Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2006 z dne 6. 7. 2006

Kazalo

3003. Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov EU in EGP ter njihovih družinskih članov, stran 7298.

Za izvrševanje Priloge XIII – poglavja Prosto gibanje oseb Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Finsko, Kraljevini Švedsko, Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (državami članicami Evropske unije) in Češko republiko, Republiko Estonijo, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Poljsko, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji s Sklepno listino (Uradni list RS, št. 12/04 – MP, št. 3), in prvega odstavka 3. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov EU in EGP ter njihovih družinskih članov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela Republike Slovenije, državljanov držav članic EU in EGP ter njihovih družinskih članov.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2004/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pravici državljanov unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EEC.
2. člen
(1) Pravica do prostega dostopa na trg dela za državljana države članice EU ali EGP pomeni, da se lahko v Republiki Sloveniji zaposli brez delovnega dovoljenja.
(2) Pravica do prostega dostopa na trg dela za družinskega člana državljana države članice EU ali EGP, ki ni državljan države članice EU ali EGP pomeni, da se lahko v Republiki Sloveniji zaposli ali samozaposli brez delovnega dovoljenja.
3. člen
(1) Družinski člani državljana države članice EU ali EGP so ne glede na njihovo državljanstvo:
– zakonec,
– neporočeni otroci do dopolnjenega 21 leta starosti,
– neporočeni otroci zakonca do dopolnjenega 21 leta starosti,
– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši, katere je državljan EU ali EGP po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati,
– neporočeni otroci, starejši od 21 let, in starši zakonca, ki jih je zakonec državljana EU ali EGP po zakonu države, katere državljan je, dolžan preživljati,
– starši državljana EU ali EGP, do njegovega 21 leta starosti.
(2) Za družinskega člana državljana EU ali EGP se po tem pravilniku šteje tudi drug sorodnik, ki mu organ, pristojen za izdajo dovoljenja za prebivanje, zaradi združitve družine izda dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
II. UGOTAVLJANJE PRAVICE DO PROSTEGA DOSTOPA NA TRG DELA
4. člen
(1) Državljan države članice EU in EGP izkazuje delodajalcu pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela z dokazilom, da je državljan države članice EU ali EGP.
(2) Družinski član državljana iz prejšnjega odstavka, ki ni državljan države članice EU ali EGP, izkazuje delodajalcu svojo pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela z dovoljenjem za prebivanje za družinskega člana zaradi združitve družine.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
5. člen
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o načinu ugotavljanja pravice do prostega dostopa na trg dela državljanov Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Zvezne republike Nemčije, Helenske republike, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Portugalske republike in Republike Finske ter njihovih družinskih članov (Uradni list RS, št. 41/05) in potrdila o pravici do prostega dostopa na trg dela izdana na njegovi podlagi.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-12/2006
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-2611-0058
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti