Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3020. Program priprave Prostorskega reda Občine Grosuplje, stran 7526.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1), ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Prostorskega reda Občine Grosuplje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Prostorskega reda Občine Grosuplje
Program priprave določa namen, cilje ter vsebino Prostorskega reda Občine Grosuplje (v nadaljevanju: PRO Grosuplje), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Pravna podlaga za pripravo PRO Grosuplje je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek). 12. člen ZUreP-1 določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje prostorske ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov. 171. člen ZUreP-1 določa, da morajo občine začeti s pripravo SPRO in PRO po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje v treh letih po uveljavitve Strategije prostorskega razvoja Slovenije, to je do 20. julija 2007.
PRO Grosuplje se izdela v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04 in 133/04) ter s v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Občine Grosuplje.
2. Predmet in programska izhodišča ter cilji PRO Grosuplje
Prostorski red je temeljni izvedbeni akt, s katerim se določijo pravila za urejanje prostora. Pravila morajo biti izdelana v skladu z usmeritve in zasnovami iz Strategije prostorskega razvoja občine. PRO Grosuplje je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj po zakonu, ki ureja graditev objektov.
Predmet PRO Grosuplje je določen z ZUreP-1 in s Pravilnikom o vsebini in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04). Glede na to PRO Grosuplje določa:
– območja namenske rabe prostora,
– merila in pogoje za urejanje prostora,
– funkcionalna merila in pogoje,
– oblikovna merila in pogoje,
– merila za določanje gradbenih parcel in opremljanje zemljišč za gradnjo,
– druga merila in pogoje,
– ukrepe za izvajanje PRO Grosuplje.
3. Okvirno ureditveno območje
PRO Grosuplje se pripravi za območje celotne Občine Grosuplje.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo PRO Grosuplje so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi PRO Grosuplje in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktor za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Oddelek območja srednje Save, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, poda izhodišča za razvoj turizma;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije poda izhodišča za razvoj državnega in lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega, železniškega, letalskega in vodnega prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
13. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, poda izhodišča za veterinarsko zaščito;
21. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
22. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, poda izhodišča in usmeritve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;
23. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva poda izhodišča za razvoj omrežja šol;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda izhodišča za področje športa;
25. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost poda izhodišča za področje znanosti in tehnologije;
26. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
27. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča s področja socialnih zadev, ki so prostorsko relevantne;
29. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
30. Zavod za ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti ribištva;
31. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
32. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana poda izhodišča za ohranjanje narave;
33. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
34. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
35. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
36. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
37. Regionalna razvojna agencija za Ljubljansko urbano regijo poda izhodišča in programe za razvoj ljubljanske urbane regije vezane na Občino Grosuplje;
38. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
39. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
40. Elektro Ljubljana, d.d., PE Ljubljana okolica poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
41. Elektro Kočevje, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
42. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, opremljanje s toplovodnim in plinovodnim omrežjem lokalnega pomena ter za področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju;
43. Telekom Slovenije, d.d., poda izhodišča za razvoj lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
44. Občina Grosuplje poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
45. sosednje občine: MO Ljubljana, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Dobrepolje, Občina Ivančna Gorica,
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZUreP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
V postopku sprejemanja PRO morajo biti posebej obveščene tudi sosednje občine, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
5. Potrebne strokovne podlage
Za pripravo PRO Grosuplje je potrebno zagotoviti strokovne podlage, ki jih pripravi pripravljavec in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, ki se jih pridobi v fazi pridobivanja smernic.
Za strokovne podlage PRO Grosuplje se štejejo izdelane strokovne podlage za SPRO, ki se po potrebi dopolnijo ali izdelajo na novo za tiste sestavine, ki so pomembne za pripravo PRO Grosuplje. Pri tem se smiselno upoštevajo določila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/03) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04).
6. Način pridobitve geodetskih podlag
PRO Grosuplje se prikaže na digitalni topografski karti merila 1:5000, kombinirani s podatki digitalnih katastrskih načrtov. Uporabi se zadnje veljavno stanje digitalnih katastrskih načrtov pred pričetkom izdelave PRO Grosuplje. Ukrepi za izvajanje PRO se prikažejo na grafičnih načrtih, izdelanih v skladu s predpisi za izdelavo geodetskih načrtov, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:1000.
Kartografske podloge bodo pridobljene na Geodetski upravi RS in morajo biti novelirane. Zagotovi jih Občina Grosuplje.
7. Postopek in roki priprave
Sestavni del programa priprave je terminski plan, kjer so posamezne aktivnosti podrobneje opredeljene.
7.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUrep-1. Občina je izvedla 1. prostorsko konferenco dne 8. junija 2006 z namenom, da se pridobijo usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Datum, kraj in čas zbora konference pripravljavec v skladu z ZUrep-1 objavi v sredstvih javnega obveščanja: na radiu Zeleni val, časopisu Dnevnik in na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si, ter posreduje vabilo vsem iz 4. točke tega programa priprave priporočeno po pošti.
7.2 Obvestilo o nameri
V skladu z 40. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Občina obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave PRO Grosuplje. Na podlagi obvestila o nameri Ministrstvo izda odločbo, s katero odloči ali je v postopku priprave PRO Grosuplje potrebno izdelati Celovito presojo vplivov na okolje.
7.3 Pridobitev smernic in strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7.4 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
7.5 Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejemu sklepa župana ali Občinskega sveta o javni razgrnitvi, se predlog PRO Grosuplje javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb sprejme ali Občinski svet.
7.6 Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenem predlogu
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve predloga PRO Grosuplje in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 4. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu PRO Grosuplje.
7.7 Sprejem odloka o prostorskem redu
Občina Grosuplje posreduje dopolnjen predlog PRO Grosuplje v sprejem Občinskemu svetu Občine Grosuplje. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme PRO Grosuplje z odlokom.
7.8 Potrditev in objava PRO Grosuplje
Pred objavo Odloka o Prostorskem redu Občine Grosuplje je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZUrep-1 s sklepom potrdi skladnost PRO Grosuplje z ZUrep-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Prostorskem redu Občine Grosuplje, občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za okolje prostor o potrditvi.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja prostorsko zakonodajo, ki bo nadomestila manjkajoče elemente v ZUrep-1 in skrajšala postopke v zvezi s sprejemom državnih in občinskih prostorskih dokumentov. V primeru sprememb prostorske zakonodaje, se bo postopek sprejema in terminski plan prilagodil novim predpisom.
8. Financiranje priprave
Finančna sredstva izdelave PRO Grosuplje in priprave strokovnih gradiv zagotovi Občina Grosuplje v okviru proračunskih postavk v Proračunu za leto 2006 in v okviru proračunskih postavk občine v naslednjih letih.
9. Začetek veljavnosti programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35001-0029/2005
Grosuplje, dne 26. junija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti