Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3016. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta industrija sever za območje Vile Fortune, stran 7519.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena v zvezi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na seji dne 20. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju – območje zazidalnega načrta industrija sever za območje Vile Fortune
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-območje zazidalnega načrta Industrija sever za območje LIK, območje RPC MERX in poslovni objekt ob Mariborski cesti (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 21/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96,23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02 in 57/03) se dopolni in spremeni po projektu, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 763/04 in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
2. člen
1. člen Odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju (Uradni list SRS, št. 22/77, 22/78, 21/82, 21/83, 23/84, 14/86, 7/90 in Uradni list RS, št. 17/92, 20/94, 2/96, 23/97, 50/98, 14/99, 56/99, 46/00, 117/00, 21/02 in 57/03) se dopolni tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki glasi:
»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za ureditveno območje LIK, območje RPC MERX in poslovni objekt ob Mariborski cesti na območju zazidalnega načrta Industrija sever, ki se nanašajo na prostorsko enoto-območje stanovanjsko poslovnih objektov na zemljiščih med Resljevo cesto in cesto B po projektu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona-območje ZN Industrija sever za območje Vila Fortuna, ki ga je pod št. 763/04 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje v maju 2004.
Sestavni del tega odloka je tekstualni in grafični del.
1. Tekstualni del vsebuje:
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Gospodarska cona v Celju-območje ZN Industrija sever za območje Vile Fortune
– tekstualni del z opisom stanja in obrazložitvijo urbanistične zasnove, zasnove objektov in zunanjih površin ter komunalne in cestne infrastrukture.
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja
   2. Grafični del:
   – izrez iz ZN                   1:1000
  – situacija obstoječega stanja z mejo obravnave  1:1000
  – urbanistično arhitektonsko situacija      1:1000
  – geodetska kotirana situacija          1:1000
  – situacija komunalnih naprav in napeljav    1:1000«
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
3. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se na koncu besedila doda:
»Del ureditvenega območja med Resslovo cesto na jugu in cesto B na severu in vzhodu ter vzhodnim robom pločnika ob Mariborski cesti na zahodu, to je območje stanovanjskih in stanovanjsko poslovnih objektov z zunanjimi površinami, se ureja po projektu navedenem v 1. členu tega odloka.
Površina ureditvenega območja-prostorske enote Vila Fortuna je 6427,56 m2.«
4. člen
   4. člen se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
  »Opis meje ureditvenega območja Vile Fortuna po obodni parcelaciji:
   smer neba  opis
  na severu:  822/2, 822/1, 808/2, 822/8, 815, 795/1
  na vzhodu:  795/1
  na jugu:   795/2, 797/5, 797/8, 797/2, 797/6
  na zahodu:  797/6, 804/2, 805/2, 805/4, 806/1, 1822/2
   vse k.o. Sp. Hudinja.
  Znotraj ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN so vas zemljišča
znotraj meje ureditvenega območja: parc. št. 805/2, 805/3, 806/8, 806/2,
806/3, 806/5, 806/4, 807/4, 807/3, 807/6, 807/2, 807/5, 807/1, 800, 802,
801, 803, 804/1, 804/2, 808/2, 822/2, 822/11, 822/9, 822/8, 822/10, 806/10,
806/11, 805/5, 805/6, 805/4, 806/9, 808/1, 797/8, 797/5, 797/6, 797/2 ter
797/3, vse k.o. Sp. Hudinja.«
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA
5. člen
Na koncu 5. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Podrobnejša raba prostorske enote Vila Fortuna je poslovna, trgovska in gostinska namembnost. Zato je predvideno območje gosto izgrajeno s funkcionalno in oblikovno neustreznimi objekti očistiti in pridobiti zemljišče za nove objekte in potrebne manipulativne ter cestne površine.
Predvidena je rušitev objektov s parc. št. 807/5, 807/6, 807/3, 800, 807/4, 802 in 801 vse k.o. Sp. Hudinja. Ker je z neustrezno adaptacijo in izgubo vrtne parcele ter z izgradnjo nove vile Fortune kot nadomestnega objekta za pomožni objekt, vila Fortuna izgubila velik del svoje historične pričevalnosti in s tem pomen za varstvo kulturne dediščine, bo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije-Območna enota Celje izpeljal postopek za izbris iz registra kulturne dediščine. Zato je v smislu primernejšega oblikovanja prostora v primeru izkazanega interesa investitorjev dovoljeno obe vili Fortuni-objekta s parc. št. 806/5 in 806/8 k.o. Sp. Hudinja porušiti in zgraditi nov s predvidenim objektom »DC« enovit objekt maksimalnega gabarita znotraj maksimalne gradbene linije prikazane v grafičnem delu elaborata.
V I. fazi je sicer dovoljeno obstoječi stanovanjski objekt vila Fortuna (parc. št. 806/5) v delu ali celoti rekonstruirati in mu spremeniti namembnost v skladu z opredelitvijo rabe obravnavane prostorske enote ter ga preoblikovati. Obstoječo teraso je dovoljeno prekriti s podaljškom obstoječih strešin in zapreti. Dovoljena je tudi rekonstrukcija nove vile Fortune (806/8) s ciljem ustreznejšega, sodobnejšega oblikovanja objekta.
Na mestu odstranjenega objekta na parc. št. 801 in 802 k.o. Sp. Hudinja je predvidena gradnja novega objekta z ozn. »DC« za poslovno, trgovsko in gostinsko dejavnost ali za eno od predvidenih dejavnosti v celoti. Tlorisni gabarit objekta »DC« je ca. 20-22x15m in je podan z velikostjo gradbene parcele. Obvezni odmik od parcelne meje je min. 1,5m oziroma tako, da temeljenje in gradnja ne posegata na sosednja zemljišča. Višina novega objekta je pogojena z višino venca (spodnji rob ograje terase) na južni strani obstoječe vile Fortune, na južni strani je objekt lahko za etažo višji. Z zasnovo objekta je potrebno ustrezno oblikovno rešiti stik predvidenega objekta »DC« z obstoječo vilo Fortuno iz vidika oblikovanja, zagotavljanja primernega osončenja sosednjemu objektu in ustrezne požarne varnosti. Zaradi zagotavljanja stabilnosti obstoječega objekta-vile Fortune je pri izvajanju rušitve objekta na parc. 802 k.o. Sp. Hudinja obvezna prisotnost geotehnika in statika.
Obstoječi poslovno stanovanjski objekt (picerija) s parc. št. 804/1 k.o. Sp. Hudinja se ohranja.
Obstoječa parcelacija je rezultat prometa z nepremičninami v preteklosti. Tako je ostal objekt vila Fortuna s parc. št. 806/5 k.o. Sp. Hudinja brez gradbene parcele. Zato je možno določiti gradbene parcele posameznim objektom v postopku določitve gradbene parcele po merilih, ki zagotavljajo normalno funkcioniranje in vzdrževanje objektom v soglasju z lastniki.
Povezovalna cesta med trgovskima centroma Planet Tuš in Interspar, ki mora biti opredeljena kot javna cesta, se prestavi zahodno od obstoječe trase ob predvideni objekt »DC«. Širina ceste je 5.0m, hodnika za pešce, ki je na zahodni strani ceste pa 2.0m. Na delu zemljišč, ki nastanejo po rušitvi objektov in prestavitvi povezovalne ceste se uredi parkirišče. Ograditev posameznih gradbenih parcel in omejevanje pretoka prometa glede na značaj celotnega območja kot velikega poslovno trgovskega centra, ni dovoljeno.«
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Na koncu 6. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Za oblikovanje mestnega območja v smislu kontinuitete pozidave ob vzhodni strani Mariborske ceste je potrebno objekte prostorske enote Vila Fortuna oblikovno zasnovati kot vezni člen med obema trgovskima centroma. Oblikovanje objektov mora biti sodobno, s sodobnimi arhitekturnimi elementi in s sodobnimi materiali: steklo, kovinske ali druge sodobne fasadne obloge, vidni beton, kamen in drugo. Oblikovanje objekta na zahodni strani, ki gleda na dvorišče objekta picerije, je treba zasnovati tako, da svetloba oken ne bo moteča za stanovalce in da uporabljen material ne bo odbijal svetlobe. Streha je lahko ravna ali v manjšem naklonu. Posebne oblikovne efekte je dovoljeno doseči tudi s scensko osvetlitvijo in oglasnimi panoji ter postavitvijo totema. Ob Mariborski cesti in uvozu k centru Planet Tuš zaradi cestno prometne varnosti ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev.
V primeru fazne gradnje objektov mora njihov končni izgled izpričevati enovitost in enoten pristop k oblikovanju.
Zunanje površine so minimalne po površini. Prostor ob objektu »DC« je možno tlakovati ali zatraviti oziroma drugače zasaditi. Ob pločniku ob vzhodni in južni strani objekta »DC« je potrebno ob robu hodnika za pešce zasaditi drevesa kroglaste oblike.
Glede na velikost nepozidane površine znotraj prostorske enote Vila Fortuna ni možno izgraditi zadostnega števila parkirnih mest. Zato je pogoj za gradnjo, da si investitorji pred začetkom predvidene gradnje s pogodbo ali ustreznim pisnim dogovorom zagotovijo pravico do koriščenja parkirnih mest trgovskega centra Planet Tuš ali Centra Interspar. V nasprotnem primeru morajo zagotoviti površine za parkiranje znotraj lastne gradbene parcele, v pritličju in kleti objekta.«
V. POGOJI ZA PROMETNO; KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Na koncu 7. člena odloka, ki zadeva prometno omrežje, se doda nov tekst, ki glasi:
»-v smeri sever-jug na vzhodni strani prostorske enote Vila Fortuna je izgraditi cestno povezavo med kompleksom Planet Tuš in kompleksom Center Interspar s hodnikom za pešce do Resslove ulice, ki mora biti opredeljena kot javna cesta-javno dobro.
Dostop do objektov znotraj prostorske enote je urejen preko obstoječega priključka s ceste, ki povezuje krožno križišče z Mariborsko cesto in je iz prometno varnostnega stališča neustrezen. Za dostop do objekta vila Fortuna in objekta »DC« je potrebno zgraditi nov priključek iz povezovalne ceste med obema trgovskima centroma. V primeru gradnje enovitega objekta znotraj predvidene gradbene linije se opusti severni uvoz, možen je le priključek na povezovalno cesto na vzhodni strani območja.«
8. člen
V poglavju »Preskrba z vodo« 7. člena odloka se doda nova alinea, ki glasi:
»– Oskrba objektov znotraj prostorske enote Vila Fortuna z vodo je iz javnega vodovoda Lž Ф 150mm. Zahteva se odmik objektov od javnega vodovoda, vodovod je na stroške investitorja možno prestaviti.«
9. člen
V poglavju »Kanalizacija« 7. člena odloka se dodata novi alinei, ki glasita:
»– Odvajanje odpadnih vod (komunalnih, padavinskih in eventualno tehnoloških) mora biti rešeno v skladu s Pravilnikom o odvajanu in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) in 64. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Odpadne komunalne vode iz predvidenega objekta bodo odvajane v javni kanal št. 200151 preko J št. 2 na koti 238,10. Objekt bo priključen na javno kanalizacijo preko jaška. Interna hišna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi povzročale povratno zaplavitev. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem morajo biti speljane v kanalizacijo preko črpališča.
Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred vtokom v kanalizacijo. Odvod meteornih vod s strešnih površin in s parkirišč je možno speljati v meteorno kanalizacijo ob Mariborski cesti ali meteorni kanal, ki poteka ob Planetu Tuš s pogojem soglasja lastnika centra.«
10. člen
Na koncu prve alinee 7. člena poglavja »Oskrba z električno in toplotno energijo« se doda tekst, ki glasi:
»– Priključek na elektrokabelsko omrežje za območje je možno iz TP Gala. Za priključitev predvidenih objektov na el. omrežje je potrebno izdelati projekte, stroški izdelave bremenijo investitorja. Obstoječe VN in NN električne vode ter kabelsko kanalizacijo iz TP Gala je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor pri načrtovanju objektov.«
11. člen
»Za ogrevanje in eventualno hlajenje v poletnem času predvidenih objektov je možno zagotoviti potrebno toplotno energijo s priključitvijo na obstoječi vročevod, ki poteka na južnem robu območja.«
12. člen
Na koncu zadnje alinee 7. člena odloka se doda nov stavek, ki glasi:
»Območje je opremljeno s tk omrežjem. Predvideni objekt je možno priključiti na obstoječe omrežje pod pogoji upravljavca. V primeru gradnje objektov ali posegov na trasi telekomunikacijskega omrežja in naprav, je potrebno predhodno dogovoriti z upravljavcem omrežja o eventualni prestavitvi ali o možni zaščiti.«
13. člen
Na koncu teksta 7. člena odloka se doda nov tekst, ki glasi:
»Varstvo okolja:
Območje obravnave je po namembnosti območje trgovskih in poslovnih dejavnosti in sodi v III: stopnjo varstva pred hrupom.
Tabela: Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)
-------------------------------------------------------------
            nočna raven L(n)  dnevna raven L(d)
-------------------------------------------------------------
mejne ravni (dBA)           50          60
kritične ravni (dBA)         59          69
mejne ravni za vire hrupa (dBA)    48          58
-------------------------------------------------------------
vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 105/05).
Varstvo voda:
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod komunalnih in meteornih voda.
Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje, Uradni list RS, št. 67/99. Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor.
Požarna varnost:
S projektno rešitvijo predvidenih objektov je potrebno zagotoviti ustrezno požarno ločitev objektov tako, da bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob eventualnem požaru. Pri tem je na podlagi izračuna požarne obremenitve pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem požara.
Sicer je z prostorsko ureditvijo omogočen varen umik na zunanje, nepozidane površine in ceste. Promet in delovne površine za intervencijska vozila so po obstoječih utrjenih cestah in dovozih. Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
Osončenje
Za vplive predvidenega objekta »DC« je bila izdelana študija osončenja, ki jo je izdelal PIN d.o.o., Projektiranje Inženiring Nadzor, Maribor, iz katere izhaja, da predvideni objekt ne bo osenčeval objekta na parc. št. 804/1 k.o. Sp. Hudinja (Pizzeria Diavolo).
VI. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
14. člen
9. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda besedilo, ki glasi:
»Za prostorsko enoto Vila Fortuna veljajo naslednje tolerance:
– sprememba tlorisnega gabarita objekta v okviru gradbene linije objekta (manjši objekt),
– spremenjeni poteki tras vodov komunalne infrastrukture, če bodo rešitve v idejnem projektu racionalnejše in objektov, ki se nanašajo na varstvo okolja,
– ureditev parkirnih površin na vzhodni strani je lahko tudi drugačna, če se z načrtom zunanje ureditve oziroma arhitekture najde ustreznejša rešitev,
– ustreznejša določitev gradbenih parcel pod pogoji iz 5. člena tega odloka.
15. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-20/2003
Celje, dne 20. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti