Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3027. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, stran 7534.

Na podlagi 7., 32., 33. in 39. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96) in 7. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na 28. redni seji dne 28. 6. 2006 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom Občina Pivka (v nadaljevanju koncedent) določa način in pogoje opravljanja javne gospodarske službe na področju opravljanja pokopaliških in pogrebnih storitev ter urejanja pokopališč v občini Pivka.
Za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč se koncesija razpiše za vsa pokopališča skupaj.
II. PREDMET IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet izvajanja javne gospodarske službe po tem odloku so:
1. pokopališka dejavnost
2. pogrebna dejavnost
3. urejanje pokopališč.
Pokopališke storitve, pogrebna dejavnost in urejanje pokopališč so organizirane, načrtovane in nadzorovane lokalne javne gospodarske službe. Izvajajo se v skladu z zakoni, tem odlokom, veljavnimi predpisi in tehničnimi pravili, izdanimi s strani države in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev ter pravili stroke.
3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališčih in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov
– prva ureditev groba
– izvajanje pokopališke dežurne službe
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom in s tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopke izvajanja pokopaliških storitev z izdajo tehničnega pravilnika.
4. člen
Pogrebna dejavnost se opravlja praviloma izven pokopališča in zajema predvsem naslednje dejavnosti:
– urejanje dokumentacije
– oddajanje grobnih prostorov
– sklepanje najemnih pogodb za grobna polja
– vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah
– vodenje katastra komunalnih naprav na pokopališču
– izvajanje pogrebne dežurne službe in druga dela, dogovorjena z občino.
Občina lahko podrobneje uredi postopke izvajanja pogrebnih storitev z izdajo tehničnega pravilnika.
5. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega:
– vzdrževanje pokopališč
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov
– prekope grobov in opustitev pokopališč
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega
– odvoz odpadkov na odlagališče
– košnja zelenic, urejanje in obrezovanje žive meje in vzdrževanje poti
– skrb za red in čistočo na pokopališču in v mrliški vežici
– vzdrževalna dela na objektih in napravah
– vodenje katastra pokopališč
– izdelava programa investicijskega urejanja pokopališč
– upravljanje z mrliškimi vežicami
– vzdrževanje grobov posebnega pomena.
Način upravljanja z mrliškimi vežicami se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
6. člen
Koncesionar mora poleg storitev, katere so predmet izvajanja javne gospodarske službe po tem odloku, zagotavljati tudi storitve povezane z pokopališko in pogrebno dejavnostjo, pa niso predmet javne gospodarske službe, in sicer:
– izvajanje pogrebnih svečanosti
– čuvanje umrlega v mrliški vežici
– ureditev in prevoz pokojnika
– upepelitev umrlega.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
7. člen
Območje izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku je območje Občine Pivka, na katerem so naslednja pokopališča:
– pokopališče Dolnja Košana
– pokopališče Jurišče
– pokopališče Palčje
– pokopališče Pivka
– pokopališče Suhorje
– pokopališče Šmihel
– pokopališče Trnje
– pokopališče Šilentabor
– pokopališče Zagorje.
Pokopališče je namenjeno pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
IV. POGOJI ZA IZVAJANJE IN PODELITEV
KONCESIJE
8. člen
Opravljanje koncesijske dejavnosti po tem odloku se podeli na podlagi javnega razpisa za dobo največ 10 let. Rok iz prejšnjega odstavka prične teči z dnem pravnomočnosti koncesijske odločbe.
Podelitev koncesije se izvede v skladu z predpisi, ki urejajo podelitev koncesij, pri čemer mora biti v komisiji za vodenje postopka oddaje koncesije imenovan vsaj en član Odbora za komunalne dejavnosti in urejanje prostora.
9. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba.
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna vsa soglasja in dovoljenja pristojnih organov
– da predložijo dokazila, da imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe
– da predložijo ustrezen program izvajanja javne službe in poslovni načrt (z vidika kadrov, organizacije del in strokovne opremljenosti)
– da predloži dokazila, da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno število delavcev, usposobljenih za opravljanje službe oziroma da predložijo ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani na javnem razpisu
– da predložijo ustrezno garancijo za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe in za morebitno povračilo škode koncedentu
– da ima poravnane davke in prispevke ter da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa
– da zagotovi izvajanje razpisane dejavnosti v okviru standardov in normativov.
Koncedent podrobneje opredeli dokazila v razpisni dokumentaciji za razpis koncesije, v kateri določi še druge pogoje in merila za izbor koncesionarja. Merilo za izbor koncesionarja je višina sredstev, ki se jih koncesionar zaveže nameniti investicijskemu vzdrževanju pokopališč.
10. člen
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska pogodba, s katero se uredijo vse medsebojne obveznosti med koncesionarjem in koncedentom in mora vsebovati vse sestavine iz 39. člena Zakona o javnih gospodarskih službah. Obrazec koncesijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije za izbor koncesionarja.
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo ali del storitev po koncesijski pogodbi na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
11. člen
Koncesionar, kot izvajalec javne gospodarske službe po tem odloku mora na podlagi tega odloka in sklenjene pogodbe o koncesiji najmanj:
– zagotoviti kontinuirano izvajanje javne gospodarske službe
– pri izvajanju dejavnosti upoštevati vso veljavno zakonodajo, sprejete predpise, standarde in normative ter kodekse za opravljanje predmetnih dejavnosti, kot tudi v okviru teh krajevne običaje
– zagotoviti storitve vsem pod enakimi pogoji
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne službe
– za koncesionirano dejavnost voditi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune
– uporabljati vse s strani koncedenta predane objekte in naprave s področja infrastrukture le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
Koncedent bo predal koncesionarju po podpisu koncesijske pogodbe v upravljanje vse objekte in naprave s področja infrastrukture, ki sodijo v posamezni funkcionalni kompleks posameznega pokopališča, z vsemi pritiklinami in morebitnimi bremeni ter dokumentacijo, ki jo ime koncedent in jo koncesionar potrebuje za opravljanje predmetne dejavnosti. O prevzemu se izdela prevzemni zapisnik.
Vrsta in obseg javnih pooblastil se podrobno opredelita v koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncedent ima pravico:
– določiti splošne pogoje opravljanja gospodarske javne službe s svojimi predpisi
– nadzirati cene pogodbenih storitev na pokopališčih in pravico določanja višine najemnine za grobove
– nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe, finančnega nadzora in nadzora upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav
– druge pravice določene z zakonom in koncesijsko pogodbo.
13. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe imajo poleg drugih še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin ...)
– pravico opozoriti na nepravilno ali neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati pobude in predloge za boljše izvajanje
– obveznost ureditve najema grobov z najemno pogodbo
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih izda skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo koncesionar
– obveznost upoštevanja predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
14. člen
Razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe
– z odvzemom koncesije
– z odkupom koncesije
– s prevzemom koncesionirane javne službe v drugo obliko organiziranosti
– z odpovedjo koncesionarja z rokom 1 leta po pisni odpovedi s strani koncesionarja.
V primeru, da pride do prenehanja z odkupom koncedent odkupi od koncesionarja vsa javna sredstva. Pogoji se določijo s koncesijsko pogodbo.
Če s prenehanjem opravljanja koncesijske dejavnosti koncesionar koncedentu povzroči stroške jih mora poravnati.
V primeru prenehanja koncesije mora na zahtevo koncedenta koncesionar še nadalje izvajati dejavnost, ki je predmet koncesije, pod pogoji iz koncesijske pogodbe, do takrat, ko koncedent zagotovi izvajanje te dejavnosti v okviru javnega zavoda ali novega koncesionarja, vendar največ dve leti. V tem primeru mora koncedent nemudoma pričeti s postopki za prevzem dejavnosti ali podelitev koncesije.
Če koncesija preneha zaradi odvzema je koncesionar dolžan pod pogoji v pogodbi zagotoviti koncedentu oziroma po njem določeni tretji osebi, opravljanje dejavnosti v prostorih, kjer se je opravljala do sedaj.
15. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v določenem roku
– zaradi izvajanja gospodarske javne službe v nasprotju s koncesijsko pogodbo
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha opravljati kot koncesija
– če gre za kršitev s strani koncedenta potrjenih cen za opravljanje storitev
– v primeru reorganizacije ali stečaja koncesionarja ali če koncesionar izgubi pogoje za opravljanje dejavnosti
– če ne podpiše pogodbe v roku najkasneje 30 dni po izdaji odločbe o podelitvi koncesije
– v primerih podrobneje določenih v koncesijski pogodbi.
V primeru odvzema koncesije po tretji alineji mora koncedent koncesionarju povrniti neamortizirana vložena sredstva.
16. člen
Koncesionar mora v roku 15 dni po podpisu koncesijske pogodbe in pred pričetkom opravljanja dejavnosti zavarovati odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil z nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki bi jo povzročile pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam in predložiti koncedentu v vednost kopijo zavarovalne police.
17. člen
Za izvajanje dejavnosti koncesionar pridobiva sredstva iz:
– najemnin za grobove
– prihodkov od plačanih storitev
– proračuna Občine Pivka
– prihodkov od najemnine za uporabo mrliške vežice
– raznih dotacij in donacij ter drugih virov.
Cene storitev pokopališke dejavnosti skupaj z višino najemnin za grobove in mrliške vežice, določa občinski svet.
Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne službe določa koncesionar sam. Cene morajo biti tržno primerljive.
18. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta. Koncesionar je dolžan strokovni službi na njeno zahtevo kadarkoli posredovati informacije o poslovanju, izvajanju storitev in omogočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo ter evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan in stalen. Izvajalec nadzora se mora izkazati s pooblastilom koncedenta. Nadzor se praviloma vrši v delovnem času koncesionarja. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga morata podpisati pooblaščenca koncedenta in koncesionarja.
Podatki pridobljeni pri nadzoru so poslovna tajnost.
V. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in predaje kopije zavarovalnih polic s strani koncesionarja koncedentu.
V primeru, da koncesijska pogodba ni skladna s tem odlokom veljajo določila tega odloka.
20. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 80/00) in Odlok o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev (Uradni list RS, št. 105/03).
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-28/2006
Pivka, dne 28. junija 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti