Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3034. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2006, stran 7548.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), Zakona o javnih financah (Uradni list, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o financiranju občin (Uradni list, št. 80/94, 45/97, odločbe US in 56/98) 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 33. seji dne 22. junija 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2006
1. člen
V Odloku o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006 se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»Župan s poročilom o izvrševanju proračuna medletno in po koncu leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2006 in o njegovi realizaciji. O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskim letom odloča župan. Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med postavkami v okviru posameznega neposrednega proračunskega porabnika. V primeru, da v teku izvajanja proračuna pride do potrebe po dodatnih sredstvih zaradi novonastalih obveznosti, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, se dodatni odhodki, ki nastanejo v povezavi s temi obveznostmi, razporedijo v breme drugih proračunskih postavk znotraj proračunskega porabnika. Znotraj proračunskih postavk se sredstva lahko prerazporejajo med konti in določajo novi konti.«
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. račun obvezne proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini 25.911.732 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve (tabela 12, konto 4091; področje 23 – 042302) odloča za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«
3. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 011-01-4/2006-10
Šempeter pri Gorici, dne 23. junija 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti