Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3026. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki, stran 7533.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01) je župan Občine Pivka dne 30. 6. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki
1.
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje planske enote Bedink P1-S9-S1 v Pivki je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) opredeljena kot območje namenjeno pretežno stanovanjski gradnji.
Občina je v letu 2001 pristopila k pripravi zazidalnega načrta za dve planski enoti, Bedink P1-S9-S1 in Motel P1 S11. Za slednjo je v letu 2004 sprejela izvedbeni akt, ter komunalno opremila zemljišče. V nadaljevanju se je za območje planske enote Bedink izkazal interes po umestitvi doma za starejše, kar se po podrobnejši namenski rabi opredeljuje kot stanovanjsko območje za posebne namene, ter je kot tako skladno z osnovno namensko rabo.
Občina je prejela predlagane variante dveh ponudnikov, jih glede na izbrane kriterije ovrednotila, ter izbrala najustreznejšo varianto z vidika lokalne skupnosti.
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju: OLN) se torej pripravlja in sprejema na podlagi pobude investitorja. Realizacija projekta izgradnje doma za starejše je tudi v interesu občine, kar je bilo potrjeno s sklepom občinskega sveta občine Pivka v juniju 2004.
Pravna podlaga za pripravo OLN so Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) – v nadaljevanju ZUreP-1, Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04)
Postopek priprave OLN poteka po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-1.
2.
(predmet in programska izhodišča)
(1) Predmet OLN je izdelava prostorsko izvedbenega akta za južni del območja planske enote Bedink P1-S9-S1, s katerim bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za izgradnjo doma za starejše ter potrebne infrastrukturne opreme, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po ZUreP-1. Območje obsega cca 0,6 ha.
Podlaga za pripravo bo idejna zasnova Doma starejših občanov Pivka, izdelana pri podjetju Projekta d.o.o. iz Ljubljane, februar 2005, ter IZ, Delna ureditev kanalizacije Pivka, Isan 12 d.o.o., april, junij 2004, PID infrastrukture na območju ZN Motel.
(2) Vsebina OLN mora biti pripravljena v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in mora vsebovati: prikaz ureditvenega območja OLN, umestitve načrtovane ureditve v prostor in povezave s sosednjimi območji, zasnovo rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi nesrečami, načrt parcelacije ter prikaz etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
3.
(ureditveno območje)
Območje urejanja OLN obsega parcele k.o. Petelinje: 1009/4, 877/2, 865/1-del, 869-del in 881-del, 865/3 ter druge morebitne parcele potrebne za izvedbo potrebne komunalne infrastrukture.
4.
(nosilci urejanja prostora)
(1) V pripravo in sprejem se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul.5, Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana
– Občina Pivka.
(2) Ter drugi podajalci mnenj in programov:
– TS Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
– Center za socialno delo Postojna, Novi trg, Postojna.
(3) Kolikor se tekom postopka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in pogoje ter mnenja subjektov, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5.
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev, pridobitev geodetskih podlag)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo skladno s predpisi. Upoštevajo se že izdelane strokovne podlage iz prve točke 2. člena.
Strokovne rešitve izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 izvajalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih, ter mora prostorski akt pripraviti z vsebino, določeno v zakonu.
OLN bo izdelan na geodetskem načrtu v merilu 1:500, uporabljen bo tudi digitalni ortofoto posnetek m 1:1000. Dopolnitev geodetskega načrta za to območje naroči občina.
6.
(nosilci aktivnosti postopka)
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Pivka.
7.
(okvirni terminski plan)
Postopek priprave in sprejema bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– obvestilo MOP o nameri izdelave PIA, prejem odločbe o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje – junij 2006, julij, avgust 2006
– 1. prostorska konferenca, junij 2006
– sprejem in objava programa priprave, julij 2006
– izbor strokovne organizacije za izdelavo OLN in strokovnih podlag, julij 2006
– priprava gradiva za pridobitev smernic ter pridobitev smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora po programu priprave, avgust 2006
– izdelava predloga 30 dni, po prejemu smernic, september 2006
– 2. prostorska konferenca 15 dni pred razgrnitvijo, oktober 2006
– javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni po pripravi predloga, november, december 2006
– priprava stališč do podanih pripomb in predlogov, dopolnitev predloga v skladu s stališči 15 dni
– izdelava dopolnjenega predloga, januar 2007
– prva obravnava na občinskem svetu, januar, februar 2007
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev prostora k dopolnjenemu predlogu, 30 dni, februar, marec 2007
– sprejem predloga na Občinskem svetu Občine Pivka, marec 2007
– objava odloka v Uradnem listu RS, marec, april 2007
– izdelava končnega elaborata.
V primeru, da je potrebna izvedba CPVO, se terminski plan uskladi v delih, kjer je zahtevan postopek v skladu z zakonom o varstvu okolja.
8.
(finančna sredstva)
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave akta gredo iz proračuna občine Pivka.
9.
Program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 3505-1/2006
Pivka, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti