali zasebnega prava iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.
(2) Nosilci programov so dolžni o postopkih in poteku izvajanja redno obveščati nacionalnega koordinatorja.
(3) Tehnično-operativni del izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja izvajajo ministrstva in drugi neposredni in posredni proračunski uporabniki iz 8. člena tega zakona, skladno z zakonom, ki ureja javna naročila in zakonom, ki ureja javne finance, neposredno ali z izbiro zunanjega izvajalca, in sicer z:
– določitvijo izvajalca brez javnega razpisa;
– izbiro izvajalca na javnem razpisu;
– izbiro izvajalca na podlagi javne objave za zbiranje ponudb;
– izbiro izvajalca na pobude in predloge, ki jih predložijo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje za izvajalce mednarodnega razvojnega sodelovanja iz 11. člena tega zakona, če je glede na vrsto pomoči in obseg sredstev ter glede na zmogljivosti držav prejemnic in izvajalca to primeren način za izpolnitev ciljev, načrtovanih v Resoluciji.
11. člen
(pogoji za izvajalce mednarodnega razvojnega sodelovanja)
(1) Izvajalec mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) po tem zakonu je lahko:
– Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma drugo ministrstvo ali drug neposredni oziroma posredni proračunski uporabnik iz 8. člena tega zakona, ki nepridobitno izvaja mednarodno razvojno sodelovanje;
– pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki nepridobitno izvaja mednarodno razvojno sodelovanje;
– mednarodna organizacija ali institucija, ki deluje na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
(2) Po tem zakonu se kot nepridobitno izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja šteje izvajanje programa ali projekta z zaključeno finančno konstrukcijo, iz katere je nedvoumno razvidno, da izvajalec iz naslova programa ali projekta ne pridobiva dobička, ali pa dobiček nedvoumno usmerja v druge programe ali projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki so opredeljeni v tem zakonu.
12. člen
(vključevanje gospodarskih družb v mednarodno razvojno sodelovanje)
Z namenom spodbujanja produktivnih naložb in krepitve gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državami prejemnicami uradne razvojne pomoči Vlada Republike Slovenije določi vsebino, pogoje in načine vključevanja gospodarskih družb za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja.
13. člen
(pogodba o financiranju)
(1) Pogodba z izvajalcem o financiranju razvojnega projekta ali druge oblike mednarodnega razvojnega sodelovanja iz proračunskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: pogodba o financiranju) se sklene v primeru izvajalca iz druge alinee prvega odstavka 11. člena tega zakona ter v primerih, kadar gre za projektno financiranje izvajalca, kot ga določa tretja alinea prvega odstavka 11. člena tega zakona.
(2) Pogodba o financiranju, ki se izvaja v eni izmed oblik, navedenih v 9. členu tega zakona, mora izvajalca zavezovati, da:
– sredstva, dodeljena v skladu s tem zakonom, porabi izključno za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja;
– porablja sredstva v skladu z načelom ekonomičnosti in učinkovitosti;
– vodi potrebno evidenco in shranjuje dokazila, ki omogočajo revizijsko preverjanje porabe sredstev;
– takoj poroča o razmerah, v katerih bi se lahko upočasnilo ali onemogočilo izvajanje projekta, za katerega so bila sredstva dodeljena;
– izvaja projekt v skladu z določenimi roki;
– predloži vmesna poročila, če projekt poteka več kakor eno leto;
– predloži zaključno poročilo takoj po končanem projektu, ki naj vsebuje pregled dejavnosti in rezultatov ter finančni pregled o porabi dodeljenih sredstev, o prihodkih in izdatkih v zvezi s projektom;
– omogoči preverjanje knjigovodskih evidenc, dokazil in drugih dokumentov o izvajanju projekta in preverjanje na kraju njegovega izvajanja ter zagotovi potrebne informacije v zvezi s projektom.
(3) Pogodba o financiranju mora vsebovati tudi določbo o prekinitvi financiranja in o obveznosti izvajalca za vračilo dodeljenih sredstev ali predčasno odplačilo posojila v naslednjih primerih:
– če je izvajalec nepravilno ali neresnično obvestil proračunskega uporabnika o okoliščinah in dejstvih, pomembnih za dodelitev sredstev;
– če izvajalec huje krši pogodbo o financiranju;
– če se projekt ne more izvesti. Če postane neizvedljiv potem, ko se je njegovo izvajanje že začelo, in za njegovo neizvedljivost ni kriv izvajalec, je treba vrniti samo tista sredstva, ki še niso bila porabljena, ali jih dodeliti za druge projekte, če s tem soglaša naročnik, s katerim je sklenjena pogodba;
– če organi Evropske unije zahtevajo vrnitev sredstev, ker financiranje projekta ni v skladu s predpisi Evropske unije.
(4) Sredstev, pridobljenih s pogodbo o financiranju, izvajalec ne sme odstopiti, jih prenesti, zastaviti ali kako drugače z njimi razpolagati v nasprotju s pogodbo.
14. člen
(nadzor in sporočanje podatkov)
(1) Poleg nadzora nad zakonitostjo in pravilnostjo porabe proračunskih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, izvajajo poseben nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo izvajanja projekta ali druge oblike mednarodnega razvojnega sodelovanja v skladu s tem zakonom ministrstva in drugi proračunski uporabniki, ki iz svojih finančnih načrtov zagotavljajo njegovo financiranje.
(2) Ministrstva, drugi neposredni in posredni proračunski uporabniki in druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki iz svojih finančnih načrtov v skladu s tem zakonom zagotavljajo financiranje mednarodnega razvojnega sodelovanja, morajo za pripravo letnih poročil o mednarodnem razvojnem sodelovanju sporočati podatke o porabi sredstev za te namene Ministrstvu za zunanje zadeve.
15. člen
(ocena uspešnosti)
(1) Za spremljanje uresničevanja ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja se pripravljajo letne, vmesna in končna ocena uspešnosti uresničevanja Resolucije in posameznih izvedenih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: ocena uspešnosti).
(2) Vmesna ocena uspešnosti se pripravi sredi programskega obdobja Resolucije. Letne in vmesno oceno uspešnosti pripravi nacionalni koordinator v sodelovanju z medresorskim delovnim telesom in strokovnim svetom ter z njimi seznani Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
(3) Pripravo končne ocene uspešnosti lahko nacionalni koordinator poveri zunanjemu izvajalcu. Vlada Republike Slovenije končno oceno uspešnosti posreduje Državnemu zboru najpozneje v dveh letih po izteku obdobja resolucije.
(4) Minister na predlog strokovnega sveta določi:
– merila, na podlagi katerih se ocenjuje uspešnost uresničevanja Resolucije in posameznih projektov;
– merila za izbor projektov, za katere se pripravi ocena uspešnosti;
– načine in roke za sporočanje podatkov o porabi sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.
16. člen
(roki za imenovanja in izdajo podzakonskih predpisov)
(1) Vlada Republike Slovenije določi predlog Resolucije v roku štirih mesecev po konstituiranju strokovnega sveta iz 6. člena tega zakona.
(2) Minister imenuje člane strokovnega sveta v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije imenuje medresorsko delovno telo iz 5. člena tega zakona in njegovega vodjo v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.
(4) Vlada Republike Slovenije določi vsebino, pogoje in načine vključevanja gospodarskih družb v izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja (12. člen tega zakona) v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(5) Minister izda predpis iz 15. člena tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
17. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 630-02/05-21/1
Ljubljana, dne 23. junija 2006
EPA 517-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti