Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3032. Program priprave prostorskega reda Občine Sežana, stran 7538.

Župan Občine Sežana je na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter v povezavi s 7. in 31. členom Statuta Občine Sežana dne 26. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
prostorskega reda Občine Sežana
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja občine
1.1 Temeljne določbe
S tem programom se pričnejo postopki priprave Prostorskega reda Občine Sežana sočasno s pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Sežana.
Prostorski red Občine Sežana (v nadaljevanju PRO) je temeljni izvedbeni prostorski akt občine. Namen PRO je, da v skladu z Strategijo prostorskega razvoja občine Sežana (v nadaljevanju SPRO) ter ob upoštevanju pravil iz Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi pogoje in merila ter ukrepe za načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja graditev objektov.
 
1.2 Ocena stanja
Na podlagi »Izhodišč za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda občine Sežana« je bila v programu priprave SPRO že obravnavana obširnejša ocena stanja in teženj v občini na področju dosedanjega prostorskega razvoja in urejanja prostora tako glede prebivalstva, gospodarskega razvoja, poselitve, družbene javne infrastrukture, kulture, kmetijstva in gozdarstva, ohranjanja narave, kulturne krajine in gospodarske javne infrastrukture.
Glede na nedorečenost in neusklajenost prostornega sistema v občini, ki izhaja iz ocene stanja in teženj se posledično to izkazuje v neustreznem sistemu urejanja prostora. Veljavni prostorski ureditveni pogoji za območje občine, ki podajajo pravila (merila in pogoje) za posege v prostor oziroma za pripravo lokacijskih dovoljenj za gradnjo, niso več aktualni glede na nova izhodišča, ki se pripravljajo v SPRO Sežana in tudi niso usklajeni s pravili Prostorskega reda Slovenije za prostorsko načrtovanje na občinski ravni.
 
1.3 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1 sprejela dva ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo mora tudi občina začeti s pripravo PRO.
Prostorske sestavine dolgoročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Prav tako ne zadošča več osnovni prostorski akt občine (Prostorski ureditveni pogoji za območje občine Sežana), ki izhaja iz usmeritev tega prostorskega plana občine.
Veljavni prostorski akt občine – prostorske ureditvene pogoje je treba nadomestiti z v ZUreP-1 določenim novim prostorskim izvedbenim aktom občine – prostorskim redom občine.
 
1.4 Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo PRO so določila ZUreP-1, ki v:
– drugem odstavku 12. člena ZUreP-1 določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje prostorske ureditve na območju občine in izvaja prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– 27. členu ZUreP-1 določa da se prostorski akt začne pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta,
– četrtem odstavku 171. člena ZUreP-1 določa da morajo občine začeti s pripravo PRO po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007;
– 22. členu obravnava možno sočasno pripravo prostorskih aktov občine.
 
2. Predmet in programska izhodišča prostorskega reda občine na območju njenega urejanja
Predmet PRO je oblikovanje pravil za urejanje prostora v občini. PRO je temeljni izvedbeni prostorski akt občine, ki je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu, ki ureja graditev objektov. Prostorski akt bo izdelan v skladu s Strategijo prostorskega razvoja občine in z pravili Prostorskega reda Slovenije.
V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik o PRO) se v PRO:
– prikaže območja (osnovne in podrobnejše) namenske rabe prostora;
– prikaže območja državnih lokacijskih načrtov;
– izdela merila in pogoje za urejanje prostora (členitev prostora za določitev meril in pogojev za urejanje prostora, funkcionalna in oblikovna merila in pogoje, merila za določanje gradbenih parcel in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo, druga merila in pogoji za urejanje prostora, merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij) in
– izdela ukrepe za izvajanje prostorskega reda;
Programska izhodišča prostorskega reda občine so da se na območju njegovega urejanja zagotovi predvsem:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava meril in pogojev za uresničevanje razvojnih interesov v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– urejenost prostora tako, da se uveljavlja javna korist, izboljša bivanje, zagotovi racionalna raba prostora in da se ohranja prostorske vrednote (spoštuje se arhitekturne in krajinsko tipologijo, naravni značaj sestavin okolja, strukturo prostora);
– merila in pogoje za posege v prostor in graditev objektov;
– členitev prostora, opredelitev funkcionalnih enot in prostorskih enot in namenske rabe prostora;
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih ali drugih nesreč,
– pogoje za graditev gospodarske javne infrastrukture;
– pogoje za načrtovanje prostorskih ureditev in graditve v krajini;
– pogoje za opremljanje zemljišč za gradnjo;
– prostorske ukrepe za načrtovanje prostorskih ureditev.
 
3. Ureditveno območje prostorskega reda občine
PRO se izdela za celotno območje občine Sežana.
 
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorskega reda občine
Občina Sežana po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo PRO, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi PRO in so določeni s tem programom priprave (v nadaljevanju: nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja za pripravo PRO.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec PRO, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj in pogoje za urejanje prostora, pomembna s področja njihove pristojnosti so dolečeni v programu priprave za izdelavo SPRO Sežana in se smiselno uporabijo pri izdelavi PRO.
 
5. Strokovne podlage za pripravo prostorskega akta
5.1 Obstoječe strokovne podlage in drugi akti
Pri izdelavi PRO Sežana naj izdelovalec upošteva obstoječe strokovne podlage, ki so navedene v programu priprave za SPRO, v kolikor le te niso v nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči določenimi v tem programu priprave.
5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov občine:
– analiza stanja in teženj v prostoru,
– analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru,
– študija ranljivosti prostora,
– druge strokovne podlage.
Te analize, študije in druge strokovne podlage se izdelajo za pripravo predloga SPRO in se po potrebi še dopolnijo za pripravo predloga PRO.
5.2.1 Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja
Analiza stanja in teženj, ki bo izdelana za SPRO se po potrebi dopolni in ugotovi nove razvojne potrebe, težnje in različne pobude.
5.2.2 Analiza razvojnih možnosti
Analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru, ki se bo izdelala za SPRO se po potrebi dopolni z analizo razvojnih možnosti glede razvoja naselij in drugih prostorskih ureditev v krajini.
5.2.3 Študija ranljivosti prostora
Študijo ranljivosti prostora, ki bo izdelana za SPRO se po potrebi dopolni z dodatnim vrednotenje in z pripravo predlogov strokovnih rešitev za predlog PRO.
5.2.4 Druge strokovne podlage
Druge strokovne podlage z različnih področij razvoja, ki se izdelajo SPRO se po potrebi dopolnijo za potrebe PRO.
5.3 Strokovne podlage pripravljavca
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi izdelavo strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag za pripravo predloga SPRO, ki se po potrebi vsebinsko dopolnijo za pripravo predloga PRO.
Strokovne podlage se pripravijo na osnovi projektnih nalog, ki jih pripravi občinska strokovna služba skupaj z izbranim izdelovalcem PRO, ob upoštevanju izdelane »Analize stanja in teženj občine Sežana«.
5.4 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave PRO pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, rudarstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega prometnega omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti nosilca urejanja prostora,
– predlogi morebitnih strateških razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za posege v prostor.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage najmanj v natančnosti, ki je s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik o PRO) predpisan za PRO ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom pravilnika o PRO.
 
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih podlag ter izdelavo PRO z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Izbrani izdelovalec PRO izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo prostorskega akta.
Občina določi merila za izbor izdelovalca strokovnih podlag, pri čemer mora v merilih upoštevati najmanj:
– reference podjetja ponudnika pri izdelavi strateških prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– reference odgovornega vodje projekta pri izdelavi strateških prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– interdisciplinarnost strokovne skupine ponudnika, pri čemer mora ponudnik za izdelavo strategije zagotavljati strokovnjake s področja arhitekture, krajinske arhitekture, gradbeništva, geodezije, prostorske informatike ter drugih potrebnih strok za področje prostorskega planiranja in načrtovanja;
– stopnjo izobrazbe strokovne skupine;
– roke izdelave naloge;
– ponudbeno ceno.
 
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Kot geodetske podlage za izdelavo PRO se uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska služba.
Za pripravo PRO kot strokovna podlaga uporabijo vse geodetske podlage državne geodetske službe v digitalni obliki, predvsem pa:
– topografske karte meril 1:25.000 in 1:50.000 in topografski podatki
– temeljni topografski načrti meril 1:5.000 in 1:10.000
– orto-foto načrti merila 1:5.000 in 1:1.000
– register prostorskih enot
– zemljiški kataster
– kataster stavb
Poleg podatkov državnih geodetskih podlag se, v postopku priprave PRO, kot strokovna podlaga za podrobnejše obravnave, uporabljajo tudi podatki lokalne geodetske službe, predvsem topografski načrti merila 1:1.000 za območja, za katera te podlage obstajajo.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih gospodarskih služb.
Na preglednih listih kartografskega dela PRO se prikaže uradna razdelitev načrtov na liste v merilu najmanj 1:50 000 z zaporedno tekočo številko.
Geodetska podlaga za grafične načrte v kartografskem delu PRO za območja namenske rabe prostora, območja funkcionalnih in prostorskih enot z merili in pogoji za urejanje prostora, območja in objekti gospodarske javne infrastrukture je uradno uveljavljen digitalni katastrski načrt v državnem koordinatnem sistemu, ki ustreza najmanj natančnosti merila 1:5000.
V primerih iz 27. člena tega pravilnika PRO (ukrepi za izvajanje prostorskega reda občine) se grafični načrti izdelajo v skladu s predpisi za izdelavo geodetskega načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe in na lastne stroške. Geodetske podlage lokalne geodetske službe financira občina iz občinskega proračuna.
 
8. Roki priprave strategije prostorskega razvoja občine
Priprava PRO bo ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem terminskem planu. Vzporedno s pripravo prostorske strategije je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje po ZVO-1 in postopek presoje sprejemljivosti izvedbe prostorske strategije po ZON-B.
Pomembnejši mejniki pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine so:
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Faza v postopku                     |   Rok izvedbe|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Presoja MOP o potrebi vodenja postopka celovite presoje |    april 2006|
|vplivov na okolje                    |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Prva prostorska konferenca PRO             |    april 2006|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem programa priprave PRO              |    junij 2006|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev    |    julij 2006|
|urejanja prostora                    |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava strokovnih podlag za PRO            |  september 2006|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava predloga PRO                  |  november 2006|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava in revizija okoljskega poročila po zakonu o  |  november 2006|
|varstvu okolja (ZVO-1) in Zakonu o ohranjanju narave  |         |
|(ZON-B)                         |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Druga prostorska konferenca PRO             |  november 2006|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javne obravnave PRO         | december 2006 –|
|                            |   januar 2007|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava in sprejem stališč do pripomb iz javne     |   februar 2007|
|razgrnitve PRO                     |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga PRO           |    marec 2007|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k      | april – maj 2007|
|dopolnjenemu predlogu PRO                |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje in prostor po  |    junij 2007|
|ZVO-1 in ZON-B                     |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Sprejem odloka o PRO                  |    julij 2007|
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
|Pridobitev sklepa ministra za prostor o skladnosti PRO |    julij 2007|
|z ZUreP-1 in prostorskimi akti države          |         |
|                            |         |
+--------------------------------------------------------+-----------------+
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro sprejema prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske zakonodaje se bo postopek sprejema in posledično terminski plan prilagodil novim predpisom.
 
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem PRO
Finančna sredstva za pripravo PRO zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2006 in predvidenih sredstev v naslednjih proračunskih obdobjih.
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo PRO in strokovnih podlag za izdelavo PRO iz njegove pristojnosti ter za pridobitev geodetskih podlag.
 
10. Objava programa priprave PRO
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-1/2006-4
Sežana, dne 26. junija 2006
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti