Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3017. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje, stran 7522.

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje na svoji seji dne 20. 6. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, upravičene stroške, višino, instrumente pomoči in pogoje za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v Mestni občini Celje.
2. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva se zagotavljajo v proračunu Mestne občine Celje.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so podjetja, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Celje ali investirajo na območju Mestne občine Celje.
Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, kadar gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, pridobitve patenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve patenta za krajšo dobo.
Za podjetje se po tem pravilniku šteje samostojni podjetnik posameznik, malo podjetje in srednje veliko podjetje.
4. člen
Upravičenci se glede na velikost podjetja delijo na:
– mala podjetja:
– število zaposlenih v podjetju ne presega 50,
– letni prihodek podjetja ne presega 2.300.000.000,00 SIT
– srednje velika podjetja:
– je število zaposlenih v podjetju večje od 50 in ne presega 250,
– letni prihodek podjetja ne presega 11.500.000.000,00 SIT.
5. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo po tem pravilniku, niso upravičena podjetja:
– ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva, ribištva in jeklarstva;
– ki imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo;
– ki so v težavah in pridobivajo državno pomoč iz programa za reševanje in prestrukturiranje;
– ki so v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 50/00 – sklep US in 93/03 – odl.US);
– ki so v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki so odvisna podjetja.
Za odvisna podjetja se štejejo podjetja, v katerih posamezna velika podjetja ali velika povezana podjetja, razpolagajo z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, večjimi od 25%.
6. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Celje se dodeljujejo po veljavnih predpisih za dodeljevanje državnih pomoči in so namenjena spodbujanju novih zaposlitev in krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij.
7. člen
Sredstva po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem podane izjave upravičencev, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih in mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov že prejeli.
II. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA
8. člen
Sredstva se dodeljujejo kot spodbude po principu sofinanciranja upravičenih stroškov prijavljenih projektov in aktivnosti podjetij v okviru naslednjih ukrepov:
1. spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
2. spodbujanje povezovanja podjetij,
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev,
4. spodbujanje posebnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetjih,
5. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,
6. spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine,
7. spodbujanje usmerjenih programov podjetij pomembnih za razvoj starega mestnega jedra,
8. spodbujanje projektov inovacij.
1. Začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj
9. člen
Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti ter razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– materialne investicije,
– nematerialne investicije.
Upravičeni stroški so:
a) Materialne investicije:
– stroški nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
– stroški nakupa, graditve ali preureditve poslovnih prostorov,
– stroški nakupa nove opreme in generalne obnove obstoječe proizvodnje.
b) Nematerialne investicije:
– stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
10. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55% upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije za mala podjetja ter 47,5% za srednja podjetja.
Instrument dodeljevanja sredstev za materialne investicije so subvencije, subvencioniranje obrestne mere ali oprostitve plačila komunalnega prispevka.
Instrument dodeljevanja sredstev za nematerialne investicije so subvencije.
11. člen
Upravičenci do sredstev so:
podjetja, ki investirajo v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma v novo dejavnost na območju Mestne občine Celje in zagotovijo vsaj 25% lastnih virov za kritje stroškov posamezne investicije.
Investicija se mora ohraniti na območju občine vsaj pet let po prejemu sredstev.
2. Povezovanje podjetij
12. člen
Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za povezovanja proizvodnih in storitvenih podjetij ter turističnih ponudnikov, ki imajo za cilj vsaj eno od naslednjega:
– povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj in znanstvene odličnosti v podjetja;
– izboljšanje konkurenčnih prednosti in tržnega položaja povezanih podjetij;
– razvoj novih skupnih produktov in storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje ponudbe;
– razvoj skupne blagovne znamke;
– skupni nastop na trgu.
13. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja pri pripravi skupnih programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih programov,
– stroški promocije proizvodov, storitev ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z eno v prijavi določeno prireditvijo ali razstavo,
– stroški posebnega usposabljanja podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje skupnih programov,
– stroški vodenja skupnega programa.
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– za upravičene stroške iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka v višini do 50% upravičenih stroškov,
– za upravičene stroške iz četrte in pete alineje prejšnjega odstavka v višini do 35% upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
14. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetje, ki ima sedež v Mestni občini Celje in se povezuje z najmanj dvema podjetjema in vsaj eno razvojno institucijo pri pripravi programa povezovanja.
V programih povezovanja lahko sodelujejo tudi druga podjetja (iz drugih občin ali velika podjetja), vendar pa niso upravičena do sofinanciranja na podlagi tega pravilnika.
3. Nova delovna mesta in samozaposlovanje
15. člen
Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitev so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– samozaposlitev osebe, ki je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Celje (v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju aktivne politike zaposlovanja,
– zaposlitev osebe, ki ji je to prva zaposlitev – pripravnika z najmanj V. stopnjo izobrazbe in je bila na Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba.
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe,
– stroški dela plače težje zaposljive osebe,
– stroški dela plače pripravnika.
16. člen
Višina sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– za samozaposlitev do 5 minimalnih mesečnih plač ali do 7 minimalnih mesečnih plač, če se samozaposli invalid, v enkratnem znesku,
– za posamezno novo delovno mesto težje zaposljive osebe do 7 minimalnih mesečnih plač,
– za posamezno delovno mesto pripravnika do 12 mesečnih plač pripravnika za določeno delovno mesto, v enkratnem znesku.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
17. člen
Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so:
– brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče na območju Mestne občine Celje in v obdobju, določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev v okviru programa Zavoda za spodbujanje samozaposlovanja.
Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika in ki:
– realizirajo novo zaposlitev, sklenjeno za najmanj dve leti, če ta nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev,
– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, so prijavljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve in spadajo v skladu z veljavnim pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb ali iskalcev prve zaposlitve z najmanj V. stopnjo izobrazbe.
18. člen
Kriterij novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih v podjetju.
19. člen
V primeru, da novo zaposleni delavec postane ponovno brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let in upravičenec v 30 dneh ne zaposli drugega delavca, mora upravičenec pridobljena sredstva vrniti v roku 20 dni skupaj z zakonsko zamudnimi obrestmi od dneva prejema do vračila sredstev.
20. člen
Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo realizirati samozaposlitev na območju Mestne občine Celje (poslovni prostori in sedež morata biti na območju Mestne občine Celje). Dejavnost se mora ohraniti vsaj dve leti po realizaciji samozaposlitve.
4. Posebno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih
21. člen
Sredstva za posebno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v podjetjih je namenjeno sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– posebno usposabljanje in izobraževanje, potrebno za pridobitev ustreznih znanj, uporabnih na sedanjem ali bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju.
Upravičeni stroški so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom uporabe za namen usposabljanja.
22. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 35% upravičenih stroškov posebnega usposabljanja in izobraževanja.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
23. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki imajo izdelan letni program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju in le-ta vsebuje predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene ter predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja.
5. Promocijske aktivnosti podjetij
24. člen
Sredstva za promocijske aktivnosti podjetij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– udeležbo na določenem sejmu ali razstavi doma in v tujini.
Upravičeni stroški so:
– najetje, postavitev in delovanje stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini.
25. člen
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do 50% stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmu ali razstavi.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
26. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki imajo sedež dejavnosti v Mestni občini Celje ali investirajo na območju Mestne občine Celje in ki se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini.
6. Prijave podjetij na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine
27. člen
Sredstva za prijave podjetij na razpise iz mednarodnih virov so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pripravo projektov, ki so predmet prijave na mednarodne razpise in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila.
Upravičeni stroški so:
– stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazuje na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali v kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnim tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja,
– potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški prenočišča)
28. člen
Višina sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do največ 500.000,00 SIT na eno prijavo. Če je podjetje koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt znaša pomoč do največ 1.000.000,00 SIT.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
29. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki na razpise iz mednarodnih virov prijavijo projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem in so administrativno ustrezni, kar izkazujejo z ustreznim potrdilom neposrednega mednarodnega uporabnika, ki je objavil javni razpis.
30. člen
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev za prijave na razpise iz mednarodnih virov lahko sodeluje posamezno podjetje ali pa tudi skupina podjetij, ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj in pogodbena stranka.
7. Usmerjeni programi podjetij pomembnih za razvoj starega mestnega jedra
31. člen
Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za izdelavo in razvoj usmerjenih programov, ki bi spodbujali tematsko urejenost izložb trgovin in razvoj usmerjenih integralnih produktov ponudbe v starem mestnem jedru in imajo za cilj vsaj eno od naslednjega:
– dvig kakovosti ponudnikov in razpoznavnosti posameznih ulic,
– razvoj inovativnih vsebin kulturne, storitvene, gostinske in trgovske ponudbe,
– inovativen način promocije kakovostnih vsebin trgovske in galerijske ponudbe skozi tematsko pripravljene izložbe,
– razvoj celostne podobe starega mestnega jedra in dvig kakovosti zunanjega videza poslovnih prostorov, trgovin, lokalov.
32. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški svetovanja pri pripravi usmerjenih programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja usmerjenih programov,
– stroški promocije usmerjenih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z določenimi tematskimi sklopi ureditve izložb, v primeru integriranih produktov pa ene v prijavi načrtovane promocije,
– stroški vodenja skupnega usmerjenega programa (stroški osebja v višini dejanske cene dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),
– stroški začetih materialnih investicij (oprema izložb, oprema letnih vrtov gostinskih lokalov) za potrebe izvajanja usmerjenih programov,
– stroški začetih nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja) za potrebe izvajanja usmerjenih programov.
33. člen
Višina dodeljenih sredstev do največ 50% za kritje upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja pomoči so subvencije.
34. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetje, ki bo prijavitelj in nosilec usmerjenega programa, v katerem bodo sodelovala najmanj tri podjetja – trgovine, galerije ali prostori z gostinsko, kulturno ter storitveno dejavnostjo (v primeru integriranih produktov) in najmanj pet trgovin in galerij (v primeru promocije skozi tematske izložbe).
8. Projekti inovacij
35. člen
Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:
– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
– izdelavo prototipa,
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.
36. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta,
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo,
– stroški za zaščito blagovne znamke,
– materialni stroški za izdelavo prototipa,
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z raziskovalnimi aktivnostmi pri prijavljenem projektu,
– stroški raziskovalnih in svetovalnih storitev, ki so namenjene izključno raziskovalni dejavnosti pri prijavljenem projektu,
– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.
Višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov:
– do največ 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
37. člen
Upravičenci do sredstev so:
– podjetja, ki razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih, da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev. Prijavitelji za delo na prijavljenem projektu lahko zaposlijo izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti.
– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelave prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem v Mestni občini Celje.
III. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Proračunska sredstva za izvedbo ukrepov se dodeljujejo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogoji in postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe, določene v tem pravilniku.
39. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-00001/2006
Celje, dne 20. junija 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti