Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3021. Program priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Grosuplje, stran 7528.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. – v nadaljevanju: ZUreP-1), ZZK-1 (Uradni list RS, št. 58/03) in Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja Občine Grosuplje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja
Program priprave določa namen, cilje ter vsebino Strategije prostorskega razvoja Občine Grosuplje (v nadaljevanju: Strategija), pristojne nosilce urejanja prostora, seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta ter obveznosti s financiranjem prostorskega akta.
Priprava Strategije je utemeljena predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov:
– V Strategiji je potrebno opredeliti nadaljnji razvoj poselitve, ki se izraža v zasnovi omrežja naselij, zagotovitvi površin za stanovanjske, proizvodne in družbene dejavnosti, v povezavi s kvalitetnim javnim prostorom in zelenim sistemom.
– V Strategiji je potrebno opredeliti zasnovo razvoja in varstva krajine, ki določa območja, pomembna za prepoznavnost krajin občine, usmeritve za sanacije degradiranih območij ter usmeritve za umeščanje in razvoj dejavnosti, ki oblikujejo krajino.
– V Strategiji je potrebno opredeliti zasnovo prometnega sistema ter komunalne in energetske infrastrukture.
– Potrebne uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti RS.
Pravna podlaga za pripravo Strategije je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), v nadaljevanju: ZUreP-1. Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 občine pričnejo s pripravo Strategije po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
Strategijo Občine Grosuplje se izdela v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št, 122/04) ter v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04).
Občina Grosuplje je dne 8. junija 2006 opravila 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Tako se je pridobilo ogrodje in izhodišča za nadaljnje aktivnosti in usmeritve.
2. Predmet in programska izhodišča in cilji SPRO
2.1 Programska izhodišča Strategije so:
– upoštevanje Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije;
– skladen razvoj občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami;
– vzdržen prostorski razvoj, usklajen z razvojnimi in poselitvenimi potrebami;
– upoštevanje razvojnih dokumentov posameznih nosilcev urejanje prostora;
– usmerjanje prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravne in kulturne dediščine;
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami in povezovanje občin s širšim regionalnim prostorom,
– spodbujanje in razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost; zagotavljanje prebivalcem naselij in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje in druženje,
– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.
2.2 Cilji Strategije:
S prostorsko strategijo se opredeli izhodišča in vizijo prostorskega razvoja občine ter usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru. Cilj je zagotoviti vzdržen prostorski razvoj, ob upoštevanju in usklajevanju družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. Ob upoštevanju programskih izhodišč, ki so navedena pod točko 2.1, so konkretnejši cilji Strategije predvsem:
– zagotovitev skladnega razvoja mesta Grosuplje in drugih naselij,
– zagotovitev razvoja mesta Grosuplje s poudarkom na izboljšanju kvalitete bivanja na vseh nivojih,
– zagotovitev ustreznega obsega ureditvenih območij naselij, v katera se usmerja poselitev,
– zagotovitev razvoja prometnega omrežja, vključno z obvoznico Grosuplje,
– zagotovitev ustreznega varstva pred poplavami, v skladu z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami
– zagotovitev manjkajoče javne gospodarske infrastrukture (plinovod),
– ohranjanje in razvoj krajine na celotnem območju občine in opredelitev območjih, na katerih se predvideva podrobnejše prostorsko – krajinsko načrtovanje,
– sanacija degradiranih območij,
– varstvo okolja,
– spodbujanje turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino,
– občina bo nadalje krepila sodelovanje s sosednjimi občinami, predvsem pri reševanju okoljskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih skupnih problemov.
3. Okvirno ureditveno območje
Strategija prostorskega razvoja Občine Grosuplje se pripravi za območje celotne Občine Grosuplje.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorske strategije podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktor za prostor poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Oddelek območja srednje Save, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve poda izhodišča za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem, poda izhodišča za razvoj turizma;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo poda izhodišča za rabo potencialnih nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije poda izhodišča za razvoj državnega in lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, železnice, letalstvo in pomorstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega, železniškega, letalskega in vodnega prometa;
12. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih poti, razen omrežja avtocest;
13. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega letalstva, letališč in vzletišč;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so namenjena za potrebe obrambe;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
16. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
17. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
18. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in ribištva;
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, poda izhodišča za veterinarsko zaščito;
21. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
22. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, poda izhodišča in usmeritve za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo;
23. Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva poda izhodišča za razvoj omrežja šol;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport poda izhodišča za področje športa;
25. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Sektor za znanost poda izhodišča za področje znanosti in tehnologije;
26. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
27. Ministrstvo za kulturo poda izhodišča za dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne;
28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve poda izhodišča s področja socialnih zadev, ki so prostorsko relevantne;
29. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni in lokalni prostorski razvoj;
30. Zavod za ribištvo pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti ribištva;
31. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
32. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Ljubljana poda izhodišča za ohranjanje narave;
33. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
34. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Ljubljana poda izhodišča za razvoj kmetijstva na lokalnem nivoju;
35. Družba za avtoceste RS poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
36. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
37. Regionalna razvojna agencija za Ljubljansko urbano regijo poda izhodišča in programe za razvoj ljubljanske urbane regije vezane na Občino Grosuplje;
38. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
39. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda izhodišča za področje prenosa električne energije;
40. Elektro Ljubljana, d.d., PE Ljubljana okolica poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
41. Elektro Kočevje, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
42. Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, opremljanje s toplovodnim in plinovodnim omrežjem lokalnega pomena ter za področje ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju;
43. Telekom Slovenije, d.d., poda izhodišča za razvoj lokalnega telekomunikacijskega omrežja;
44. Občina Grosuplje poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture lokalnega pomena;
45. sosednje občine; MO Ljubljana, Občina Škofljica, Občina Velike Lašče, Občina Dobrepolje, Občina Ivančna Gorica.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem programu priprave, lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije. Prej navedeni subjekti sodelujejo pri pripravi in sprejemanju planskega akta s podajo smernic za načrtovanje po 29. členu in podajo mnenja na predlog planskega akta po 33. členu ZUreP-1, v roku 30 dni po prejetju vloge pripravljavca.
V postopku sprejemanja SPRO morajo biti posebej obveščene tudi sosednje občine, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Za pripravo Strategije je potrebno zagotoviti strokovne podlage, ki jih pripravi pripravljavec in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora. Na podlagi strokovnih podlag se analizira stanje, ugotovijo in izpostavijo problemi ter na tej podlagi pripravijo osnove za odločitve v Strategiji. Strokovne podlage je treba izdelati v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04) in do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
Strokovne podlage pripravljavca vsebujejo analize in strokovne rešitve zlasti še:
– analizo stanja in teženj v prostoru,
– analizo razvojnih možnosti,
– analiza razvojnih potreb ter pobud iz javnega in zasebnega sektorja,
– analizo ranljivosti prostora,
– druge analize in strokovne podlage, ki so potrebne za izdelavo strategije, ki jih predlaga pripravljavec ter potrdi župan.
Izdelajo in pridobijo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage (npr. za urbanistične zasnove, za krajinske zasnove, za vnos posamezne dejavnosti v prostor, za kompleksnejše pobude), za katere se v postopku priprave Strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine. V postopku priprave urbanistične in krajinske zasnove se strokovne rešitve za celotno območje ali njegove dele, kjer je izraženih več nasprotnih interesov za načrtovanje prostorskih ureditev lahko pridobi variantne rešitve.
Nosilci urejanja prostora, v skladu s programom priprave prostorske strategije, pripravljavcu na njegovo zahtevo posredujejo strokovne podlage z njihovega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo, so predvsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Pri izdelavi Strategije je treba upoštevati naslednje že izdelane strokovne podlage:
– Dolgoročni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000, (Uradni list SRS, št. 23/86 in 16/90), Družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990, spremenjen in dopolnjen 1987, 1990, 1992 (Uradni list SRS št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90, 34/92, 38/92, 3/93), Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 (Uradni list RS, št. 3/97, 57/98, 70/98, 21/01, 100/02, 111/03, 124/03, 87/04 in 136/04) in vse izdelane strokovne podlage, ki so bile osnova za sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega plana v letu 2004.
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – Generalni PUP Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 118/05), z vsemi že izvedenimi strokovnimi podlagami.
– Prometna študija Grosuplja 2006.
– Sociološka študija 2006.
– Veljavni državni lokacijski načrti.
– Veljavni občinski prostorski izvedbeni akti.
– Občinski prostorski izvedbeni akti, ki so v izdelavi in imajo sprejet Program priprave.
– Kataster občinskih cest in javne infrastrukture.
6. Način pridobitve geodetskih podlag
Strategija se prikaže na topografskih kartah v merilu 1:50 000 ali 1:25 000, urbanistične in krajinske zasnove pa na topografskih kartah najmanj v merilu 1:10 000. Uporabljajo se še digitalni orto foto večjih meril, temeljni topografski načrti merila 1:5000 ter digitalni katastrski načrt.
Kartografske podloge bodo pridobljene na Geodetski upravi RS in morajo biti novelirane. Zagotovi jih Občina Grosuplje.
7. Postopek in roki za pripravo Strategije
Sestavni del programa priprave je terminski plan, kjer so posamezne aktivnosti podrobneje opredeljene.
7.1 Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljavec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUrep-1. Občina izvede 1. prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane strokovne javnosti in drugih, ki so izkazali interes za načrtovanje strateškega razvoja občine. Datum, kraj in čas zbora konference pripravljavec v skladu z ZureP-1 objavi v sredstvih javnega obveščanja (na radiu Zeleni val, časopisu Dnevnik in na spletni strani Občine Grosuplje: www.grosuplje.si), ter posredoval vabilo vsem iz 4. točke tega programa priprave priporočeno po pošti.
7.2 Obvestilo o nameri
Občina obvesti Ministrstvo za okolje in prostor o nameri izdelave Strategije (40. člen ZVO). Na podlagi obvestila o nameri Ministrstvo izda odločbo, s katero odloči ali je v postopku priprave Strategije potrebno izdelati Celovito presojo vplivov na okolje.
7.3 Pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora
Pripravljavec po sprejemu in objavi programa priprave, pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
7.4 Druga prostorska konferenca
Zbor druge prostorske konference skliče in vodi pripravljavec najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
7.5 Javna razgrnitev in obravnava prostorskega akta
Po sprejemu sklepa župana ali Občinskega sveta o javni razgrnitvi se predlog Strategije javno razgrne za najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno obravnavo predloga. O pripombah in predlogih danih v času javne razgrnitve, pripravljavec vodi zapisnik, o njih zavzame stališče ter zagotovi, da se prostorski akt dopolni v skladi s stališči do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb sprejme župan ali Občinski svet.
7.6 Pridobivanje mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve predloga Strategije in pozove pristojne nosilce urejanja prostora iz 4. točke programa, da v roku 30 dni dajo mnenja k dopolnjenem predlogu Strategije.
7.7. Sprejem Odloka o Strategiji
Občina Grosuplje posreduje dopolnjen predlog Strategije v sprejem Občinskemu svetu Občine Grosuplje. Sestavni del gradiva so stališča s pripombami in predlogi iz javne obravnave in javne razgrnitve ter priporočila prostorske konference. Občinski svet sprejme Strategijo z odlokom.
7.8. Potrditev in objava Strategije
Pred objavo Odloka o Strategiji Občine Grosuplje je treba sprejeti prostorski akt poslati ministru za prostor v potrditev. Minister za prostor v 15 dneh od prejema vloge ugotovi, ali je vloga popolna in v skladu z 69. členom ZUreP-1 s sklepom potrdi skladnost Strategije Občine Grosuplje z ZUreP-1 in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter prostorskimi akti države. Potrjen Odlok o Strategiji Občine Grosuplje, občina objavi skupaj z datumom in številko sklepa ministra za prostor o potrditvi.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja prostorsko zakonodajo, ki bo nadomestila manjkajoče elemente v ZUrep-1 in skrajšala postopke v zvezi s sprejemom državnih in občinskih prostorskih dokumentov. V primeru sprememb prostorske zakonodaje, se bo postopek sprejema in terminski plan prilagodil novim predpisom.
8. Financiranje priprave Strategije
Finančna sredstva izdelave Strategije prostorskega razvoja Občine Grosuplje in priprave strokovnih gradiv zagotovi Občina Grosuplje v okviru proračunskih postavk v Proračunu za leto 2006 in v okviru proračunskih postavk občine v naslednjih letih.
9. Začetek veljavnosti programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35001-0054/2004
Grosuplje, dne 26. junija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti